6.3. Контроль якості професійних аудиторських послуг

магниевый скраб beletage

Правдива фінансова інформація є суттєвим елементом чіткого фу­нкціонування ринкової економіки. Вона відіграє важливу роль у ство­ренні єдиного ринку і є ключовим чинником на шляху успішної інтег­рації європейського капіталу та фінансових ринків, особливо після впровадження євро.

Висока якість фінансової звітності залежить насамперед від висо­кої якості стандартів бухгалтерського обліку та законоположень, які постійно змінюються, щоб відповідати потребам користувачів фінан­сової звітності. У цьому контексті висока якість організації аудиторсь­кої діяльності є теж дуже важливою. Що ж розуміють під якістю ау­диту?

Під якістю в аудиторській практиці слід розуміти максимальне задово- лення інформаційних потреб користувачів результатами аудиторських ро - біт, послуг та супутніх йому робіт у відповідальності до інтересів власнику суспільству та конкретного замовника в рамках вимог чинного законодав­ства України, МСА та Кодексу моральної етики аудитора .здійснене суб'єк­тами аудиту.

Ось чому клієнт може запросити надати такі дані про аудиторську фірму:

1. Кількісний склад спеціалістів, їх професіоналізм і досвід роботи;

2. Загальна стратегія перевірки;

3. Бюджет робочого часу для кожного етапу перевірки;

4.  Сума гонорару, який очікується з урахуванням витрат часу на кожну процедуру перевірки;

5. Наявність офісів за кордоном для обслуговування у випадку не­обхідності філіалів фірмі — клієнта.

Конкуренція вимагає, щоб аудитори не тільки надавали всі ці дані, але в деяких випадках проводили презентацію своєї фірми у потенціа­льного клієнта.

У свою чергу клієнт, який вибирає аудиторську фірму, повинен:

1. Дізнатись, скільки років аудиторська фірма працює на україн­ському ринку;

2. Попросити надати список клієнтів аудиторської фірми;

3. Визначити рівень клієнтури (велике, мале підприємство);

4.  З'ясувати, по яким питанням з ними працювали (комплексна, одноразова перевірка);

5. Оцінити рід послуг і сферу діяльності клієнтури;

6. Оцінити термін співробітництва з клієнтами;

7. Зв'язатись з деякими клієнтами і запросити розповісти про ау­диторську фірму;

8. Запросити зразок типового договору;

9. Дізнатись, чи існує програма аудиту, в який закладено досвід попередніх перевірок (складається для великих підприємств);

10.                                 Провести   конкурс серед аудиторських фірм (для великих підп­риємств).

Існує точка зору, що оскільки аудит у нас відносно нова діяльність, то якість послуг в Україні значно гірше, чим у розвинутих країнах. Але низка гучних корпоративних скандалів, яка прокотилася США та Західною Європою, дала підстави вважати, що аудит не забезпечує ви­сокій рівень якості послуг, внаслідок чого зазнали банкрутства навіть найбільші фірми. Так, в результаті банкрутства компанії вийшла з ри­нку і «велика шестірка» ведучих міжнародних аудиторських фірм пе­ретворилась у «четвірку». Deloitte & Touch, Ernst & Young, KMPG Price WaterHouse, що злилася з Coopers & Lybrand. Все це свідчить про зростання занепокоєністю якістю аудиту у світі (див.рис. 6.1).

^                    Занепокоєння якістю аудиторських послуг

•                                    Зростання стурбованості користувачів звітності;

•                                    Зростання кількості помилок аудиторів;

•                                    Конфлікти інтересів при наданні аудиторських послуг;

Суворіші правила регулятивних органів (PCAOB, IF AC). ^

Рис. 6.1. Занепокоєння якістю аудиторських послуг

Існують рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг (див. рис. 6.2).

Згідно з Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що використовують аудит та огляд історичної фінан­сової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та на­дають супутні послуги» передбачається, що фірма повинна встановити систему контролю якості, яка б надала їй обґрунтовану впевненість, що сама фірма та її персонал діють у відповідності до професійних стандартів та регуляторних та законодавчих вимог, а звіти фірми від­повідають обставинам1.

У--------------------------------------------------------------- ч

Рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг

•                              На рівні окремої аудиторської перевірки.

