Зміст

магниевый скраб beletage

Передмова....................................................................   7

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................   9

Тема 1. Сутність та предмет аудиту...............................   9

1.1.              Розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнен­ня аудиту                   9

1.2.              Контроль в системі управління економікою. Форми контролю .... 12

1.3.              Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві... 18

1.4.              Предмет і метод аудиту...................................... 34

1.5.              Види аудиту та аудиторських послуг................... 40

1.6.               Стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту                   48

Питання для самоконтролю.......................................... 53

ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ................ 54

Тема 2. Теоретичні засади державного аудиту.............. 54

2.2. Сутність державного аудиту................................... 54

2.2.               Суб'єкти державного аудиту................................ 60

2.3.               Стандарти державного аудиту............................. 64

2.3.1.               Принципи державного аудиту............................ 64

2.3.2.               Загальні стандарти аудиту................................. 66

2.3.3.               Стандарти проведення державного аудиту......... 71

2.3.3.1.                          Стандарт «Планування».............................. 73

2.3.3.2.                          Стандарт «Нагляд за проведенням аудиту».. 74

2.3.3.3.                          Стандарт «Аналіз і оцінка системи внутрішнього управління і контролю, яка застосовується на об'єкті, що пере­віряється»................. 75

2.3.3.4.                          Стандарт «Дотримання законів і нормативних актів»          76

2.3.3.5.                          Стандарт «Доказова інформація»................. 78

2.3.3.6.                          Стандарт «Аналіз фінансових звітів»............ 79

2.3.3.7.                          Стандарт «Правила складання звітів»........... 79

Питання для самоконтролю.......................................... 86

Тема 3. Методика проведення органами державної контрольно-

ревізійної служби фінансового аудиту........................... 87

3.1. Мета, основні завдання та складові державного фінансового

аудиту суб'єктів господарювання.................................. 87

3.1.1. Загальні положення..........................................    87

3.1.2.                Планування державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання  90

3.1.3.                Підготовка програми проведення державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання........................................................... 92

3.1.4.                Перевірка факторів ризику............................... 99

3.1.5.                Звітування про результати державного фінансового аудиту суб'єктів господарювання     100

3.2.                Порядок проведення органами державної контрольно-ревізій­ної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій        102

3.3.                Методика організації та проведення державного аудиту фінан­сової та господарської діяльності бюджетних установ України......................................... 104

Питання для самоконтролю......................................... 133

Тема 4. Методика проведення органами контрольно-ревізійної

служби аудиту ефективності........................................ 134

4.1.                Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів 134

4.1.1.                Попередній аудит ефективності виконання місцевого бю­джету 137

4.1.2.                Проведення аудиту ефективності виконання місцевих бю­джетів та реалізація результатів аудиту 139

4.2.                Методологічні основи проведення аудиту виконання бюджет­них програм      144

Питання для самоконтролю......................................... 159

Тема 5. Методика проведення Рахунковою палатою України

аудиту ефективності використання держаних коштів.... 160

5.1.                Загальні положення та суть аудиту ефективності використання держаних коштів    160

5.2.                Етапи аудиту ефективності використання державних коштів       164

5.2.1.                Планування аудиту ефективності..................... 164

5.2.2.                Виконання аудиту ефективності використання державних

коштів........................................................................ 167

5.2.3.                Звітування про результати аудиту ефективності викорис­тання державних коштів 171

5.2.4.                Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту         174

Питання для самоконтролю......................................... 175

ЧАСТИНА 3. НЕЗАЛЕЖНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АУДИТ...... 177

Тема 6. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне

забезпечення.............................................................. 177

6.1.                Регулювання аудиторської діяльності в умовах ринку. Ауди­торська палата України. Професійні об'єднання аудиторів.................................................. 177

6.2.                Сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. Реєстр ау­диторських фірм та аудиторів           185

6.3.                Контроль якості професійних аудиторських послуг 191

Питання для самоконтролю......................................... 200

Тема 7. Аудиторські послуги....................................... 201

7.1.              Перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в украї­нському законодавстві 201

