5.2.4. Перевірка виконання пропозицій за результатами аудиту

магниевый скраб beletage

Перевірка в порядку контролю проводиться з метою:

1)  сприяння виконанню пропозицій Рахункової палати, стимулю­вання усунення виявлених недоліків, підвищення дієвості звітів про результати перевірок;

2) сприяння Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, ін­шим державним органам у розгляді та вжитті заходів, які забезпечують підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів;

3)      визначення ефективності контрольної діяльності Рахункової палати;

4)  аналізу повноти та ефективності впливу пропозицій Рахункової палати на роботу об'єкта перевірки.

У ході цієї перевірки увага зосереджується на усунення об'єктом перевірки виявлених раніше недоліків.

Перевірка в порядку контролю проводиться, зокрема, в таких формах:

1) отримання поточної інформації про хід виконання об'єктами пе­ревірки рекомендацій, направлених їм за результатами перевірки;

2)  проведення спеціальної перевірки результатів виконання реко­мендацій, яка здійснюється на основі отриманих від об'єкта перевірки відповідних документів, а також шляхом перевірки окремих рекомен­дацій безпосередньо на об'єкті перевірки. Такі контрольні перевірки проводяться не раніше, ніж через шість місяців, та не пізніше, ніж че­рез рік після направлення рекомендацій;

3) проведення на об'єкті перевірки повторної перевірки за повною програмою. Основою такої перевірки є перевірка рекомендацій та ви­вчення усієї діяльності об'єкта перевірки в період, який пройшов від дня попередньої перевірки. Такі контрольні перевірки проводяться, як правило, коли предметом попередньої перевірки були суспільно- значущі, резонансні сфери використання державних фінансових ре­сурсів з високим ступенем ризику. їх періодичність повинна складати не більше одного разу на два роки.

Оцінка результатів заходів, вжитих об'єктами перевірок, відповід­но до рекомендацій Рахункової палати за результатами перевірок, мо­же мати якісні характеристики, або ж вимірюватися кількісними пока­зниками підвищення ефективності використання державних коштів, які, за своєю сутністю, є ефектом від проведеної перевірки.

Такий ефект може полягати в підвищенні результативності та еко­номності використання державних фінансових ресурсів, поліпшенні якості роботи державних органів, удосконаленні управління бюджет­ними коштами тощо.

За результатами перевірки в порядку контролю з виходом на об'єкт складається акт та Звіт за загальними правилами їх складання, визна­ченими стандартом Рахункової палати.

Об'єкти перевірки повинні бути ознайомлені з результатами пере­вірки в порядку контролю та мати можливість зробити свої зауважен­ня у письмовому вигляді.

Питання для самоконтролю

Звіт за результатами перевірки в порядку контролю, як правило, розглядається Колегією Рахункової палати.

8.   Планування і розробка програми аудиту ефективності використання дер­жавних коштів.

9.   Які питання досліджуються при попередньому вивченні об'єкта аудиту ефективності використання державних коштів?

10.   Структура програма перевірки.

11.   Критерії оцінки ефективності використання державних коштів.

12.   Елементи ефективності, як економічної категорії.

13.   Методи збирання аудиторських доказів.

14.   Типи аналізу аудиторських доказів.

15.   Методи застосування вибірки при дослідженні об'єкта аудиту ефективно­сті використання державних коштів.

16.   Структура та форма акту аудиторської перевірки ефективності викорис­тання державних коштів. Етапи підготовки акту.

17.   Порядок розгляду акту аудиторської перевірки ефективності використан­ня державних коштів.

18.   Перевірка стану об'єкту контролю за рекомендаціями Рахункової палати як засіб оцінки дієвості аудиту ефективності використання державних коштів.

ЧАСТИНА 3 НЕЗАЛЕЖНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АУДИТ К РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