3.3. Методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ України

Питання про запровадження аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ, як відомо, має в Україні досить трива­лу передісторію.

Згадаймо, вже наприкінці 90-х років науковими дослідженнями і практикою було доведено, що причиною значних втрат бюджету є:

а)  нечіткі формулювання положень, часті зміни у бюджетному за­конодавстві;

б)  відсутність публічної оцінки бюджетного управління на всіх рі­внях відповідальності;

в)  слабкість профілактичної спрямованості державного фінансово­го контролю;

г)  відсутність у законодавстві жорсткої відповідальності за допу­щені зловживання і серйозні бюджетні правопорушення.

Усі ці проблеми, а також вивчення досвіду Франції, Нідерландів та країн Прибалтики в організації державного фінансового контролю спонукало керівництво державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС) до застосування в контрольно-ревізійній роботі поряд з тради­ційними формами контролю (ревізією та перевіркою) таких, що дають змогу попередити фінансові порушення, оперативно вжити коригую­чих заходів у разі їх вчинення та, за потреби, ініціювати через відпові­дний орган, визначений законом, внесення змін до чинних законодав­чих і нормативно-правових актів.

Формою такого контролю в багатьох європейських країнах є фі­нансовий аудит, мета якого — консультування керівництва об'єктів контролю стосовно можливих факторів ризику, оцінка достовірності фінансової звітності та надання рекомендацій з удосконалення систе­ми внутрішнього контролю.

Для здійснення такого контролю в Україні уже створено необхідну правову базу. Передусім, проведення контролю за використанням бю­джетних коштів у формі аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ передбачено ст. 26. Бюджетного кодексу України. Далі постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 № 1777 було затверджено Порядок проведення органами ДКРС аудиту фінан­сової та господарської діяльності бюджетних установ.

Нова форма контролю, що здійснює Служба, відповідає також ви­могам Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», якою, зокрема, передбачено перегляд функцій Рахункової па­лати і державної контрольно-ревізійної служби з метою вдосконалення системи зовнішнього та внутрішнього контролю і аудиту використан­ня коштів державного і місцевих бюджетів.

Пріоритетність цього напряму підтверджено також Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, підготов­леною за участю міжнародних фінансових інституцій та схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р.

Нарешті, 15 грудня 2006 р. Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна», яким передбачено здійснення Службою державного фінансового конт­ролю шляхом проведення фінансового аудиту та інспектування у по­рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, в Україні було створене правове поле для здійснення державного аудиту фінансової і господарської діяльності бюджетних установ.

Варт