6.1. Регулювання аудиторсько/ діяльності в умовах ринку. Аудиторська палата України. Професійні об'єднання аудиторів

магниевый скраб beletage

чі акти і нормативи аудиту, здійснює реєстрацію аудиторів і аудитор­ських фірм, а також контроль за їх діяльністю. Такий порядок регулю­вання аудиторської діяльності спостерігається у Швеції.

Другого типу підходу дотримуються Англія, США та деякі інші країни, тому він одержав назву англо-американського підходу. Основ­ною особливістю даного підходу є те, що процес регулювання діяль­ності здійснюється з ініціативи громадських організацій.

В Україні регулювання аудиторською діяльністю здійснюється у відповідності з англо-американським підходом.

Як Вам вже відомо, з першого розділу посібника в Україні створе­на і діє Аудиторська палата, як незалежний, самостійний, неурядовий орган на засадах самоврядування.

Повноваження АПУ визначаються Законом України «Про аудитор­ську діяльність» та Статутом.

Статут АПУ приймається двома третинами голосів від загальної кількості її членів.

Аудиторська палата України:

АПУ набуває повноважень юридичної особи з дня її реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердже­ного в порядку, передбаченому цим Законом.

АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів.

Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

Від державних органів делегують по одному представнику Мініс­терство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Державна податкова адміністрація України, Наці­ональний банк України, Державний комітет статистики України, Дер­жавна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункова палата та Головне контрольно-ревізійне управління України.

До складу АПУ від аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської ді­яльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних за­кладів та наукових організацій.

Право аудиторів обирати представників до складу АПУ і бути об­раними реалізується через рішення, які приймаються на з'їзді аудито­рів України.

Порядок делегування представників до АПУ визначається відпові­дно з'їздом аудиторів України, колегією державних органів або іншим вищим керівним органом.

Рішення АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю го­лосів за наявності більш як половини її членів за винятком випадків, передбачених цим Законом та Статутом.

АПУ може створювати на території України регіональні відділен­ня, повноваження яких визначаються Аудиторською палатою України.

Термін повноважень члена АПУ становить п'ять років. Одна і та ж особа не може бути делегована до АПУ більше двох термінів підряд.

Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих здійснюється у встановленому цим Законом порядку.

Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Джерелами фінансування діяльності АПУ можуть бути:

^ плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайнят­тя аудиторською діяльністю;

^ плата за включення до Реєстру;

^ добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України;

^ інші джерела, не заборонені законодавством.

Для виконання своїх функцій АПУ може створювати комісії із чи­сла її членів. До роботи в комісіях можуть залучатись експерти, які не є членами АПУ.

Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очо­лює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе персональну відпові­дальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створен­ня належних умов для виконання функціональних обов'язків її чле­нами.

Голова АПУ виконує свої повноваження на професійній основі та обирається з числа її членів на термін здійснення своїх повноважень члена АПУ більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Голова АПУ забезпечує формування нового складу палати.

Для покращення регулювання аудиторською діяльністю рішенням АПУ від 13.12.07 р. № 185/2 «Про комісії Аудиторської палати Украї­ни» передбачається створення:

1. Комісії з сертифікації та освіти аудиторів.

2. Комісії з стандартів та освіти аудиторів.

3. Комісії з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту.

4. Комісії з контролю якості та професійної етики.

5.  Комісії з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення ау­диту.

6. Дисциплінарної комісії.

Пізніше — 14.02.2008 р. АПУ були прийняті рішення про затвер­дження положень про ці комісії.

Так, метою створення і діяльності Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики є сприяння у забезпеченні високої якості ауди­торських послуг та відповідальності їх вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартам аудиту та етики.

Комісія має такі повноваження:

1.  Організовує та координує роботу Комітету з контролю за ауди­торською діяльністю.

2.  Сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами норм профе­сійної етики аудиторів.

3.  Здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», ста­ндартів аудиту, норм професійної етики аудиторів.

4.  Здійснює моніторинг якості аудиту та супутніх послуг шляхом отримання звітів суб'єктів аудиторської діяльності, їхнього анкету­вання, тестування та безпосередньо через Комітет з контролю за ауди­торською діяльністю здійснює перевірку-їх діяльності.

5.   Здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг.

6. Розглядає скарги, звернення та надає їх до перевірки Комітетом з контролю за аудиторською діяльністю щодо викладених у них фактів по дотриманню суб'єктами аудиторської діяльності вимог законодав­ства, норм та стандартів аудиту і професійної етики.

