12.3. Види аудиторських висновків та їх зміст

Висновок аудитора за результатами аудиту буває різних видів. Класифікація висновків наведена на рис. 12.1.

] ] ]

АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ

[ [

Регламентується МСА 800, 810

Регламентується МСА 700

Аудиторський висновок про фінансову звітність

Аудиторські висновки спеціального призначення

[ [ [ [

Позитивний

Фінансові звіти складені відповідно до всеохоплюючої основи

Умовно позитивний

] ] ]

бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку

Негативний

Конкретні рахунки, елементи рахунків або статті у фінансовому звіті

Відмова від надання висновку

Виконання конкретних угод

Узагальнені фінансові звіти

Рис. 12.1. Класифікація аудиторських висновків

Аудитори самостійно обирають форму викладення змісту перевір­ки, проте заключна частина повинна відповідати встановленим вимо­гам (табл. 12.1).

Таблиця 12.1 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ

№ п/п

Вид висновку

Типові формулювання думки аудитора

1

Позитивний (існує безумовна позитивна згода)

Підтверджуємо, то надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта, що перевіряється. Система бухгалтерського обліку, що використовується на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Фінансову звіт­ність підготовлено на основі реальних даних бухгалтер­ського обліку. Вона достовірно та повно подає фінансо­ву інформацію про Підприємство станом на 01.01.200... р. згідно з нормативними вимогами щодо ведення бухга­лтерського обліку та звітності в Україні

2

Позитивний (існує нефундаментальна невпевненість)