12.2. Структура аудиторського висновку

магниевый скраб beletage

Суттєві елементи аудиторського висновку визначаються міжнаро­дними та національними нормативами аудиту, міжнародною та націо­нальною практикою.

Аудиторський висновок складається у вільній формі, але обов'яз­ково в ньому мають бути наступні розділи:

— заголовок;

— адресат;

— вступ;

— масштаб перевірки;

— висновок аудитора про перевірену фінансову звітність;

— дата аудиторського висновку;

— підпис аудиторського висновку;

— адреса аудиторської фірми.

У розділі Заголовок аудиторського висновку підкреслюється, що ау­диторська перевірка проводилась незалежним аудитором, вказуються прізвище, ім'я та по батькові аудитора, назва аудиторської фірми. За­значають повну назву підприємства, яке перевіряється, і час перевірки. Термін «незалежний аудитор» використовується для того, щоб провести відмінності між аудиторським висновком і звітами, які можуть бути на­дані іншими особами, наприклад, працівниками підприємства.

У розділі Адресат наводиться назва адресата, кому призначений висно­вок (у відповідності до обставин завдання). Аудиторський висновок пови­нен бути адресованим відповідним чином, як цього вимагають умови угоди або національні правила. Як правило, аудиторський висновок призначаєть­ся або акціонерам або раді директорів або Комітету з цінних паперів.

У розділі Вступ міститься інформація про склад фінансової звітності та дату її підготовки. Також зазначається, що відповідальність за прави­льність підготовки фінансової звітності покладається на керівника підп­риємства та вказують про відповідальність аудитора за аудиторський ви­сновок, який обґрунтовується результатами проведеної перевірки.

Розділ Масштаб перевірки дає впевненість його користувачам у тому, що аудиторську перевірку здійснено відповідно до вимог зако­нодавства та норм, які регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського фінансового обліку. У цьому розділі зазначається, що перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевне­ності в тому, що у фінансовій звітності немає суттєвих помилок.

Аудитор дає оцінку помилок у системах обліку та внутрішнього конт­ролю підприємства та їхнього впливу на фінансову звітність. Даючи оцінку суттєвості помилок, аудитор керується МСА 320 «Сутгєвість в аудиті».

Потім вказується, що аудитор використовував спосіб вибіркової перевірки інформації і брав до уваги тільки суттєві помилки. Тут же зазначаються принципи бухгалтерського обліку, які використовували­ся на підприємстві під час перевірки. Завершує цей розділ положення про те, що в ході перевірки була створена адекватна основа для при­йняття висновку за фінансовою звітністю.

У розділі Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність аудитор повинен чітко і однозначно відобразити думку з приводу того, що фінансова звітність повно і достовірно у всіх суттєвих аспектах по­дає інформацію про фінансовий стан і результати діяльності підприєм- ства-клієнта згідно з нормативними вимогами щодо організації бухга­лтерського обліку і звітності в Україні.

У розділі Дата аудиторського висновку аудитор ставить дату на день завершення аудиторської перевірки, а саме в той день, коли кері­вництво підприємства підписує акт приймання-передачі виконаних аудитором робіт. Дата інформує користувачів про те, що аудитор вра­хував вплив на фінансову звітність і на аудиторський висновок подій та операцій, що стали відомі йому і які відбулися до вказаної дати. Да­та в аудиторському висновку проставляється або перед вступною час­тиною аудиторського висновку, або біля підпису аудитора.

У розділі Підпис аудиторського висновку ставиться підпис дирек­тора аудиторської фірми або уповноваженої на це особи, яка має відпо­відну серію сертифіката аудитора України на вид проведеного аудиту.

В розділі Адреса аудиторської фірми вказується адреса дійсного місцезнаходження аудиторської фірми та номер свідоцтва про вклю­чення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності в Україні. Ця інфо­рмація може розміщуватися як наприкінці аудиторського висновку, пі­сля підпису аудитора, так і в матриці бланку аудиторської фірми.

Аудитор повинен попередити керівництво підприємства, на якому проведена аудиторська перевірка, про його відповідальність за несвоє­часне подання аудиторського висновку податковим органам у випадку проведення обов'язкового аудиту.

Отже, аудиторський висновок є регламентованим документом і йо­го структура визначається МСА 700 і Вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.