8.5. Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності

магниевый скраб beletage

У роботі аудитора особливе значення має читання та аналіз балан­су, бо використання інформації. Яка отримана за результатами аналізу, дає можливість прийняти обґрунтовані управлінські рішення, оцінити динаміку та перспективи зміни прибутку (доходу) підприємства, ресу­рси, зміни, що відбулися в них, та ефективність їх використання.

Деталізація аналізу бухгалтерської звітності може бути різною. У рамках експрес-аналізу здійснюється розрахунок, контроль та аналіз у динаміці невеликої кількості основних показників.

Поглиблений фінансовий аналіз більш трудомісткий: разом із роз­рахунком та оцінкою у динаміці показників будується система взаємо­пов'язаних аналітичних таблиць, а також можуть використовуватись простіші моделі жорстко детермінованого факторного аналізу.

Детальніше розглянемо поглиблений аналіз фінансово-господарсь­кій діяльності. У загальному вигляді програма поглибленого аналізу може бути представлена такими процедурами.

У загальному вигляді програма поглибленого аналізу може бути

представлена такими процедурами:

зисні темпи зростання за ряд років, що дозволяє не тільки аналізувати зміни окремих балансових статей, а й прогнозувати їх значення.

Горизонтальний та вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому не рідко будують таблиці, які характеризують і структу­ру звітної бухгалтерської форми, і динаміку окремих її показників.

Велике значення аналізу бухгалтерської звітності надається в умо­вах ринкової економіки. Методика такого аналізу зводиться до вико­нання обов'язкових процедур:

— ознайомлення зі звітом аудитора;

— ознайомлення з основними обліковими принципами та метода­ми, що використовуються на підприємстві.

— нормативна база визначення фінансового стану підприємства.