4.1. Аудит ефективності виконання місцевих бюджетів

магниевый скраб beletage

Місцеві бюджети — це фінансова основа діяльності місцевих орга­нів влади та самоврядування, від ефективного виконання яких зале­жить добробут громадян та якість послуг, гарантованих державою. З року в рік вони набувають все більшої ваги як за обсягом фінансових ресурсів держави, так і у розв'язанні соціально-економічних проблем регіонів, де проживає переважна більшість населення України. Обсяги фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні місцевих орга­нів влади, постійно зростають (див. табл.).

Таблиця №

ОБСЯГИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2000—2008 РОКАХ

Роки

Доходи місцевих бюджетів, млрд. гри

Видатки місцевих бюджетів, млрд. грн

Частка у ВВП, %

без ураху­вання транс­фертів

з урахуван­ням трансфе­ртів

без ураху­вання транс­фертів

з урахуван­ням трансфе­ртів

доходів без урахування трансфертів

видатків без урахуванням трансфертів

2000

14,3

18,7

17,0

18,4

8,4

10,0

2001

17,7

25,0

22,3

24,9

8,7

10,9

2002

19,3

28,1

24,8

27,7

8,8

11,2

2003

22,6

34,3

31,4

33,8

8,4

11,7

2004

22,8

39,6

38,8

40,4

6,6

11,2

2005

30,3

53,7

52,1

53,5

6,9

11,8

2006

39,9

75,9

72,3

75,8

7,3

13,4

2007

58,3

107,1

96,4

104,8

8,2

13,6

2008

66,2

125,4

67,8

127,0

7,0

7,1

За даними Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики України.

Варто зазначити, що в Україні кількість місцевих бюджетів чи не найбільша в Європі: на 01.01.2009р. в нашій країні налічувалося 12052 місцевих бюджетів, з яких 27 — обласні та бюджети міст Києва і Се­вастополя, 179 — бюджети міст обласного та республіканського АРК значення, 91 — бюджет районів у містах, 496 — районні бюджети, 268 — бюджети міські, міст районного значення, 804 — бюджети селищ­них рад, 10187 — бюджети сільських рад. За кількістю місцевих бю­джетів серед Європейських країн Україна поступається лише Франції, де налічується 36 118 місцевих бюджетів, з них: 22 бюджети регіонів, 96 бюджетів департаментів, 36000 бюджетів комун.

Значна кількість місцевих бюджетів в Україні, а також тенденції зрос­тання обсягів та зміни структури місцевих фінансів вимагають перегляду підходів до організації державного фінансового контролю за їх виконанням.

Особливістю здійснення державного фінансового контролю місце­вих бюджетів в Україні є те, що суб'єктом такого контролю є держава, яка здійснює його за централізованою організаційною побудовою.

Згідно з законодавством функція контролю за використанням кош­тів місцевих бюджетів покладена на Міністерство фінансів України, Державну контрольно-ревізійну службу, органи Державного казначей­ства України, місцеві державні адміністрації.

Так, зокрема метою реалізації статті 113 Бюджетного кодексу України щодо здійснення контролю за ефективним використанням кош­тів місцевих бюджетів та статті 2 Закону України «Про державну конт­рольно-ревізійну службу в Україні», контрольно-ревізійні органи здійс­нюють державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів.

Аудит ефективності виконання місцевого бюджету проводиться стосовно окремого бюджету конкретної адміністративно-територіаль­ної одиниці, або стосовно зведеного бюджету областей, АР Крим, міст Києва та Севастополя, зведених бюджетів міст та районів.

Аудит проводиться з метою перевірки та аналізу фактичного вико­нання місцевого бюджету, ефективності використання комунальних коштів, майна та інших активів, достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Тому основними за­вданнями аудиту ефективності виконання місцевих бюджетів є:

>    надання оцінки формування і рівню виконання місцевого бюджету;

>    встановлення причин, що негативно впливають на виконання місцевого бюджету;

>    визначення шляхів удосконалення управління бюджетними коштами, державним

та комунальним майном, в тому числі можливості збільшення доходів бюджету.

