7.2. Консультування в різних галузях діяльності

магниевый скраб beletage

До об'єктів консультування відноситься і прогнозування наслідків інфляції при складанні планів і бюджетів (кошторисів). Консультанти для своїх клієнтів можуть надавати наступні послуги: розробляти, на підставі аналізу сукупної грошової маси, прогнози рівня інфляції; включати інфляційні прогнози в систему стратегічного планування ор­ганізації; переглядати методи управління оборотним капіталом; вста­новлювати тісний взаємозв'язок між рівнем інфляції та змінами варто­сті валюти на зарубіжних валютних ринках.

Консультування малих підприємств. Малі підприємства викори­стовують консультації аудиторів в основному для рішення конкретних оперативних проблем, а саме:

— консультації по всіх аспектах управління, організації праці та розробки проектів щодо випуску продукції;

— консультації по встановленню цін, веденню бухгалтерського обліку та фінансового планування;

— консультації в галузі маркетингу;

— консультації щодо підготовки документів для отримання позики;

— роз'яснення законів та нормативних актів, включаючи податко­ве законодавство;

— з організації контролю якості та стандартизації;

— використання комп'ютерних програм і комп'ютерів.

Допомога консультантів по роботі з ПК

Досить велика потреба на ринку консультаційних послуг в розробці па­кетів програм, виборі і застосуванні сучасних персональних комп'ютерів.

Питання для самоконтролю

Консультанти допомагають впроваджувати нові системи, розроб­ляти програми для навчання службовців, розробляти і здійснювати по­літику заохочення новаторства, використовувати техніку для зниження трудомісткості праці. Поряд з розробкою систем консультанти здійс­нюють навчання персоналу.