5.2. Етапи аудиту ефективності використання державних коштів

магниевый скраб beletage

Аудит ефективності використання державних коштів Рахункової палати, це складний процес, який здійснюється в декілька етапів:

4) перевірка

виконання

  • 3) звітування

2) виконання

1)планування

t

пропозицій

Я

5.2.1. Планування аудиту ефективності

Планування є найважливішим і найскладнішим аудитом ефектив­ності та представляє собою таку послідовність дій, виконуваних в ра­мках напрямків діяльності Рахункової палати, якій включає:

—  вибір теми і об'єктів перевірки;

—  попереднє вивчення об'єктів перевірки;

—  підготовка програми.

Вибір теми та об'єкта перевірки здійснюється за результатами гли­бокого аналізу інформації, якій проводять посадові особи Рахункової палати, про наявність проблем в використанні державних коштів, що були виділені органам державної влади та іншим одержувачам для ви­конання ними своїх функцій та завдань, проблем в виконанні цільових програм та організації управління державним майном і його викорис­тання.

Перед складанням програми перевірки член Рахункової палати, відповідальний за її проведення, організовує попереднє вивчення об'єктів та предмета перевірки, за такими питаннями:

1) предмет перевірки;

2)  перелік об'єктів, які підлягають перевірці;

3)         напрями діяльності кожного об'єкта перевірки;

4)         джерела отримання інформації;

5)         строки перевірки;

6)         склад контрольної групи суб'єкта перевірки;

7)         інші питання.

Під час попереднього вивчення об'єктів та предмета перевірки проводиться аналіз:

•          нормативно-правових актів, що стосуються предмета перевірки;

•           даних щодо бюджетних призначень та фактичних витрат з Державного бю­джету України, що стосуються об'єктів та предмета перевірки;

•           фінансової та статистичної звітності, що складаються об'єктом перевірки;

•           структури об'єкта перевірки;

•           виконання об'єктом перевірки бюджетних програм та інших повноважень у частині, що стосується використання державних коштів;

•           матеріалів попередніх перевірок, проведених Рахунковою палатою з питань, які перевіряються, а також результатів перевірок, що проводилися іншими конт­рольними органами;

Структура програма перевірки :

1)       мета перевірки;

2)       предмет перевірки;

3)           перелік конкретних питань, які будуть перевірятися та обумовлюють обсяг пере­вірки;

4)       об'єкт перевірки;

5)       терміни проведення перевірки та складання акта та звіту за її результатами;

6)       планові трудовитрати;

7)       склад контрольної групи суб'єкта перевірки.

Варто зазначити, що якщо метою перевірки передбачено визна­чення ефективності використання коштів, у програмі перевірки пе­редбачаються критерії оцінки ефективності використання державних коштів.

Ефективність, як економічна категорія, може визначатися за допо­могою таких елементів:

1) продуктивність — це співвідношення між випуском продукції, наданням послуг та іншими результатами діяльності розпорядника або одержувача коштів Державного бюджету України та використаними на їх виробництво матеріальними, фінансовими та трудовими ресур­сами;

2)результативність — ступінь відповідності фактичних результа­тів діяльності розпорядника або одержувача бюджетних коштів запла­нованим результатам;

3)   економність — досягнення розпорядником або отримувачем бюджетних коштів запланованих результатів за рахунок використан­ня найменшого обсягу бюджетних коштів або досягнення найкращо­го результату за рахунок використання заданого обсягу бюджетних коштів.

За результатами перевірки оцінка ефективності використання бю­джетних коштів може бути зроблена на підставі оцінки як усіх цих елементів у комплексі, так і кожного окремо, або лише одного з них.

Критеріями ефективності крім тих, які визначені паспортами бю­джетних програм, можуть бути також нормативно встановлені та об­ґрунтовані внутрішніми документами об'єкта, що перевіряється, стан­дарти якості роботи та контролю, на підставі яких можливо здійснити порівняльний аналіз та оцінити ступінь реалізації завдань, функцій, окремих видів діяльності, фінансових операцій об'єктами перевірки, тобто, досягнутих результатів.

Керівник контрольної групи суб'єкта перевірки при підготовці проекту програми перевірки, за необхідності, обговорює з посадовою особою об'єкта перевірки критерії, які будуть застосовуватися для оцінки ефективності їх діяльності в частині використання державних коштів.