На відміну від незалежного аудиту, якій здійснюється на договір­ній основі, аудит ефективності виконання місцевого бюджету здійс­нюється органами контрольно-ревізійної служби України у відповід­ності до планів контрольно-ревізійної роботи[30]. Однак, він може прово­дитись за участю фахівців Мінфіну, органів державної податкової служби, фінансових управлінь державних адміністрацій та інших ор­ганів державного фінансового контролю. За необхідності посилення координації дій фахівців органів, що прийматимуть участь в аудиті, за дорученням голови обласної (міської, районної) державної адміністра­ції можуть створюватися робочі групи з представників різних органів державного фінансового контролю для проведення аудиту.

Відбір місцевих бюджетів щодо яких має проводитись аудит ефек­тивності здійснюється відповідно до критеріїв Положення про плану­вання контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно- ревізійної служби[31].

Період аудиту ефективності виконання місцевого бюджету пови­нен бути обраний не меншим, ніж 2 роки, оскільки це дозволяти оці­нити показники місцевого бюджету у динаміці, визначити характер причин, що впливають на ефективність виконання бюджетного проце­су (разовий або триваючий). Водночас для порівняння окремих показ­ників бюджету у динаміці може використовуватись і більший період.

Варто зазначити, що аудит ефективності виконання місцевого бю­джету, як правило, розпочинається одночасно з ревізією поточного ра­хунку обраного для дослідження місцевого бюджету.

Перед початком аудиту виконання місцевого бюджету, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати його проведення, відповідному ор­гану місцевого самоврядування та місцевій державній адміністрації надсилається повідомлення про його проведення.

Здійснюючи аудит виконання місцевого бюджету, державні аудитори вибирають та застосовують прийоми і процедури, які відповідають конк­ретним обставинам. Ці прийоми та процедури повинні дозволяти отриму­вати достатні, дійсні та необхідні докази, які вмотивовано підкріплюють або спростовують їхні точки зору та висновки (див. таблицю №)

В процесі аудиту виконання місцевого бюджету здійснюється зби­рання даних від органів державної влади та органів місцевого само­врядування, підприємств, установ та організацій щодо факторів, які впливають на формування доходів місцевого бюджету, використання бюджетних коштів, державного і комунального майна.

Процес збирання у органів державної влади, органів місцевого само­врядування, підприємств, установ та організацій відповідних даних здійс­нюється шляхом направлення запитів на їх адресу, а в учасників бюджет­ного процесу — також за місцем їх безпосереднього знаходження.

Таблиця №

ПЕРЕЛІК ПРИЙОМІВ І ПРОЦЕДУР АУДИТУ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

У аналіз нормативно-правових актів, планових розрахунків та обґрунтувань, мето­дичних документів, видань і публікацій стосовно досліджуваного бюджету; У аналіз результатів раніше здійснених контрольних заходів, в тому числі державного фі­нансового аудиту виконання програм, що фінансуються з досліджуваного бюджету;

У аналіз показників статистичної, фінансової та оперативної звітності; У інтерв'ювання, анкетування (процес опитування учасників бюджетного процесу та громадян з метою встановлення проблемних питань, результати якого фіксуються письмово);

У одержання інформації від юридичних осіб.

Для збирання даних за місцезнаходженням учасника бюджетного процесу посадовій особі органу ДКРС видається направлення встанов­леного зразка, підписане керівником відповідного органу ДКРС та скріплене печаткою цього органу.

Посадова особа органу ДКРС зобов'язана пред'явити керівнику учасника бюджетного процесу направлення на проведення аудиту ви­конання місцевого бюджету.

Процес проведення аудиту ефективності виконання місцевого бю­джету складається з трьох основних етапів.

1 етап:

Попередній аудит

 

 

1

2 етап: Проведення аудиту

 

 

------------------- :-- :--------------

 

 

 

3 етап: Реалізація результатів аудиту

 

 

 

Рис. 1. Етапи виконання аудиту ефективності виконання місцевого бюджету