Аналіз рентабельності

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від рента­бельності підприємства.

Розрізняють дві групи показників рентабельності:

— вкладених коштів (майна) підприємства та їх окремих видів;

— продукції

За першою групою показників розраховуються показники рентабе­льності:

— всього майна;

— власних коштів;

— виробничих фондів;

— фінансових вкладень.

Перші три показники визначаються із відношення балансового або чистого прибутку до середньої вартості відповідного майна за звітний період. При цьому вартість виробничих фондів визначають додаван­ням вартості основних засобів та матеріальних обігових коштів.

Рентабельність фінансових вкладень розраховують за відношен­ням доходів, отриманих за цінними паперами та від участі у статутних фондах інших підприємств до середньої вартості фінансових вкладень.

Рентабельність продукції визначають з відношення прибутку, отриманого від реалізації продукції, до повної її собівартості чи виру­чки від реалізації продукції.

Рентабельність окремих видів розраховують з відношення різни­ці між продажною вартістю та собівартості виробу до його продажної вартості.

У процесі аналізу фінансового стану підприємства слід детально проаналізувати обіговість всього майна підприємства, обігових кош­тів, матеріальних та нематеріальних обігових коштів, їх окремих видів виробничих запасів, готової продукції, незавершеного виробництва.

Розраховують наведені показники шляхом порівняння виручки та середніх залишків майна підприємства і відповідних обігових коштів.

Завершується аналіз фінансового стану підприємства комплексною оцінкою. Пропонується аналіз фінансового стану підприємства ком­плексною оцінкою. Пропонуються заходи щодо поліпшення фінансо­вого стану (прискорення реалізації продукції, реалізація залишків ви­робничих запасів та основних засобів, зниження дебіторської та кредиторської заборгованості.

Платоспроможністю (ліквідністю підприємства) називається його спроможність здійснювати платежі наявними засобами, або такими, котрі безпосередньо поповнюються за рахунок його діяльності. Плато­спроможність (ліквідность) характеризує життєздатність, стійкість пі­дприємства.

Показники ліквідності розраховуються як відношення суми ліквід­них активів до суми короткострокових зобов'язань. Для обчислення показників ліквідності необхідно всі активи балансу розділити на гру­пи за ступенями їх ліквідності.

Перша група ліквідних засобів — грошові засоби в касі на поточ­ному рахунку в національній валюті. В іноземній валюті на інших ра­хунках, а також короткострокові фінансові вкладення

Друга група зобов'язання, які легко перетворюються в грошові кошти.

Третя група — товарно-матеріальні запаси. Готова продукція, не­завершене виробництво.

Для оцінювання ліквідності використовують такі показники.

1.Коефіцієнт покриття — розраховується як відношення вели­чини поточних активів до поточних зобов'язань (ф.№1):

Ряд.260 + ряд.270

Ряд.620 + ряд.630

Цей коефіцієнт показує, скільки одиниць оборотних засобів припа­дає на одиницю короткострокових зобов'язань. Оптимальне значення має бути 2-2,5.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності — розраховується як відно­шення величини грошових засобів та короткострокових фінансових вкладень до величини короткострокових зобов'язань (ф. № 1):

ряд.230 + ряд.240 + ряд.160+ ряд.161 + ряд.150 + ряд.190

Частка виробничих запасів у поточних активах — визначається з відношення запасів та витрат до величини поточних активів (ф. № 1).