•                              На рівні окремої аудиторської фірми

•                              На рівні професійної організації.

•                              На рівні професії.

•                                  На рівні держави Ч___________________ ^

Рис. 6.2. Рівні, на яких забезпечується якість аудиторських послуг

Система контролю якості фірми включає політику та процеду­ри, що стосуються кожного з наступних елементів.

Згідно з Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що використовують аудит та огляд історичної фінан­сової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та на­дають супутні послуги» передбачається, що фірма повинна встановити систему контролю якості, яка б надала їй обґрунтовану впевненість, що сама фірма та її персонал діють у відповідності до професійних стандартів та регуляторних та законодавчих вимог, а звіти фірми від­повідають обставинам .

Система контролю якості фірми включає політику та процедури, що сто<уюгьсякожного з наступних елементів:

а)  відповідальність керівництва за якість на фірмі;

б)  вимоги етики;

в)  прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, та ви­конання специфічних завдань;

г)  людські ресурси;

д)виконання      завдання;

е)  моніторинг.

Цей же міжнародний стандарт аудиту підкреслює важливість для фірми впровадити політику та процедури, що мають надавати достат­ню впевненість, що сама фірма, її персонал та, при потребі, інші особи, що підпадають під вимоги незалежності (включно)

Визнано, що втратило чинність, рішення АПУ від 26.05.2005 № 149/5.1 «Про Національну концептуальну основу забезпечення яко­сті аудиторських послуг в Україні».

Комісією АПУ підготовлене Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг «Організація аудиторськими фі­рмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг». Головною метою зазначеного Положення є встановлення єдиних для України вимог до організації аудиторськими фірмами та аудиторами, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи — підприємці, систем контролю якості аудиторських послуг та надання рекомендацій щодо ефективного впровадження таких систем контролю якості в практику аудиторської діяльності. Починаючи з 01 січня 2010 року забороняється аудиторським фірмам та аудиторам, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи — підприємці, надавати аудиторські послуги у формі завдань з обов'яз­кового аудиту, а також завдань з аудиту фінансової звітності держав­них підприємств і установ за відсутності у них підтвердження АЦУ ві­дповідності систем контролю якості аудиторських послуг вимогам цього Положення.

АПУ реалізує свої повноваження по контролю якості через створенні із числа членів комісії з залученням до їх роботи експертів, які не є членами АПУ, методичні ради, робочі групи, а також спеціа­льно створене для здійснення технічних функцій дочірнє підприємство та організує:

^ проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості;

S моніторинг з питань контролю аудиторської діяльності;

^ застосування додаткових процедур із забезпечення контролю якості та дисциплінарних заходів за наслідками контролю;

^ інформування суспільстві про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в Україні.

Для здійснення своїх повноважень та дотримання інших норм За­кону Аудиторська палата Україні здійснює контроль аудиторської дія­льності в Україні за такими напрямами:

а) дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог Зако­ну щодо:

• обмеження переліку послуг; які можуть надавати аудитори (ау­диторські фірми) відповідно до стандартів аудиту;

•    відповідності критеріям для надання статусу аудитора або ауди­торської фірми (наявність сертифіката, розмір частки засновників, ви­моги до керівника аудиторської фірми);

•    отримання права на здійснення аудиторської діяльності виключ­но після включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

•   істотних умов договору на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг;

•    реалізації прав та обов'язків аудиторів і аудиторських фірм;

•    спеціальних вимог, в тому числі щодо відповідності розміру ви­нагороди за надання аудиторських послуг необхідному для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеня відповідальності аудитора;

•    відповідальності аудиторів та аудиторських фірм;

•    інших норм Закону, які регулюють діяльність аудиторів та ауди­торських фірм;

б)  дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог стан­дартів аудиту, затверджених АПУ;

в)  дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог про­фесійної етики, в тому числі незалежності;

г) дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог Поло­ження з національної практики контролю якості аудиторських послуг провадження політики і процедур, що забезпечують достатню впевненість у досягненні цієї мети. Обов'язком фірми також е довести ці політику і процедури до працівників фірми у такий спосіб, щоб забезпечити достат­ню впевненість у тому, що політика та процедури е зрозумілими.