7.  З метою проведення зовнішніх перевірок аудиторів та аудитор­ських фірм організовує роботу Комітету з контролю за аудиторською діяльністю:

•  розглядає і надає на затвердження АПУ підготовлені Комітетом Положення про здійснення зовнішніх перевірок аудиторів та аудитор­ських фірм, Положення про моніторинг з питань контролю за аудитор­ською діяльністю;

•  розглядає і надає на затвердження АПУ розроблений Комітетом проект національного плану зовнішніх перевірок аудиторів та ауди­торських фірм;

•  розглядає результати зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм та у разі необхідності вносить пропозиції щодо застосування стягнень, передбачених ст. 22 Закону України «Про аудиторську діяльність»;

•   вносить пропозиції щодо забезпечення дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту та етики, незалежності аудиторів при проведені ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;

8.  Комісія через Комітет з контролю за аудиторською діяльністю організовує:

•   проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості;

•   моніторинг з питань контролю аудиторської діяльності;

•  застосування додаткових процедур щодо забезпечення контролю якості та дисциплінарних заходів за наслідками контролю;

•   інформування суспільства про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в Україні.

9. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом АПУ та Ре­гламентом АПУ.

Метою створення і діяльності Комісії АПУ з зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиту є встановлення та розширення зовнішніх зв'язків АПУ з державними та іншими органами, функції яких спрямовані на регулювання аудиторської діяльності в Україні, інформування громадськості про стан та розвиток аудиту в Україні, а також удосконалення інформаційного забезпечення аудиторів з метою ефективного регулювання аудиторської діяльності.

Комісія має наступні повноваження:

1. Організовує взаємодію АПУ з державними та недержавними ор­ганами, організаціями, функції яких спрямовані на регулювання ауди­торської діяльності в Україні, а також професійними громадськими організаціями та об'єднаннями аудиторів.

2. Організовує інформування органів, організацій та об'єднань, зазна­чених у пункті 1, а також аудиторів та всіх зацікавлених осіб з питань дія­льності АПУ, прийнятих нею рішень, а також з інших питань про стан та розвиток аудиту в Україні, які відносяться до компетенції АПУ.

3. Сприяє, в порядку визначеному АПУ, виданню нормативних, методологічних та інших інформативних матеріалів з питань аудитор­ської діяльності.

4. Бере участь у розробці та вносить на затвердження АПУ норма­тивні акти АПУ.

5.  Організовує взаємодію АПУ з міжнародними органами та орга­нізаціями з питань регулювання аудиторської діяльності.

6.  За дорученням АПУ бере участь у роботі національних та між­народних організацій з питань аудиту.

7.  Вносить на розгляд і затвердження АПУ пропозиції про ство­рення експертних рад, комісій, робочих груп із числа членів АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ.

8.    Організовує створення та підтримання функціонування веб- сайту АПУ, готує і передає для розміщення в журналах, газетах, інших інформаційних виданнях інформацію щодо питань діяльності АПУ, прийнятих нею рішень, а також з інших питань про стан та розвиток аудиту в Україні, які є компетенцією АПУ.

9.  Залучає аудиторів та інших фахівців до надання інформації для розміщення на веб-сайті АПУ за структурою і тематикою розділів, за­твердженою АПУ.

10. Залучає вчених, фахівців аудиторських фірм та інших підприємств, за їх згодою, для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії.

11.  Одержує в установленому чинним законодавством та АПУ по­рядку від уповноважених органів та Секретаріату АПУ інформацію, документи, матеріали, статистичні та інші дані, необхідні для вико­нання покладених на Комісію завдань.

12.   Здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом АПУ.

Метою створення Комісії зі стандартів та практики аудиту є спри­яння процесу впровадження стандартів аудиту та етики, прийнятих в Україні в якості національних, удосконалення та уніфікація методики аудиту в Україні, забезпечення високої якості аудиторських послуг та відповідальності їх вимогам Закону України «Про аудиторську діяль­ність», стандартам аудиту та етики.

Ця комісія має такі повноваження:

1. Організовує впровадження в Україні стандартів аудиту та етики, прийнятих в Україні в якості національних.

2. Організовує розробку, затвердження і впровадження у практику аудиту коментарів до стандартів аудиту та етики, прийнятих у якості національних, Положень з національної практики аудиту.

3. Розробляє і сприяє впровадженню єдиної методологічної бази аудиту в Україні.

4. Бере участь у розробці та експертній оцінці проектів законодав­чих та нормативно-правових актів у сфері аудиторської діяльності, програм професійної підготовки так перепідготовки аудиторів, вста­новленні вимог до кваліфікаційного рівня представників професії.

5. Сприяє залученню до розробки коментарів до стандартів аудиту, Положень з національної практики аудиту кращих науковців та прак­тиків, запроваджує різні форми їх морального і матеріального стиму­лювання.

6. Здійснює підготовку для погодження методик проведення різних напрямків аудиту, що розробляються та використовуються в Україні, запроваджує рекомендації по удосконаленню існуючих методик про­ведення аудиторських перевірок.

7. Сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами норм профе­сійної етики аудиторів.

8. Сприяє розробці і впровадженню нового програмного забезпе­чення, комп'ютерних технологій у практику аудиту.

9. Організовує за погодженням з Міжнародною федерацією бухга­лтерів переклад на державну мову, експертизу, редагування та видання стандартів аудиту та етики.

