8.2. Призначення основних компонентів фінансової звітності та особливості перевірки

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-IV встановив правові засади складання фінансової звітності в Україні (набрав чинності з 1 січня 2000 року). Фінансова звітність підприємства включає:

1. Баланс (форма №1);

2. Звіт про фінансові результати(форма №2);

3. Звіт про рух грошових коштів (форма №3);

4. Звіт про власний капітал (форма №4);

5. Примітки до фінансових звітів (форма №5).

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються від­повідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансо­вій звітності, якщо вона відповідає критеріям:

—  існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економі­чних вигід, пов'язаних з цією статтею;

—  оцінка статті може бути достовірно визначна.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприєм­ства.

Таблиця 8.3

ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Компоненти фінансової звітності

Зміст

Використання інформації

1

2

3

Баланс

Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємст­вом, на дату балансу

Оцінка структури ресурсів підп­риємства, їх ліквідності та плато­спроможності підприємства: Прогнозування майбутніх потреб у позиках;

Оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підп­риємство, ймовірно, контролю­ватиме в майбутньому

Звіт про

фінансові

результати

Доходи, витрати і фінансові ре­зультати підприємства за звітний період

Оцінка та прогноз:

—       прибутковості діяльності під­приємства;

—       структури доходів та витрат

Звіт про власний капітал

Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду