6.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг

Правдива фінансова інформація є суттєвим елементом чіткого фу­нкціонування ринкової економіки. Вона відіграє важливу роль у ство­ренні єдиного ринку і є ключовим чинником на шляху успішної інтег­рації європейського капіталу та фінансових ринків, особливо після впровадження євро.

Висока якість фінансової звітності залежить насамперед від висо­кої якості стандартів бухгалтерського обліку та законоположень, які постійно змінюються, щоб відповідати потребам користувачів фінан­сової звітності. У цьому контексті висока якість організації аудиторсь­кої діяльності є теж дуже важливою. Що ж розуміють під якістю ау­диту?

Під якістю в аудиторській практиці слід розуміти максимальне задово- лення інформаційних потреб користувачів результатами аудиторських ро - біт, послуг та супутніх йому робіт у відповідальності до інтересів власнику суспільству та конкретного замовника в рамках вимог чинного законодав­ства України, МСА та Кодексу моральної етики аудитора .здійснене суб'єк­тами аудиту.

Ось чому клієнт може запросити надати такі дані про аудиторську фірму:

1. Кількісний склад спеціалістів, їх професіоналізм і досвід роботи;

2. Загальна стратегія перевірки;

3. Бюджет робочого часу для кожного етапу перевірки;

4.  Сума гонорару, який очікується з урахуванням витрат часу на кожну процедуру перевірки;

5. Наявність офісів за кордоном для обслуговування у випадку не­обхідності філіалів фірмі — клієнта.

Конкуренція вимагає, щоб аудитори не тільки надавали всі ці дані, але в деяких випадках проводили презентацію своєї фірми у потенціа­льного клієнта.

У свою чергу клієнт, який вибирає аудиторську фірму, повинен:

1. Дізнатись, скільки років аудиторська фірма працює на україн­ському ринку;

2. Попросити надати список клієнтів аудиторської фірми;

3. Визначити рівень клієнтури (велике, мале підприємство);

4.  З'ясувати, по яким питанням з ними працювали (комплексна, одноразова перевірка);

5. Оцінити рід послуг і сферу діяльності клієнтури;

6. Оцінити термін співробітництва з клієнтами;

7. Зв'язатись з деякими клієнтами і запросити розповісти про ау­диторську фірму;

8. Запросити зразок типового договору;

9. Дізнатись, чи існує програма аудиту, в який закладено досвід попередніх перевірок (складається для великих підприємств);

10.                                 Провести   конкурс серед аудиторських фірм (для великих підп­риємств).

Існує точка зору, що оскільки аудит у нас відносно нова діяльність, то якість послуг в Україні значно гірше, чим у розвинутих країнах. Але низка гучних корпоративних скандалів, яка прокотилася США та Західною Європою, дала підстави вважати, що аудит не забезпечує ви­сокій рівень якості послуг, внаслідок чого зазнали банкрутства навіть найбільші фірми. Так, в результаті банкрутства компанії вийшла з ри­нку і «велика шестірка» ведучих міжнародних аудиторських фірм пе­ретворилась у «четвірку». Deloitte & Touch, Ernst & Young, KMPG Price WaterHouse, що злилася з Coopers & Lybrand. Все це свідчить про зростання занепокоєністю якістю аудиту у світі (див.рис. 6.1).

^                    Занепокоєння якістю аудиторських послуг

•                                    Зростання стурбованості користувачів звітності;

•                                    Зростання кількості помилок аудиторів;

•                                    Конфлікти інтересів при наданні аудиторських послуг;

Суворіші правила регулятивних органів (PCAOB, IF AC). ^

Рис. 6.1. Занепокоєння якістю аудиторських послуг

Існують рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг (див. рис. 6.2).

Згідно з Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що використовують аудит та огляд історичної фінан­сової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та на­дають супутні послуги» передбачається, що фірма повинна встановити систему контролю якості, яка б надала їй обґрунтовану впевненість, що сама фірма та її персонал діють у відповідності до професійних стандартів та регуляторних та законодавчих вимог, а звіти фірми від­повідають обставинам1.

У--------------------------------------------------------------- ч

Рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг

•