13.2. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

магниевый скраб beletage

«Якість — сукупність усіх властивостей, які роблять речі відмін­ними одна від одної» (Енциклопедичний словник Ф.Брокгауза та І.Ефрона)

«Якість — наявність суттєвих ознак, властивостей, особливостей, які відрізняють один предмет від іншого» (Словник російської мови С.І.Ожегова).

«Якість — сукупність притаманних рис та характеристик продукції або послуг, які надають їм можливість задовольнити потреби, які вже визначені чи очікуються споживачем такої про­дукції чи таких послуг» (Великий економічний словник Інституту Нової Економіки).

Якщо виходити з останнього наведеного вище визначення якості, то аудиторські послуги будуть тим якісніше, чим більше вони задово­льнятимуть потребі чи очікування їх отримувачів. Єдина проблема для України — дуже вже різняться очікування замовників аудиторських послуг. Тут величезне розмаїття — від кримінальних схем незаконно­го отримування ПДВ з бюджету, до введення в оману власників щодо реального стану речей на підприємстві. На жаль кримінальність відно­син у сфері бізнесу та загальна корумпованість в країні, унеможлив­лює прийняття визначення якості аудиторських послуг саме як задо­волення очікувань їх замовника.

Тому Аудиторська палата України, у «Положенні з національної практики контролю якості аудиторських послуг» (див. додаток И), за­твердженого рішенням від 27.09.2007 р. № 182/4 (ПНПКЯ 1) визнає якісною таку аудиторську послугу, «...яка надається Фірмами з дотриманням Професійних стандартів, законодавчих і норматив­них вимог, що регулюють аудиторську діяльність, та задовольняє потреби користувачів» (Вступ, п. 3). Цікаво, що в самому тексті цьо­го Положення, а рівно і у тексті Положення з зовнішньої перевірки якості аудиторських послуг, в розділах під назвою «Визначення» АПУ не наважилася привести офіційне визначення якості для аудиторських послуг. Тому слід виходити з п. 3 Вступу ПНПКЯ 1.

Вимоги чинного законодаест ва, положення МСА, Вимоги Кодексу професійної етики, рішення АПУ

Таким чином, якість аудиторської послуги може бути забезпечена на наступних етапах її надання замовнику (див. рис. 13.4).

Якщо виходити з того, що надання аудиторської послуги як процес не цікавить замовника, а його цікавить результат таких послуг, то кри­терії якості можна прикласти до наступних елементів (див. рис. 13.3)

На останньому етапі включається замовник, зі своїми очікування­ми або своїм власним баченням результату аудиторської послуги. Тут можуть виникнути (і нажаль виникають) конфлікти інтересів різних груп учасників цього процесу. Найнеприємніше для аудитора, це про­тиріччя щодо результату аудиторських послуг між: аудиторами та управлінським персоналом; між аудиторами та власниками; між управлінським персоналом та власниками; між різними групами влас­ників; між управлінським персоналом та державними фіскальними ко­нтролерами.

Якщо з процесом надання професійних послуг начебто все зрозу­міло — всі його етапи та процедури повинні максимально відповідати відповідним стандартам надання впевненості та етичним вимогам, то зо робити з вимогами замовника? Тут вступає в дію Договір на надан­ня професійних послуг, умови якого можуть (але не обов'язково) міс­тити визначення їхньої якості. Зазвичай на практиці слід дотриму­ватися вимог ст. 16, 17, 19 та 20 Закону. Порушення цих статей в ході аудиторської практики дуже ймовірно у наступному може бути визнано як надання неякісних аудиторських послуг, особливо при наявності скарги на аудитора або аудиторську фірму. Бо ми пам'ята­ємо, що якість аудиторської послуги — це відповідність чинному за­конодавству, стандартам, етичним нормам та рішенням АПУ.

З викладено вище може скластися враження, що аудитор, це просто технічний контролер, який все робить за законом та стандартами. На­гадаємо, що міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної Федерації Бухгалтерів, не є інструкцією, методич­ними рекомендаціями або жорстко регламентованим порядком дій. Це збірник принципів та процедур (МСА, Передмова. Статус міжнаро­дних стандартів, виданих Радою МСАНВ, п. 10), за якими професій­ний аудитор повинен надавати свої послуги суспільству (як, до речі, і міжнародні стандарти обліку цієї ж організації). У п. 11 Передмови до стандартів можна прочитати, що «...природа стандартів РМСАНВ потребує (а не рекомендує — підкреслено автором!) від професійних бухгалтерів застосування професійного судження.

Таким чином якість -це відповідність ряду вимог (закону, станда­ртів, етичних норм, рішень АПУ). І чим ближче аудиторська практика та її результати до встановлених вимог, тим вище рівень якості профе­сійних аудиторських послуг.

До аудитора-СПД або на аудиторську фірму, з метою зовнішньої перевірки якості їхніх професійних послуг можуть прийти (див. рис. 13.5):

Контролери громад ської організації аудиторів, контролері професійного об'єднання аудиторських фірм, членом яких є або аудигор-СПД, або керівник аудиторської фірми (або сама фірма)

В разі безпідставної відмови надати контролерам від АПУ до­кументів чи пояснень, які останнім необхідні для того, щоб впевнити­ся що у Вас дійсно існує та засто­совується внутрішня система конт - ролю якості професійних послуг, або створення для перевіряючи штучних переш код у їхній роботі, цей факт може бути винесено на розгляд АПУ за яким у Вас є шанс бути виключеним з Реєстру Ауди - торської палати України.