7.2.              Консультування в різних галузях діяльності........ 205

Питання для самоконтролю......................................... 206

Тема 8. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової

звітності..................................................................... 207

8.1.              Мета і завдання аудиту фінансової звітності........ 208

8.2.              Призначення основних компонентів фінансової звітності та особливості перевірки    216

8.3.              Етапи аудиту фінансової звітності....................... 225

8.4.              Методи аналізу фінансової звітності.................... 230

8.5.              Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності.............................................. 231

8.6.              Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств. Оцінка оборотності майна підприємств................................................................ 233

Питання для самоконтролю......................................... 240

Тема 9. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті....... 241

9.1.             Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику  241

9.2.              Сутність аудиторського ризику........................... 248

9.3.              Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик...... 251

Питання для самоконтролю......................................... 260

Тема 10. Планування аудиту........................................ 261

10.1.              Сутність та мета планування............................. 261

10.2.             Етапи аудиту та їх характеристика..................... 265

10.3.              Ознайомлення з бізнесом замовника.................. 269

10.4.             Підготовка і складання загального плану та програми аудиту .... 275

10.5.              Стратегія аудиту............................................... 280

Питання для самоконтролю......................................... 282

Тема 11. Аудиторські докази та робочі документи аудитора       283

11.1.              Суть, об'єкти та види аудиторських доказів....... 283

11.2.              Джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одер­жання         286

11.3.              Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облі­кових оцінках    290

11.4.             Робочі документи аудитора............................... 301

Питання для самоконтролю......................................... 310

Тема 12. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи   311

12.1.             Аудиторський висновок та загальні вимоги до нього 311

12.2.              Структура аудиторського висновку.................... 313

12.3.             Види аудиторських висновків та їх зміст............. 315

12.4.             Порядок складання та подання аудиторських висновків    323

12.5.             Аудиторський звіт............................................. 328

12.6.             Події після дати балансу в аудиторському висновку 330

12.7.             Рішення користувачів звітності за результатами аудиту    335

Питання для самоконтролю......................................... 338

Тема 13. Система контролю якості професійних аудиторських

послуг........................................................................ 339

13.1.              Побудова внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг  339

13.2.              Зовнішній контроль якості аудиторських послуг. 356

13.3.             Відповідальність суб'єкта аудиторської діяльності 365

13.4.              Огляд європейського досвіду організації контролю якості ау­диторських послуг       370

Питання для самоконтролю......................................... 378

ЧАСТИНА 4. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ............................... 379

Тема 14. Внутрішній аудит, його сутність, об'єкти і суб'єкти       379

14.1.              Становлення, тенденції розвитку та актуальність внутрішньо­го аудиту          379

14.2.              Сутність внутрішнього аудиту........................... 382

14.3.             Внутрішній аудит у корпоративному управлінні.. 393

14.4.             Місце внутрішнього аудиту в системі контролю.. 396

Питання для самоконтролю......................................... 402

Тема 15. Методичні прийоми внутрішнього аудиту....... 403

15.1.             Прийоми та методи внутрішнього аудиту........... 403

15.2.             Принципи внутрішнього аудиту......................... 411

15.3.             Аудиторські докази........................................... 414

15.4.              Стандарти внутрішнього аудиту........................ 416

15.5.             Проведення заходів внутрішнього аудиту........... 426

15.6.              Організація служби внутрішнього аудиту........... 432

Питання для самоконтролю......................................... 435

Тема 16. Реалізація результатів внутрішнього аудиту... 436

16.1.              Узагальнення результатів внутрішнього аудиту.. 436

16.2.              Організація внутрішньої аудиторської перевірки ефективності

СВК бізнес-процесів компанії....................................... 444

16.3.             Проведення аудиторських процедур.................. 448

16.4.              Робота СВА з матеріалами аудиту після затвердження остато­чної редакції «Аудиторського звіту»  451

Питання для самоконтролю......................................... 452

Додатки..................................................................... 453