4.1.1. Попередній аудит ефективності виконання місцевого бюджету

магниевый скраб beletage

Попередній аудит виконання місцевого бюджету включає в себе:

1.

збір фонової інформації, тобто інформації, що характеризує досліджуваний бюджет;

2.

оцінку виконання бюджету;

3.

визначення ризиків у формуванні та виконанні бюджету;

4.

оцінку забезпеченості ефективного використання коштів бюджету;

5.

завершується складанням програми аудиту.

Мета збору фонової інформації — забезпечити формування зага­льної уяви щодо досліджуваного бюджету.

Зокрема, доцільно зібрати дані про:

— основні соціально-економічні показники території досліджува­ного бюджету (кількість жителів, основна виробнича сфера, наявні природні ресурси тощо);

— загальні обсяги доходів та видатків бюджету (планові та факти­чні в розрізі років досліджуваного періоду);

— основні джерела доходів досліджуваного бюджету;

— структуру головних розпорядників бюджетних коштів дослі­джуваного бюджету, наявну мережу бюджетних установ, розподіл ви­датків бюджету між ними.

Джерелами фонової інформації є форми річних звітів про виконан­ня досліджуваного бюджету, програми соціально-економічного і куль­турного розвитку територій та звіти про їх виконання, статистична зві­тність, дані органів ДКРС щодо бази підконтрольних об'єктів, мате­ріали засобів масової інформації тощо.

Оцінка стану виконання досліджуваного бюджету надається на підставі порівняння фактично виконаних та запланованих обсягів до­ходів та видатків бюджету.

Аналіз виконання затверджених обсягів доходів доцільно здійсни­ти за такими видами як податкові та неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти, щодо їх питомої ваги в загаль­ному обсязі надходжень та темпів зростання у досліджений період.

Аналіз виконання видатків бюджету доцільно проводити окремо за за­гальним та спеціальним фондами, при цьому доцільно провести порів­няння затверджених обсягів видатків із потребою у бюджетних коштах.

На підставі фонової інформації та оцінки стану виконання місцево­го бюджету визначається проблема аудиту, тобто основне питання, яке буде досліджуватись.

Проблемою аудиту можуть бути питання:

1) Чи існують резерви збільшення ресурсної бази бюджету для пода­льшого їх спрямування на задоволення потреб територіальної громади?

2)                  Чому       не виконано заплановані завдання по доходній частині бю­джету?

3)                  Чому       при виконанні запланованих обсягів доходів місцевого бю­джету не виконано заплановані видатки?

На підставі зібраної інформації визначаються ризикові напрями у формуванні та виконанні досліджуваного бюджету (в залежності від джерел доходів, напрямів використання бюджетних коштів, державно­го та комунального майна тощо), на підставі чого формулюються мо­жливі (вірогідні) причини прорахунків у формуванні ресурсної бази самоврядної території та/або її неефективного використання, тобто гі­потези аудиту.

(Гіпотези аудиту — припущення аудитора (здогад) щодо причини виник­нення та існування проблем, недосконалості певних позицій в організації ви­конання бюджетної програми.

Гіпотези можуть стосуватись:

>   загальних проблем бюджетного процесу;

>    прорахунків у формуванні ресурсної бази;

^ незабезпечення ефективного використання бюджетних коштів і комунального майна;

^ вузьких місць в системі внутрішнього контролю.

За результатами проведеної роботи розробляється програма ауди­ту, у якій наводяться:

1)                        фонова інформація;

2)  оцінка рівня виконання досліджуваного бюджету;

3)  проблема аудиту;

4)                            гіпотези        аудиту або орієнтовні питання для опрацювання в ході аудиту виконання бюджету, методи їх дослідження.

Метою розробки програми є визначення заходів, які необхідно виконати під час проведення аудиту ефективності виконання місцево­го бюджету, та надання детальної інструкції з роботи.

До програми аудиту доцільним є складання таблиць, анкет тощо для спрощення процесу збору та узагальнення інформації. Програма аудиту, як правило, узгоджується з керівником органу місцевого самоврядування та/ або місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

В окремих випадках, за рішенням керівника органу ДКРС, програма ау­диту також може погоджуватись з ініціатором його проведення. У разі не­погодження керівником органу місцевого самоврядування (місцевої держа­вної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради) розробленої програми аудиту, в ході аудиту виконання бюджету досліджуються питан­ня, визначені програмою, яку затвердив керівник органу ДКРС, що прово­дить аудит.

При залученні до проведення аудиту виконання бюджету фахівців інших державних органів, підприємств, установ та організацій у про­грамі аудиту доцільно визначати питання, що будуть ними досліджу­ватись. При цьому програма має бути узгоджена з керівниками держа­вних органів, підприємств, установ та організацій, фахівці яких приймають участь у проведенні аудиту.