8.1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності

Як Ви пам'ятаєте з бух обліку, фінансова звітність — це сукуп­ність форм звітності, укладених на основі даних фінансового обліку з метою одержання користувачем узагальненої інформації про фі­нансовий стан і діяльність підприємства, а також змінах у його фі­нансовому стані за звітний період в установленій формі для прийн­яття цим користувачем визначених управлінських рішень. Державним органам управління необхідна інформація про фінан­сову звітність для формування макроекономічних показників, своє­часність сплати податків, визначення національного доходу і роз­поділ ресурсів тощо.

Вам відомо, що елементами фінансової звітності є її основні статті.

Доходи — надходження чистих активів або погашення зобов'язань шляхом реалізації товарів або надання послуг.

Витрати — відтік або використання активів, або виникнення зо­бов'язань у зв'язку із доставкою товарів або виконання послуг, що складають основні операції підприємства.

Прибутки — збільшення чистих активів від випадкових і неосно­вних операцій та інших видів діяльності, за винятком доходів або інве­стицій з власників.

Збитки — зменшення чистих активів від випадкових або побічних операцій та інших подій, за винятком видатків або розподілень влас­ників.

Активи -можливі майбутні економічні вигоди, отримані підпри­ємством внаслідок минулих операцій.

Зобов'язання — можливі майбутні втрати економічних вигід внаслідок минулих операцій, включаючи передачу активів або пос­луг.

Капітал власника — остаточні проценти власників після сплати всіх боргів.

Відповідність за складання фінансових звітів та відповідне розк­риття інформації лежить на керівництві підприємства.

Підприємство, що звітує, є підприємством, яке має користувачів, котрі використовують фінансові звіти як основне джерело фінансової інформації про це підприємство з метою прийняття ними економічних рішень.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

Ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлює перелік користувачів, які зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність шляхом її публікації, а саме: ак­ціонерні товариства, підприємства — емітенти облігацій, банки, ін­вестиційні фонди та інвестиційні компанії, кредитні союзи, недержа­вні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи. Однак, крім закритої для зовнішніх користувачів, існує ще й закрита звітність. У нормальних умовах це природно. Перша звітність приз­начена для загального користування зовнішніми користувачами та передбачена законодавством. Закрита звітність задовольняє інтереси власника, її призначення — у забезпеченні більш ефективного управління внутрішніми підрозділами, у прийнятті оперативних рі­шень на рівні цехів, дільниць бригад тощо. Це досягається шляхом створення системи додаткового внутрішньогосподарського або управлінського обліку. Тому в ст.14 визначені суб'єкти, які зо­бов'язані надавати фінансову звітність вузькому колу осіб: органам, до сфери управління яких вони належать, власникам (засновникам) та трудовим колективам на їх вимогу. Тут мають на увазі органи, уповноважені трудовим колективом, рада трудового колективу, профспілковий комітет тощо.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:       1 1     

^ придбання, продажу та володіння цінними паперами; ^ участі у капіталі підприємства; ^ оцінки якості управління;

^ оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'я­зання;

^ забезпеченості зобов'язань підприємства; ^ визначенні суми дивідендів, що підлягають розподілу; ^ регулювання діяльності підприємства; ^ інших рішень.

  • Внутрішніми користувачами фінансової звітності виступають:           \                     

^ засновники і власники підприємства; ^ керівники підприємства; ^ робітники підприємства.

  • Зовнішніми користувачами фінансової звітності виступають:                  
  • ^ кредитори; ^ контролюючі органи; ^ податкова служба; ^ позабюджетні фонди; ^ постачальники; S профспілкові організації; ^ конкуренти; ^ інвестори; ^ покупці.

Згідно міжнародного стандарту 200 «Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів»: «Мета аудиту фінансових звітів полягає в наданні аудиторові можливості висловити думку про те, чи скла­дені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до засто­сованої концептуальної основи фінансової звітності»[41]. За результа­тами аудиту складається аудиторський висновок про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання. Думка аудитора про до­стовірність або недостовірність бухгалтер