Оцінка фінансової сталості

магниевый скраб beletage

Фінансова стабільність підприємства характеризується такими ко­ефіцієнтами: власності, позичених коштів, співвідношення позичених та власних коштів, мобільності власних коштів, співвідношення необі­гових та власних коштів, співвідношення необігових і власних коштів та довгострокових фінансових вкладень, окупності процентів, співвід­ношення видатків з виплати процентів та запозичених коштів.

Коефіцієнт власності визначають із відношення власних коштів до загальної величини коштів підприємства. Особливе значення цей показник має для інвесторів та кредиторів. Для країн Західної Європи та США нормальним значенням цього коефіцієнту є 0,6, хоча за останні роки воно знизилося.

Коефіцієнт позичених коштів розраховують за відношенням пози­чених коштів до загальної величини коштів підприємства. Цей показник характеризує структуру коштів підприємства з точки зору частки пози­чених коштів. Він пов'язаний з попереднім показником. Він може бути розрахований також відніманням від одиниці коефіцієнта власності.

Коефіцієнт співвідношення позичених та власних коштів розра­ховують діленням позичених коштів на власні. Він показує, скільки по­зичених коштів припадає на гривню власних коштів. За критичне зна­чення цього показника приймають одиницю. Якщо показник перевищує одиницю, то фінансова стійкість підприємства ставиться під сумнів.

Коефіцієнт мобільності власних коштів розраховується як част­ка від ділення власних обігових коштів (розрахункова величина) на за­гальну величину власних коштів. Одержані величини доцільно порів­няти із стандартними значеннями показника.

Коефіцієнт співвідношення необігових та власних і довгостроко­вих позичених коштів розраховують із відношення величини необіго­вих коштів до сукупної величини власних та довгострокових позиче­них коштів.

Коефіцієнт окупності процентів за кредити розраховується із та­кого співвідношення: у чисельнику сума чистого прибутку та витрат на сплату процентів, у знаменнику — витрати на сплату процентів за кредити. Він показує, скільки раз упродовж року підприємство зароб­ляє кошти для сплати процентів та характеризує ступінь захищеності виданих кредитів.

Коефіцієнт співвідношення витрат на виплату процентів у пози­чених коштах і показує, скільки коштує підприємству залучення пози­кових коштів.

Деякі вчені розраховують коефіцієнт маневреності власного ка­піталу1. Цей коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу вико­ристовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка — капіталізована.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як від­ношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.