Для впровадження Концептуальної основ й забезпечення якості аудиторських послуг АПУ:

S затверджує і забезпечує видання стандартів аудиту, їх актуаліза­цію з урахуванням щорічних змін та доповнень, а також впровадження стандартів у практику; забезпечує підготовку і видання навчальної та науково-методичної літератури з питань аудиту;

^ проводить науково-практичні конференції з питань аудиторської діяльності; організує обмін національним та міжнародним досвідом, а також дискусії з питань практики аудиту в офіційному виданні АПУ;

^ організує і проводить постійне удосконалення професійних знань практикуючих аудиторів згідно Положення АПУ від 31 травня 2007 року за № 178/5 (додаток Д);

^ здійснює постійний контроль якості аудиторських послуг, які надаються суб'єктами аудиторської діяльності;

^ розробляє та затверджує форму річної звітності суб'єктів ауди­торської діяльності;

^ розглядає та затверджує Положення про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг в Україні, Положення про моні­торинг з питань якості аудиторських послуг;

  • S організує та забезпечує роботу профільної комісії АПУ за за­твердженим щорічним планом роботи;

^ розглядає наслідки контролю якості аудиторських послуг (за по­данням профільної комісії АПУ), приймає рішення з забезпечення якості аудиторських послуг в Україні та оприлюднює інформацію про функціонування системи контролю якості в Україні.

Великий економічний словник Інституту нової економіки (М.: 1997 р. с. 238) визначає якість як «сукупність притаманних рис та харак­теристик продукції чи послуг, які надають їм можливість задово­льняти потреби які вже визначені чи очікуються споживачем та­ких послуг». Звідси застосовуються такі визначення якості як «відпо­відність стандарту», «відповідність світовому рівню», «відповідність міжнародній практиці» тощо.

Якщо екстраполювати такі визначення на вітчизняний аудит, то ми матимемо цілий букет критеріїв, які начебто визначаються замовни­ком аудиторських послуг з метою отримання якості останніх. До таких ознак (або критеріїв) багато з замовників аудиту (та і самі аудитори) за звичай відносять: термін роботи аудиторської фірми на ринку; термін використання сертифікату аудитором; конфіденційність результатів перевірки; глибина перевірки та точність результатів; вартість послуг; надання гарантій, тощо.

Тому цілком можливо зробити висновок, що задоволення інформа­ційних потреб замовника аудиторських послуг (або виправдання очі­кувань замовника) не можуть слугувати критерієм якості аудиту (хоча б з огляду на кримінальність відносин у суспільстві та корумпованість влади).

Міжнародні професійні організації бухгалтерів та аудиторів орієн­тують нас на «якість за стандартами». Тобто аудиторські послуги слід надавати «за правилами» які всі аудитори визнають та дотриму­ються у своїй практиці.

На нашу думку якість аудиторських послуг — категорія, що пер­манентно змінюється, в залежності від рівня суспільних відносин та господарської практики країни. Тому мабуть підхід до якості аудиту з боку професійних організацій буде самим вірним. МСА 220 для ауди­торської фірми вказує на певні складові якості аудиторських послуг (див. рис. 6.3.)

Таким чином спробуємо сформулювати найбільш широке ви­значення якості аудиторських послуг для вітчизняного аудиту. Да­не визначення безумовно носить авторське бачення якості, спираю­чись перш за все на вітчизняний досвід та на дослідження скарг щодо діяльності суб'єктів аудиту в Україні, Але на нашу думку во­но відповідає нашим реаліям часу та місця роботи вітчизняних ау­диторів.

якість аудиторських послугш системне дотримування реальної прпофесшноі незалежності, вимог чинного законодавства та вимог стандартів аудиту, дотримання кодексу професійної етики, та професійна діяльність в сфері аудиту

Системність передбачає унеможливлювання відходу від вказаного визначення. Професійна діяльність також передбачає, що суб'єкт, який займається наданням аудиторських послуг, робить це систематично і це є його основною господарською діяльністю.

