12.7. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту

магниевый скраб beletage

Користувач результатів аудиту — це юридична чи фізична особа, зацікавлена в достовірності інформації, що підлягала аудиту. Адже саме користувач буде в подальшому приймати відповідні рішення, ґрунтую­чись на матеріалах аудиту, вважаючи звітну інформацію за достовірну.

В кожного користувача різні економічні інтереси, тому всі вони за­цікавлені мати найбільш достовірну інформацію про реальний стан суб'єкта господарювання.

Підприємства, наприклад, найбільше цікавить оцінка ефективності господарських операцій; власників і акціонерів — прибутковість вкла­дених ними капіталів і рівень ризику їх можливої втрати; кредиторів

—    можливість своєчасного погашення заборгованості; інвесторів — наскільки ефективно працюють вкладені ними господарські засоби; державні органи — як суб'єкти підприємницької діяльності виконують свої зобов'язання перед державою.

Усі учасники аудиту також переслідують різні цілі.

Ціль аудиторів — формулювання та висловлення думки про дос­товірність і відповідність фінансової звітності суб'єкта господарюван­ня даним його бухгалтерського обліку. Ціль власників — отримання всього спектра достовірної інформації, необхідної для управління під­приємством, уникнення штрафних санкцій, запобігання порушень за­конодавства. Інвестори цікавляться ризиком, який властивий інвести­ціям, і доходами від інвестицій, їм необхідна інформація, яка допо­магає визначити, що необхідно робити: купувати, утримувати або продавати. Акціонери зацікавлені в отриманні інформації, що дає їм можливість оцінити здатність підприємства виплачувати дивіденди; працівники суб'єкта господарювання зацікавлені в отриманні інфор­мації відносно стабільності та прибутковості роботодавця, їх також ці­кавить інформація, яка дає можливість оцінити здатність підприємства забезпечити належний рівень оплати праці, пенсій і зайнятість. Пози­кодавці суб'єкта господарювання зацікавлені в отриманні інформації, що дає можливість визначити чи будуть позики та нараховані відсотки своєчасно повернуті. Постачальники та інші кредитори зацікавлені в отриманні інформації, що дає можливість визначити чи будуть своєча­сно погашені суми заборгованості перед ними. Інші клієнти суб'єкта господарювання проявляють зацікавленість відносно безперервності діяльності підприємства, особливо у випадках, коли вони мають дов­готривалі угоди з підприємством або залежать від нього. Уряд та уря­дові установи зацікавлені в розміщенні ресурсів, і, таким чином, у дія­льності підприємства, інформація про господарюючі суб'єкти необ­хідна для регулювання їх діяльності, формування податкової політики, отримання статистичних даних про національний дохід тощо.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про аудиторську діяльність», користувачі інформації мають право виступати замовниками на прове­дення аудиту та виконання інших аудиторських послуг, установлювати обсяги та напрями аудиту в межах повноважень, визначених законо­давством, установчими документами або відповідними договорами.

Максимальні повноваження при визначенні обсягу аудиту має вла­сник, а представники державних контролюючих органів і контрагенти

—  лише в межах, наданих їм законодавством або визначених угодами.

Крім зовнішніх регулюючих або наглядових органів, яким аудитор

надсилає інформацію з питань аудиту суб'єкта господарювання, ауди­тор повинен вчасно повідомляти таку інформацію, яка має значення для самого управління й виявлена в процесі аудиторської перевірки фінансових звітів. Це дає можливість особам, що відповідають за управління, вжити відповідних заходів.

Надання рекомендацій щодо інформування управлінського персо­налу з питань аудиту обговорено в МСА 260 «Повідомлення інформа­ції з питань аудиту найвищому управлінському персоналу».

Цим МСА визначено форми повідомлення інформації. Аудитор може повідомляти інформацію управлінському персоналу усно або письмово. На це впливають наступні фактори:

—  розмір, операційна структура, організаційно-правова форма суб'єкта господарювання і процес повідомлення інформації на суб'єкті господарювання, де проводиться аудиторська перевірка;

—  характер, чутливість і важливість інформації з питань аудиту, яка має значення для управління;

— домовленість щодо регулярних зустрічей або звітування про ін­формацію з питань аудиту, яка має значення для управління;

—  обсяг постійних контактів та контакти, які підтримує аудитор з управлінським персоналом.

