ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ПРАЦІВНИКІВ. ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.   Встановити вимоги (правила) щодо безперервної професійної освіти працівників аудиторської фірми, для чого:

  •   Покласти відповідальність за професійне зростання на одного з персоналу (групу) в аудиторській фірмі;
  • Забезпечити кваліфіковану перевірку програм підвищення квалі­фікації працівників фірми;
  •   Забезпечити наявність інформаційних матеріалів доступних до будь якого з персоналу, особливо новачків, щодо професійних обв'язків та перспектив у аудиторській фірмі;
  •   Заохочувати участь працівників фірми у зовнішніх програмах професійного навчання, включаючи самостійне навчання;
  •   Заохочувати участь працівників фірми у роботі професійних громадських організаціях, визначити можливість сплати членських внесків за рахунок фірми;
  •   Проводити моніторинг програм підвищення кваліфікації з метою їх оцінки та відповідності завданням, цілям та практичній роботі фірми.

2.    Забезпечити персонал постійною професійною інформацією шляхом:

  •   Розповсюдження матеріалів загального характеру (інтересу) з питань обліку, аудиту, права, інформаційних технологій, тощо;
  •   Своєчасно доводити до відома персоналу законодавчі вимоги які стосуються роботи фірми та роботи клієнтів фірми;
  •   Забезпечити персонал інструкціями, що містять знання про політику та процедури фірми з технічних питань (наприклад, застосування МСА);
  • Створити та постійно поновлювати на фірмі бібліотеку або інші інформаційні засоби, що містять професійну літературу або публікації фахівців для внутрішнього користування у фірмі.

3. Заохочувати персонал з набуття знань у спеціалізованих сферах діяльності клієнтів фірми (промисловість, цінні папери, інформаційні технології, тощо).

Безумовно кар'єрне зростання працівника має верхню межу. Особ­ливо важко рости у фірмах, де чисельність невелика а сам власник фі­рми є і директором, і працюючим аудитором. Про те слід пам'ятати, що відсутність можливостей для кар'єрного зростання зменшує моти­вацію, особливо для осіб у віковому інтервалі від 20 до 40 років.

Існує і інше правило, за яким фахівці поступово втрачають моти­вацію для ефективної праці, а саме:

> У віці від 25 до 30 років людина формується як фахівець. При цьому її перше місце роботи зазвичай накладає відбиток в уявленні молодої особи як треба правильно та ефективно працювати.

^ У віці 30 — 35 років людина сформована як фахівець і головним мотивом кар'єри становиться матеріальний;

^ Від 35 до 40 років фахівець намагається знайти роботу, яка йо­му особисто подобається (організація, предмет занять, рівень відпові­дальності, тощо) не завжди пов'язану з ростом матеріальних стимулів;

^ Вік 40 — 45 років, акценти переносяться на стабільність працев­лаштування, впевненість у майбутньому, дещо втрачається кар'єризм;

^ Вік від 45 років і вище — бажання влаштуватися на роботу яка б давала високий матеріальний стимул, мала мінімальну відповідаль­ність і на такій роботі бажано допрацювати до пенсійного віку. З'являється надзвичайна обережність, консерватизм у оцінках та не­бажання брати на себе відповідальність.

Примітка. Дослідження ООН встановили, що якщо людина отрима­вши вищу освіту працює на одні посаді більше 5 років і займається одни­ми й тими ж операціями — її кваліфікацій втрачається на 50%, більше 10 років — на 75%, більше 15 років — кваліфікація за освітою дорівнює ну­лю (при умові що фахівець ніколи не підвищує свою кваліфікацію).

Знадобиться і знання так званої»норми керованості Грейкунаса», яка визначає мінімальну та максимальну кількість безпосередньо під­леглих для одного керівника:

GNM = 5 +(-) 2

тобто максимальна кількість підлеглих, яких керівникові можли- во»охопити» безпосередньою увагою за фізіологічною нормою дорів­нює семи особам, а мінімальна — трьом.

)

МСА 220 передбачає, що в аудиторській фірмі обов'язково повинні мати місце посадові інструкції з описом обов'язків, кваліфікації, прав, ділових якостей, необхідних для підвищення у посаді для кожного рі­вні працівників аудиторської фірми, зокрема:

0

1.                                          Назва посади тавідповідні обов'язки

2.                                          Досвід роботи, необхідний для зростання по службі