1.3. Сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві

Становлення аудиту — процес досить тривалий. З часом здійсню­ються типи і цілі аудиторських перевірок. Звідси і визначення аудиту має бути досить ємним, щоб охопити всю широту завдань, які поста­ють перед ним. Так, сьогодні існують спеціальні теорії, які визначають роль аудитора з точки зору різних груп зацікавлених користувачів. Де­які теорії носять «екзотичні» назви[6].

Наприклад:

—   «поліцейська теорія» (або теорія «сторожового пса»), яка вва­жає, що роль аудитора полягає у перевірці фактичного існування і то­чності явищ в минулому;

—   теорія «підтвердження кредитоспроможності» зводить роль ау­дитора до встановлення кредитоспроможності підприємства на основі результатів бухгалтерської звітності;

—  теорія «модератора», згідно з якою аудитор виступає у якості посередника між різними сторонами;

—  «квазікритична теорія» — після збору доказів і складання думки аудитор робить висновок з урахуванням всіх обставин, які виникли;

—   «теорія агентів» — акціонери виступають у якості керівників, які назначають директорів для управління компанією — «агентів».

Для того щоб закріпити свої позиції і не дозволити знизити заробі­тну платню, директора повинні надавати акціонерам звіти про свою діяльність. Цю функцію і виконують аудитори;

—   «теорія про роль аудитора як інструмента соціального контролю за веденням бухгалтерського обліку».

Приведені теорії мають свої позитивні і негативні сторони.

Аудит починається з незалежної перевірки фінансової звітності та висловлення думки аудитора щодо її достовірності, повноти і законно­сті відображених господарських операцій. З ростом ринкових відносин потреби щодо аудиторських послуг зростають, а отже, розширюються рамки тлумачення аудиту.

Згідно із законом України «Про аудиторську діяльність»:

«Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінан­сової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, Положень (стандартів) бухгал­терського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів».

Суттєвою є інформація. Якщо її пропуск або неправильне відобра­ження може вплинути на економічне рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудитор­ськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на йо­го проведення».

Р.Адамс, автор книги «основи аудиту» наводить класичне вислов­лення, що стосується аудиту: «Без аудиту нема надійності рахунків. Без надійності рахунків нема контролю. А без контролю що вартує влада»[7].

КОРИСТУВАЧІ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ: ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ

Інформаційні потреби користувачів фінансових звітів наведені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

з/п

Основні користу­вачі інформації фінансових звітів

Інформаційні потреби

1

2

3

1

Органи держав­ного управління

1.