10. Організовує переклад матеріалів бух обліку та аудиту, що над­ходять до АПУ від Міжнародної федерації бухгалтерів, Європейської федерації малого та середнього бізнесу, інших міжнародних організа­цій та міжнародних науково-практичних конференцій.

АПУ планується створити підрозділ — «Інститут методології та розвитку аудиту». Метою його створення є удосконалення якості ау­диторської діяльності. Створення такого інституту дозволить аудито­рам отримувати консультації з проблемних питань, але поки ще не ви­рішене його фінансування.

Прискорена інтеграція у Європейську співдружність накладає зна­чну відповідальність за розвиток професії не тільки на державні орга­ни та регуляторів, а і на професійні організації. У сфері професійні етики, кваліфікації, забезпечення якості аудиторських послуг є велика кількість завдань, що потребують вирішення. Глобалізація економіки та відкритість ринків капіталу потребують застосування сучасних ста­ндартів у професійної організації та захисту її членів — як фахівців, здатних надавати послуги на сучасному рівні, яких потребують інвес­тори.

Метою розвитку Всеукраїнської професійної організації «Спілка аудиторів України» (ВПГО «САУ») є створення об'єктивних умов по­слідовного та успішного виконання нею функцій професійного об'єд­нання аудиторів, створення сприятливої середи для розвитку аудитор­ської діяльності у відповідності з пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку, підвищення довіри суспільства до аудиторів та інтеграція у європейське та міжнародне співтовариство.

Для досягнення цій мети концепцією розвитку ВПГО «САУ» пе­редбачається активізувати роботу за наступними напрямками:

1. З метою підняття суспільного значення аудиту і ВПГО «САУ» розробити та впровадити в постійну практику проведення:

1.1. Громадських слухань з питань суспільної відповідальності ау­диту в різних формах, в т.ч. «круглих столів», прес-конференцій, кон­ференцій, семінарів і т.п.;

1.2. Постійного оприлюднення в ЗМІ інформаційних матеріалів про діяльність ВПГО «САУ» та її членів;

1.3. Заходів по обміну досвідом з іншими професійними об'єднан­нями бухгалтерів та аудиторів, з представниками державних служб контролю;

1.4. Заходів по активізації діяльності з підтримки іміджу аудитор­ської професії у суспільстві, популяризації аудита в органах державної влади та управління у формі проведення відкритих дискусій з предста­вниками влади в електронних та печатних ЗМІ з питань формування економічної та податкової політики держави, місця та ролі незалежних аудиторів, ступені довіри користувачів аудиторських висновків та ін­ших важливих питань, які будуть виникати в діяльності ВПГО «САУ».

2. З метою удосконалення організації ВПГО «САУ» та розширення бази членства:

2.1. Здійснити заходи по впровадженню контролю якості аудитор­ських послуг та розробити:

—  критерії якості;

—  шкалу оцінок якості;

— Порядок відбору й затвердження осіб, що мають право здійсню­вати контроль якості;

—  методику здійснення перевірок;

— єдиний порядок документального підтвердження успішного проходження контролю якості аудиторськими організаціями, включа­ючи видачу спеціального документу;

—  форми та методи нагляду за роботою контролерів якості;

—  критерії ціноутворення на аудиторські послуги.

2.2. Впровадити систему страхування професійних ризиків в прак­тику роботи професійних аудиторів.

2.3  Ініціювати звернення до законодавців із пропозицією про вне­сення до Кримінально-процесуального кодексу норми, що передбачає дотримання конфіденційності документації аудитора.

2.4   Активізувати роботу з участі ВПГО «САУ» у регуляторних процедурах шляхом:

— створення системи відстеження інформаційних сайтів Верховної ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Державної податкової адміністрації, Аудиторської палати і т.п. та вчасного реагування на нормативні проекти, що були обнародувані;

— створення експертної ради для підготовки пропозицій та заува­жень до проектів регуляторних актів.

2.5.  Запровадити підвищення кваліфікації членів професійної орга­нізації відповідно до внутрішніх стандартів освіти.

2.6.   Здійснити заходи з розширення бази членства ВПГО «САУ» шляхом:

—  розробки системи асоційованого членства або стажування для працівників, що безпосередньо працюють в аудиторських фірмах та/чи у аудиторів, які одноособове надають аудиторські послуги, але ще не склали сертифікаційні іспити та запропонувати з'їзду зміни до статуту Спілки;

—  розробки системи сертифікації даних працівників та запрова­дження її в практику діяльності Спілки аудиторів України одночасно з визнанням вищенаведених осіб, асоційованими членами САУ;

—  активізації роботи по залученню практикуючих аудиторів в члени ВПГО «САУ».

2.7.  3 метою повної інтеграції у міжнародну та європейську профе­сійні співдружності привести структуру та напрямки діяльності ВПГО «САУ» відповідно до загальноприйнятої практики шляхом:

—  співпраці з національними та міжнародними професійними ор­ганізаціями;

—  розробки та впровадження стандартів моніторингу та освіти;

—  розробки та впровадження регламенту дисциплінарного впрова­дження.