9.3. Суттєвість та її вплив на аудиторський ризик

Аудиторська перевірка фінансових звітів за МСА має на меті ви­словлювання думки про те, чи складені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності. Концептуальні основи фінансової звітності суттєвість визна­чають наступним чином:

«Інформація є суттєвою, якщо ипропуж або неправильне відображення може вплинути на жошмічні рішення користувачів, прийняті на основі

фінансових звітів»

1. Потенційних користувачів фінансової звітності та аудиторсь­кого висновку.

2. Предмет суттєвого викривлення.

3. Мінімальний розмір викривлення щодо предмету.

4.  Загальний негативний ефект всіх виявлених викривлень.

Існує багато варіантів інтересів користувачів звітності та ауди­торського висновку, про те основні з них можливо певним чином сис­тематизувати (див. табл. 9.1).

Таблиця 9.1

ПРЕДМЕТ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ ЗВІТНОСТІ

Користувачі

Предмет зацікавленості

1

2

Державні фіскальні органи

Правильність визначення об'єкта оподаткування. Своєчасність розрахунків по податках та платежах. Правильність ведення податкового обліку. Легальність діяльності. Повнота відобра­ження господарських операцій та їх результатів.

Державні

регуляторні

органи

Відповідність форми та структури звітності встановленим ви­могам, у тому числі галузевим. Значення встановлених коефіці­єнтів /індикаторів фінансового стану /. Реальність операцій з статутним капіталом. Реальність фінансового результату. Реа­льність дивідендних виплат. Впровадження основ корпоратив­ного управління.

Легітимність емісій цінних паперів.

Інвестори / наявні та потенційні /