6.1. Регулювання аудиторсько/ діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України. Професійні об'єднання аудиторів

чі акти і нормативи аудиту, здійснює реєстрацію аудиторів і аудитор­ських фірм, а також контроль за їх діяльністю. Такий порядок регулю­вання аудиторської діяльності спостерігається у Швеції.

Другого типу підходу дотримуються Англія, США та деякі інші країни, тому він одержав назву англо-американського підходу. Основ­ною особливістю даного підходу є те, що процес регулювання діяль­ності здійснюється з ініціативи громадських організацій.

В Україні регулювання аудиторською діяльністю здійснюється у відповідності з англо-американським підходом.

Як Вам вже відомо, з першого розділу посібника в Україні створе­на і діє Аудиторська палата, як незалежний, самостійний, неурядовий орган на засадах самоврядування.

Повноваження АПУ визначаються Законом України «Про аудитор­ську діяльність» та Статутом.

Статут АПУ приймається двома третинами голосів від загальної кількості її членів.

Аудиторська палата України:

АПУ набуває повноважень юридичної особи з дня її реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердже­ного в порядку, передбаченому цим Законом.

АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.

Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

Від державних органів делегують по одному представнику Мініс­терство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Державна податкова адміністрація України, Наці­ональний банк України, Державний комітет статистики України, Дер­жавна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункова палата та Головне контрольно-ревізійне управління України.

До складу АПУ від аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської ді­яльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних за­кладів та наукових організацій.

Право аудиторів обирати представників до складу АПУ і бути об­раними реалізується через рішення, які приймаються на з'їзді аудито­рів України.

Порядок делегування представників до АПУ визначається відпові­дно з'їздом аудиторів України, колегією державних органів або іншим вищим керівним органом.

Рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю го­лосів за наявності більш як половини її членів за винятком випадків, передбачених цим Законом та Статутом.

АПУ може створювати на території України регіональні відділен­ня, повноваження яких визначаються Аудиторською палатою України.

Термін повноважень члена АПУ становить п'ять років. Одна і та ж особа не може бути делегована до АПУ більше двох термінів підряд.

Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих здійснюється у встановленому цим Законом порядку.

Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Джерелами фінансування діяльності АПУ можуть бути:

^ плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайнят­тя аудиторською діяльністю;

^ плата за включення до Реєстру;

^ добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України;

^ інші джерела, не заборонені законодавством.

Для виконання своїх функцій АПУ може створювати комісії із чи­сла її членів. До роботи в комісіях можуть залучатись експерти, які не є членами АПУ.

Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очо­лює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе персональну відпові­дальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створен­ня належних умов для виконання функціональних обов'язків її чле­нами.

Голова АПУ виконує свої повноваження на професійній основі та обирається з числа її членів на термін здійснення своїх повноважень члена АПУ більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Голова АПУ забезпечує формування нового складу палати.

Для покращення регулювання аудиторською діяльністю рішенням АПУ від 13.12.07 р. № 185/2 «Про комісії Аудиторської палати Украї­ни» передбачається створення:

1. Комісії з сертифікації та освіти аудиторів.

2. Комісії з стандартів та освіти аудиторів.

3. Комісії з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту.