Передмова

магниевый скраб beletage

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні характеризу­ється інтеграцією у міжнародний економічний простір, створенням акціонерних товариств.

У 2008 році наша країна вступила до Світової торгової організації (COT). До розвитку вітчизняної економіки почали залучати як внутрі­шніх, так і зовнішніх інвесторів, кредиторів. Все це вимагає достовір­ної інформації про фінансово-майновий стан, перспективу розвитку та фінансову стабільність.

Фінансові та будівельні «піраміди», рейдерство не сприяють інвес­тиційній привабливості економіки. За даними Держкомстату, частка тіньової економіки складає 17—20%,що практично відповідає рівню тінізації італійського бізнесу. У 60 млрд дол. оцінюють експерти ті­ньовий ринок в Україні[1].

Україна в рейтингу по індексу сприймання корупції Transparency International займає 118 місце з 180 країн, простоти ведення бізнесу — 139-е місце з 178, простоти сплати податків — 177-е місце з 1782.

За рівнем корумпованості країна у 2008 році досягла 134 місце у світі[2].

Згідно досліджень дві треті українців давали хабарі, а 85% опиту­ваних вважали. Що корупція розповсюджена по всій Україні[3].

Ось чому зростає значення аудиту у наданні достовірної та неупе- редженої інформації користувачам, бізнесу а разом з цим і підготовки фахівців.

Вивчення аудиту як самостійної дисципліни викликало потребу видання спеціальних підручників. Якщо у 90-х роках підручників майже не було, то у 2000—2007роках з'явилась маса вітчизняних на­вчальних посібників. Нажаль, майже всі вони не відповідають сучас­ним умовам.

У 2007—2009 роках Аудиторська Палата України здійснила ряд серйозних доповнень у закон «Про аудиторську діяльність» по підви­щенню якості аудиту та інші зміни.

У 2006 році Міністерство освіти і науки України затвердило «Осві­тньо-професійну програму підготовки бакалаврів за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка і підприємництво», згідно якої вводиться курс «Аудит» і «зникає» «Організація і методика аудиту».

Автори підготували і надрукували серію підручників з аудиту: «Аудит» (2002 p.), «Організація і методика аудиту» (2003 p.), «Мене­джмент і аудит іноземних інвестицій в Україні» (2005 p.), «Практич­ний курс внутрішнього аудиту» (2008 р.)

Мета курсу є оволодіння базовими теоретичними знаннями та на­буття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг.

Завданням є засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законода­вчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стан­дартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практич­них навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

Предметом дослідження є методологія і методика аудиту.

Аудит ґрунтується на матеріалах інших економічних дисциплін (бухгалтерського обліку, економічного аналізу, фінансів, статистики тощо). При викладанні навчального матеріалу слід користуватись но­рмативно-правовими актами, періодичними виданнями, Інтернет.

Поточний контроль за роботою студентів здійснюється шляхом оцінки знань на практичних заняттях, а на підсумковому контролі проводиться іспит.