Оцінка фінансової стійкості (тривалості).

Розраховуються такі коефіцієнти.

Коефіцієнт фінансової залежності як відношення величини за­гальної суми господарських засобів (ф. № 1) до величини власного ка­піталу:

Ряд.280 Ряд.380

Коефіцієнт фінансової автономії як відношення величин власно­го капіталу до величини загальної суми господарських засобів (Ф.№1):

Ряд.380 Ряд.280

Коефіцієнт оборотності.

Для забезпечення нормальних умов діяльності підприємства воно вимушене тримати певні запаси, що, звичайно, вилучає частину капі­талу з обігу і зменшує його прибутковість.

Для визначення тенденції оборотності як відношення виручки від реалізації до суми оборотних засобів підприємства:

Ряд.010 (ф.№2)

Ряд.260 (ф.№1) + ряд.270 (ф.№1)

Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періоду, та порівняння його на початок року свідчить про обіговість коштів.

Звичайно, що в процесі аудита можуть бути знайдені помилки, про які необхідно своєчасно повідомити керівництво підприємства. Ці по­милки необхідно виправити. Для цього аудитор повинен керуватись П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Слід пам'ятати, що виправлення помилок, допущених при складанні фінан­сових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, ви­магає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базується ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відо­браження доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фі­нансові результати в тому періоді, у якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна вплинула на ці періоди.

Облікова політика може змінюватись тільки якщо змінюються ста­тутні вимоги, вимоги органу, який затверджує П(С)БО, або, якщо змі­ни забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінан­совій звітності підприємства.

Події після дати балансу можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансо­вих звітів.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформація щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах.

Питання для самоконтролю

 

1.  Яка мета і завдання аудиту фінансової звітності?

2.   Яке призначення основних компонентів фінансової звітності?

3.   Назвіть етапи аудиту фінансової звітності.

4.   Які способи перевірки фінансової звітності Ви знаєте?

5.   Які методи аналізу фінансової звітності Ви знаєте?

6.    Назвіть зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської дія­льності за даними бухгалтерської звітності?

7.  Дайте оцінку виробничого потенціалу підприємства.

8.   Що таке ліквідність підприємства і які показники її розрахунку Ви знаєте?

9.   Як оцінити фінансову стійкість підприємства?

10.    Які аудиторські процедури за МСА Ви знаєте і як їх застосовувати та практиці?