Якщо управлінська структура суб'єкта господарювання чітко не визначена, то аудитор повинен узгодити із замовником, кому треба повідомляти важливу для управління інформацію з питань аудиту. З цією метою МСА рекомендують до листа-зобов'язання включити:

—  опис форми, в якій буде повідомлятися інформація з питань ау­диту, що має значення для управління;

— зазначення відповідних осіб, яким буде повідомлятися така ін­формація;

—  зазначення будь-якої інформації з конкретних питань аудиту, яка має значення для управління, а отже, її треба повідомляти згідно з попередньою домовленістю.

У будь-якому випадку вся інформація з питань аудиту, яка має значення для управлінського персоналу, в усній чи письмовій формі, повинна бути задокументована в робочих документах аудитора.

Після закінчення аудиторської перевірки керівництво підприємства також повинно вчинити ряд дій для реалізації матеріалів аудиту. До них, зокрема, відноситься:

—  складання «Проекту» Рішення за матеріалами аудиту»;

—  розгляд його на Загальних зборах (акціонерів, учасників тощо);

—  складання довідок, необхідних для пояснення окремих питань користувачам аудиторського висновку;

—  передача матеріалів аудиту: висновок чи звіт — замовнику; ви­сновок зацікавленим користувачам; публікація у періодичній пресі.

За результатами аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства власник-замовник аудиту приймає управлін­ські рішення щодо ліквідації негативних явищ, які проявилися в по­рушеннях технологічної дисципліни у виробничому процесі, недотри­мання законодавства і нормативних актів у розрахункових і трудових відносинах. Крім того, ці управлінські дії спрямовані на здійснення профілактичних заходів для забезпечення збереження активів, власно­го капіталу та їх раціонального використання.

Результати аудиторської перевірки, як правило, попередньо обго­ворюються у трудовому колективі.

Організаційно-розпорядчими документами, що видаються за ре­зультатами аудиту є накази і розпорядження.

Наказ видається в тих випадках, коли в процесі аудиту виявлені серйозні порушення законодавства, фінансової дисципліни у діяльнос­ті підприємства, його окремих підрозділів або окремих працівників. Складається наказ із констатуючої і наказової частин. У констатуючій частині викладається зміст результатів аудиту, відмічаються позитивні і негативні сторони діяльності підприємства. Наказова частина містить рішення про результати аудиту.

Розпорядження, що видаються за результатами аудиту фінансово- господарської діяльності, складає власник у тих випадках, коли вияв­лені незначні недоліки і порушення, не пов'язані з корисними цілями окремих працівників і не є причинами матеріальних збитків.

Наказ або розпорядження підписує власник-замовник аудиту після ретельного вивчення аудиторського звіту і аудиторського висновку, пояснення осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства та матеріально відповідальних осіб, у яких виявлені не­стачі цінностей.

Матеріальні збитки, завдані працівниками підприємства і виявлені в процесі аудиторської перевірки, повинні бути відшкодовані відпові­дно до встановленої матеріальної відповідальності.

Питання для самоконтролю

 

1.  Які підсумкові документи складаються за результатами аудиту?

2.   Охарактеризуйте структуру аудиторського висновку.

3.   Які види висновків складаються та які відмінності між ними?

4.   За яких обставин аудитор може відмовитися від видачі аудиторського ви­сновку?

5.   Назвіть розділи аудиторського звіту та охарактеризуйте їх.

6.   Яка різниця між висновком і звітом аудитора?

7.   У яких випадках складається безумовно позитивний висновок?

8.   За яких обставин аудитор складає умовно позитивний висновок?

9.   У яких випадках аудитор може скласти негативний аудиторський висновок?

10.   Які рішення користувачі звітності приймають за результатами аудиту?