1.2. Контроль в системі управління економікою. Форми контролю

Розвиток продуктивних і виробничих відносин у різних соціально- економічних формаціях потребує вдосконалення функцій управління процесом виробництва, в тому числі і контролю економіки.

Контроль як функція управління, підпорядкована вирішення за­вдань системи управління.

Як Вам відомо з курсу «Менеджмент» процес управління склада­ється з таких функціонально-логічних стадій: управлінського рішення, контролю і перевірки виконання, оцінки результатів. Отже контроль є необхідною самостійною функцією управління. Для того, щоб успіш­но управляти, той, хто керує, повинен знати результати свого управ­лінського впливу на об'єкти управління. Контроль дає змогу добувати оперативну інформацію, яка об'єктивно відтворює стан справ на під­контрольних об'єктах, відповідають їх діяльності затвердженій соціа­льній програмі; виявити недоліки в прийнятих рішеннях, в організації виконання, способах і засобах реалізації їх, вивчити ділові якості пра­цівників.

Зверніть увагу, що ефективність функціонування системи управ­ління є важливою:

—  для власника підприємства, який зацікавлений в отриманні мак­симального прибутку;

—  для держави, яка слідкує за виконанням підприємством своїх зобов'язань перед нею, за впливом діяльності підприємства на загаль­нодержавну економіку;

—  для контрагентів (партнерів, інвесторів) та окремих осіб (персо­налу підприємства, акціонерів), які мають свої інтереси в результатах фінансово-господарської діяльності підприємства.

Таким чином, контроль — це система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, встановлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт, виявленням відхилень, допущених у ході виконання цих рішень та усунення негативних явищ.

Слово контроль має французьке походження (controle) і означає перевірку виконання тих або інших господарських рішень з метою встановлення їхньої законності та економічної діяльності.

Фінансовий контроль — одна із форм управління фінансами, особлива сфера контролю, зумовлена формуванням і використан­ням фінансових ресурсів у всіх структурних підрозділах економіки держави.

Фінансово-господарський контроль виконує такі основні функції: профілактичну, інформаційну і мобілізуючу.

У ринковому середовищі контролю підлягає вся господарсько- фінансова діяльність підприємства, що спонукає підприємців відпові­дально ставитися до виконання своїх обов'язків. З іншого боку, лікві­дуються умови, які породжують безгосподарність. Контроль у цьому випадку покликаний виявити подібні явища і сприяти їх ліквідації, ре- алізуючи при цьому профілактичну функцію.

Інформаційна функція є підставою для прийняття відповідних рі­шень і проведення коригуючи дій, завдяки яким забезпечується нор­мальне функціонування об'єкта, що перевіряється.

У процесі контролю виявляють не тільки недоліки, а й позитивні сторони діяльності. Останні як передовий досвід можуть стати над­банням інших суб'єктів господарювання, завдяки чому реалізується мобілізуюча функція контролю.

Крім того, функціями контролю є перевірка:

— виконання Законів України, Указів Президенту, постанов