11.4. Робочі документи аудитора

Аудитор повинен документально оформити інформацією, яка є ва­жливою з огляду формування аудиторських доказів на підтримку ау­диторської думки, а також доказів того, що аудиторська перевірка ви­конується у відповідності до МСА.

Згідно із МСА 230 «Документація» термін «документація» означає матеріали (робочі документи), підготовлені аудитором (і для аудито­ра), або одержані ним у зв'язку з проведенням аудиторської перевірки та зберігаються в нього.

Робочі документи можуть бути у формі даних на папері, на плівці, на електронних або інших носіях[61].

Робочі документи:

A) допомагають планувати і проводити аудиторську перевірку;

Б) допомагають здійснювати нагляд і перевірку аудиторської роботи;

B)                         містять аудиторські докази, отримані в результаті проведеної ау­диторської роботи, на підтримку думки аудитора.

Функції робочих документів представлені на рис. 11.3., а їх приз­начення — на рис. 11.4.

Функції робочих документів

Обґрунтовує твердження в аудиторському висновку та свідчить про відповідність зроблених процедур аудиту нормативам

Полегшує процес керування, нагляду та контролю за якістю проведення аудиторської перевірки

Сприяв виробленню методологічного підходу до процесу аудиторської

перевірки

Допомагає аудиторові в роботі

Рис. 11.3. Функції робочої документації

Основною метою підготовки робочих документів є підтвердження того, що аудит був проведений відповідно до прийнятих принципів аудиту. Якщо виникає потреба, аудитор повинен продемонструвати контролюючим органам і в суді, що аудитор був добре спланований і відповідним чином контролювався, що зібрані свідчення достовірні, достатні і своєчасні, і що аудиторський висновок відповідає результа­там перевірки[62].

Як відмічається у МСА 230 «Документація» аудитор повинен готу­вати робочі документи, достатньо повні і детальні для забезпечення загального розуміння аудиторської перевірки.

Він також повинен відображати у робочих документах інформацію щодо планування аудиторської роботи, характеру, часу та обсягу ви­конаних аудиторських процедур, їх результатів, а також висновків отриманих аудиторських доказів.

Робочі документи мають містити пояснення аудитора щодо всіх важливих питань, які потребують висловлення думки, а також виснов­ків аудитора щодо них. Якщо питання стосовно принципів або су­джень є складними, в робочі документи треба вносити відповідні фак­ти, що були відомі аудитору на час формування висновків.

Обсяг робочих документів залежить від професійного судження аудитора, оскільки документування кожного питання, що розглядаєть­ся аудитором, непотрібне й нераціональне. Оцінюючи обсяг робочих документів, що їх треба підготовити і зберігати, корисно з'ясувати, що було б необхідно надати іншому аудиторові, у якого немає поперед­нього досвіду проведення такої перевірки, щоб він зрозумів виконану роботу і підґрунтя для прийнятих принципових рішень (але не деталь­ні аспекти аудиторської перевірки). Цей інший аудитор зможе зрозу­міти детально аспекти перевірки, обговорити їх з аудитором, який під­готував робочі документи.

Як відзначається у МСА 230 «Документація» на форму і зміст ро­бочих документів впливають такі чинники:

— характер завдання;

— форма аудиторського висновку;

— характер і складність бізнесу;

— характер і стан системи бух обліку та внутрішнього контролю суб'єкта господарювання;

— потреба (за певних обставин) у керівництві; нагляді й перевірці роботи, яка виконується асистентами;

— використання в процесі аудиторської перевірки конкретних ме­тодів та прийомів.

Робочі документи складаються й систематизуються так, щоб вони відповідали обставинам і потребам аудитора при кожній конкретній аудиторській перевірці. Використання стандартизованих робочих до­кументів (наприклад, контрольних листків, зразків листів, стандартної організації робочих документів) може збільшити ефективність їх під­готовки і перевірки. Це полегшує делегування роботи й водночас є за­собами контролю її якості.

Для збільшення ефективності аудиторської перевірки аудитор мо­же коригуватись графіками, аналітичного чи іншою документацією, підготовленою суб'єктом господарювання. За таких обставин аудитор повинен упевнитись, що ці матеріали підготовлені належним чином.

Зґідно з МСА 230 до складу робочих документів входять:

1.Інформація, що стосується розуміння суб'єкта господарю­вання та його середовища включн