МСА 220 рекомендує аудиторській фірмі «... запровадити політику і процедури контролю якості, що забезпечують проведення всіх ауди­торських перевірок відповідно до МСА або відповідно до національних стандартів чи навпаки» (п. 4.). Характер, час, політика та процедури ко­нтролю якості залежать від багатьох чинників — від географії розташу­вання філій до організаційної структури аудиторської фірми, кількості працівників, тощо. Той же МСА» (п.5) відзначає, що «...політика і про­цедури, прийняті окремими аудиторськими фірмами, будуть різни­ми, як і обсяг їхньої документації». Політика контролю якості на ау­диторській фірмі має за мету наступні напрямки організації процесу надання послуг та контролю за їх якістю (див. рис. 6.4)

Керівництву необхідно ознайомити весь персонал аудиторської фі­рми з загальною політикою та процедурами контролю якості. Це дасть:

  •    Певний рівень впевненості що політика та процедури зрозуміли та застосовуються на практиці;
  •    Усуне потенційні розбіжності у поглядах та підходах до переві­рок виконавців послуг в самій фірми;
  •   Усуне непорозуміння щодо підлеглості та підпорядкованості в фірмі окремих її співробітників.

МСА 220 вказує на необхідність не просто огульного застосування прийнятих процедур контролю якості, що існують у фірмі, а застосу­вання таких процедур, які є доречними для кожної конкретної ауди­торської перевірки у контексті загальної політики фірми (п. 8).

В контексті МСА 220 весь персонал розглядається наступним чи­ном (рис. 6.5) де:

  • Аудитор — фізична особа що несе остаточну відповідальність за послуги, що надаються;
  • Аудиторська фірма — партнери фірми, які надають аудиторські послуги або аудитор — приватний практик (в нашій редакції — суб'єкт аудиту);
  •   Персонал — всі партнери та фахівці, що задіяні у аудиторській діяльності фірми;
  • Асистенти — працівники, які беруть участь у аудиторських пе­ревірках але не є аудиторами

МСА 220 встановлює певні правила роботи по забезпеченню конт­ролю якості в ході виконання окремих аудиторських перевірок, а са- ме:особи (аудитори чи асистенти) які у фірмі мають обов'язки здійс­нювати нагляд, повинні оцінювати професійну компетентність асистентів, що виконують делеговану (доручену) їм роботу (ділянку роботи) визначаючи при цьому потрібний обсяг, керівництво, нагляд та перевірку для кожного з асистентів.

Особи у аудиторській фірмі, на

яких покладено обов'язки керівництва, нагляду та перевірки

роботи асистентів або інших виконавців замовлення на аудиторські послуги, повинні :

вирішені або відображені у аудиторському висновку; чи досягнута в цілому мета перевірки; чи відповідають висновки результатам переві­рки та чи підтверджують вони аудиторську думку;

6. Перевірити загальний план та програму аудиту; оцінки власти­вого ризику і ризику системи контролю та чи були при потребі внесені відповідні зміни у вказані документи та у розрахунки ризиків; докуме­нтацію по отриманим аудиторським доказам перевірки по суті та зроблені на цій основі висновки; результати консультацій; запропоно­вані корегування до фінансових звітів об'єкта перевірки та проект ау­диторського висновку.

Системи контролю якості аудиторських послуг формуються кож­ним аудитором та аудиторською фірмою в Україні. Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи — підприємці повинні розробляти та впроваджувати в свою практику систему контролю якості. Відповідальність за розро­бку, організацію, впровадження та підтримання ефективного функціо­нування системи контролю якості несе безпосередньо аудитор, який займається аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа, а на аудиторській фірмі посадова особа, яка здійснює керівництво фі­рмою відповідно до законодавства та установчих документів.

Питання для самоконтролю

Законом України «Про аудиторську діяльність» за незалежне вико­нання своїх зобов'язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність. Розмір майнової відповідаль­ності аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини. Також за незалежне виконання професійних обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути застосовані АПУ стягнення згідно «Порядку застосування до аудито­рів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професій­них обов'язків» затвердженого АПУ від 15.11.07 за № 184/4 (додаток Е).

Реалізація результатів аудиту передбачає підготовку не тільки ви­сновку і звіту, але й подання послуг. Ось чому метою теми є вивчення суті аудиторських послуг, значення та видів. Вивчаючи цю тему доці­льно розглянути наступні проблеми: