10.3. Ознайомлення з бізнесом замовника

Перед прийняттям замовлення на аудиторську перевірку, аудитор повинен отримати певне розуміння самого замовника та його бізнес- середовища, системи управління, системи обліку та системи внутріш­нього контролю.

Щоб зрозуміти, що собою представляє замовник (як суб'єкт го­сподарювання) та його бізнес-середовище, аудитору слід отримати наступну інформацію:

•   Умови галузі, де веде замовник свій бізнес

•   Стан рику товарів, робіт, послуг замовника, попит на них, цінова політика, конкуренція

•   Вид бізнесу (безперервна, сезонна, циклічна або інша діяльність)

•   Технологія діяльності (алгоритм бізнесу від «входу» до «виходу»)

•   Енергопостачання та вартість енергоносіїв

•   Правове регуляторне середовище (ліцензування, квотування, спе­ціальні постанови КМУ або Рішення ВРУ, закони прямої дії, тощо) як в цілому так і галузеве

•   Оподаткування та його особливості для бізнесу замовника або для виду замовника

•    Політика Уряду щодо регулювання бізнесу та оподаткування учасників ринку типу замовника (обмеження, стимули, субсидії, суб­венції, пільгові кредити, тощо)

•    Загальний рівень економічної активності (спад, підйом)

•    Інфляція, коливання курсу обміну валют

•    Доступність кредитів у бізнес-середовищі

•    Ведення бізнесу (торгівля, виробництво, послуги, імпорт-експорт, тощо)

•    Основні постачальники та основні клієнти

•    Географічне розташування підрозділів замовника

•    Робоча сила, рівень її оплати та соціальні пільги, система стиму­лювання

•    Незвичні операції та операції з пов'язаними сторонами

•    Наявність інноваційної та відповідної інвестиційної діяльності

•    Система управління (пряме централізоване управління, корпора­тивне управління, послуги КУА або аутсорсінгові послуги, делегуван­ня прав на місця, тощо)

•    Інвестиції (види, напрямки, в які об'єкти, від яких інвесторів, тощо)

•    Фінансування (структура заборгованості, дебітори та кредитори, зв'язані сторони, позабалансове фінансування, лізинг, похідні фінан­сові інструменти, тощо)

•    Облік та звітність (принципи бухобліку, практика визнання до­ходу, застосування справедливої вартості, оцінка запасів, місце знахо­дження та кількість останніх; активи, їх оцінка; операції в іноземній валюті, відображення у обліку незвичайних операцій, подання та розк­риття звітності, тощо)

•    Мета та стратегія бізнесу (наявність мети, розширення чи звуження бізнесу, нові технології, поточні та майбутні фінансові, інтелектуальні та інформаційні потреби для досягнення мети, тенденція у оподаткування бізнесу, окремі результати досягнення мети або її складових, тощо)

•    Фінансова діяльність (ключові показники чи коефіцієнти в ціло­му по діяльності, ключові показник фінансових результатів, наявність кошторисів, бюджетів, прогнозування результатів діяльності, аналіз конкурентів).

Та це виключний та не обмежений перелік питань, відповіді на які повинен отримати аудитор. Для розуміння замовника та його бізнес- середовища, з точки зору визначення ризиків викривлення даних звіт­ності, аудитор може розширювати або звужувати ці питання. Але мати достатні відповіді на них — просто необхідно для забезпечення май­бутньої якості професійних послуг.

При ознайомлені з бізнесом замовника не останнім є розглянути події та умови здійснення господарської діяльності, які можуть вказувати на вирогідність ризику викривлення даних фінансових звітів (табл. 10.2.)

Таблиця 10.2

ПОДІЇ ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМОВНИКА АУДИТУ, ЧИННИКИ ЙОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЯКІ ЗА МСА, МОЖУТЬ ВКАЗУВАТИ НА ВІРОГІДНІСТЬ РИЗИКУ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ В ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

ЧИННИКИ ЗА МСА 315

ІНТЕРПРИТАЦІЯ

1