8.3. Етапи аудиту фінансової звітності

6.  Дата подання річної бухгалтерської звітності — дата, не пізніше якої господарюючий суб'єкт зобов'язаний надати фінансову звітність власникам (акціонерам), а також територіальним органам державної статистики за місцем його реєстрації.

Склад осіб, яким має бути надана річна фінансова звітність, визна­чається установчими документами цього суб'єкту та законодавством.

7.   Дата затвердження річної фінансової звітності радою акціонер­ного товариства — дата, не пізніше якої річний звіт акціонерних това­риств підлягає попередньому затвердженню до дати проведення зага­льних зборів акціонерне рів.

8.   Дата затвердження річної фінансової звітності загальними збо­рами акціонерів — дата, не пізніше якої згідно з установчими докуме­нтами ват мають бути проведені загальні збори акціонерів, які прово­дяться з метою затвердження річного звіту та визначення порядку розподілу прибутків і збитків акціонерних товариств.

9.   Дата публікації річної фінансової звітності — дата, не пізніше якої відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фі­нансову звітність в Україні» річна бухгалтерська звітність підлягає обов'язковій публікації в газетах та журналах, доступних для користу­вачів фінансової звітності.

Акціонерне товариство може публікувати фінансову звітність тіль­ки, якщо виконані дві необхідні процедури: фінансова звітність пере­вірена і підтверджена аудитором (аудиторською фірмою); фінансова звітність затверджена загальними зборами акціонерів.

Між датами, які мають відношення до аудиту, існують певні спів­відношення:

1.   Дата випуску фінансової звітності повинна наступити пізніше дати календарного закінчення звітного фінансового року.

Зрозуміло, що для складання заключних бухгалтерських проводок, формування фінансових результатів, оформлення всіх звітних форм, ув'язування і координацікзвітних даних, обліковій службі підприємств необхідний деякий час. Його тривалість залежить від якості бухгал­терського обліку, ступеня автоматизації облікового процесу, складно­сті техніки обліку, кваліфікації бухгалтерського персоналу, наявності філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, виділених на самостійний баланс, показники якого повинні бути включені до зві­тності головного підприємства, та багатьох інших факторів.

2.   Дата початку аудиторської перевірки повинна наступити після дати складання та подання фінансової звітності.

Хоча в договорі на проведення аудиту вказується, що дата початку надання послуг по договору є дата, що йде за датою представлення ау­дитору повністю укомплектованої річної фінансової звітності, це аб­солютно не виключає того, що аудитор вже провів або проводить пе­ред планову підготовку аудиту, яка включає в себе вивчення бізнесу клієнта, аналіз облікової політики і оцінку ефективності внутрішнього контролю. До цього моменту вже може бути повністю складений і за­тверджений план аудиторської перевірки, а також частково або повні­стю здійснена велика кількість аудиторських процедур.

Етапи аудиту:

Етап 1. Перевірка правильності складання балансу: дані статей балансу на початок звітного фінансового року повинні відповідати да­ним балансу на кінець попереднього фінансового року. При зміні вступного балансу на початок року у порівнянні зі звітним за поперед­ній рік у примітках повинні наводитись роз'яснення; дані заключного балансу повинні відповідати залишкам по рахунках синтетичного та аналітичного обліку, записів в Головній книзі, журналах, відомостях або іншого аналогічного регістру бухгалтерського обліку на кінець звітного року.

Етап 2. Перевірка узгодженості показників форм річної бухгал­терської звітності. Як правило, для цієї перевірки використовуються таблиці, складені спеціалістами аудиторських фірм. При розробці та­ких таблиць слід брати до уваги специфіку ведення бухгалтерського обліку у деяких галузях промисловості і сферах діяльності, а також особливості господарських операцій ряду підприємств.

Так загальна таблиця ув'язування звітних показників може бути такою:

Пор.

Показники, які зіставляються

Показники, з якими про­водиться зіставлення

Відмітка про виконання