Не слід боятися контролю якості професійних послуг. Навпаки, слід намагатися пройти його як найшвидше, щоб колеги надали Вам консультації з покращення Вашої роботи, унеможливили вірогідність скарг на Вас та Вашу діяльність, допомогли стати конкурентоспро­можним суб'єктом аудиту в Україні.

Зовнішні контролери повинні впевнитись в наступному:

^ У Вас, як у суб'єкта аудиту, є власна внутрішні система забезпе­чення незалежності та контролю якості професійних послуг, які Ви ре­ально надаєте замовникам;

^ Ця система не суперечить вимогам МСА (зокрема стандартам МСКЯ) та рішенням і документам АПУ з організації зовнішнього кон­тролю якості;

^ Ця система реально існує, використовується Вами в своїй роботі (а не є лише на папері);

^ Ця система достатньо ефективна з точки зору забезпечення про­фесійної незалежності та якості послуг;

^ Що у Вас існує моніторинг (постійний вибірковий контроль або спостереження) за функціонуванням такої системи.

Відповідно до МСКЯ 1 та ПНП КЯ 1 система контролю якості фірми має складатися з таких елементів:

а) відповідальність керівництва за організацію контролю якості на фірмі;

б)  етичні вимоги;

в) прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом, а та­кож виконання специфічних завдань;

г) людські ресурси;

ґ) виконання завдання;

д)  моніторинг.

Все це слід об'єднати у будь які з трьох документів: внутрішньо фірмові стандарти контролю якості, методичні вказівки (рекоменда­ції), положення з контролю якості.

Якщо для великих (за українськими розмірами) аудиторських фірм мабуть доцільним є розробка та використання внутрішніх стандартів, то для малих фірм або аудиторів-СПД (про останніх — окремо), на нашу думку, достатньо затвердженого наказом по фірмі Положен­ня. Для перевірки якості виконання окремого завдання використову­ється спеціальний контрольний аркуш (зразок наведено в додатку 5 до Положення, затвердженого АПУ 23.04.09).

В таблиці 13.1 ми спробуємо надати відповіді, в яких документах Ваша фірма повинна знайти відповіді на питання зовнішніх контроле­рів (або наявність яких документів може підтвердити, що у вас існує формалізована система внутрішнього контролю якості професійних послуг).

Як бачимо, у суб'єкта аудиту повинні бути наступні групи до­кументів:

•    Установчі документи (організаційні — структура, штатний роз­клад, посадові інструкції);

•   Документи по кадрам;

•    Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрі­шнього контролю якості професійних послуг;

•    Накази по фірмі стосовно питань контролю якості професійних послуг;

•   Журнали (файли) обліку інструктажу, внутрішньо фірмових тре­нінгів та семінарів, моніторингу системи контролю якості;

•    Робочі документи по замовленням;

•    Архів (хай за місцем знаходження);

•    Примірник звітності до АПУ;

•   Договори на професійні послуги.

Таблиця 13.1

ПИТАННЯ ТИПОВОЇ ПРОГРАМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Питання

Відповідь яких документах повинно бути)

1

2

Склад засновників (учасників, акціоне­рів, власників) — чи належить 70% ста­тутного капіталу сертифікованим АПУ аудиторам

Установчі документи. Наказ про приз­начення керівником аудиторської фірми. Копія свідоцтва про внесення до Реєстру АПУ. Бухгалтерські документи про фор­мування статутного капіталу.

Наявність чинного сертифіката аудитора у керівника протягом періоду, за який здій­снюється перевірка (період перевірки).

Особиста справа персоналу. Тека кері­вника.

Чи працює керівник суб'єкта аудиторсь­кої діяльності на цьому суб'єкті за осно­вним місцем роботи. Якщо ні, то яка ро­бота (зайнятість) є його основним місцем роботи.

Копія трудової книжки, виписка з тру­дової книжки (або довідка) завірена пе­чаткою основного місця роботи.

Види послуг, що надавалися суб'єктом аудиторської діяльності за період переві­рки.

Наказ про прийняття замовлення. Прайс- лист фірми (чи СПД), Договори (або пе­релік договорів з вказівкою щодо виду послуг, звітність, що надається до АПУ.

Знаходження суб'єкта аудиторської діяль­ності у Реєстрі аудиторських фірм та ауди­торів протягом всього періоду перевірки

Копії свідоцтва про внесення до Реєст­ру АПУ

Наявність письмового документа з ви­кладеною політикою та процедурами ко­нтролю якості, які застосовує суб'єкт ау­диторської діяльності, наявність розроб­лених і прийнятих внутрішньо фірмових стандартів, інструкцій, методик, інших внутрішньо фірмових документів, які ре­гламентують питання контролю якості (навести їх назви та дати затвердження).

Наказ про затвердження Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості профе­сійних послуг. Текст Положення. Під­писи працівників та субпідрядників про ознайомлення з Положенням.

Питання

Відповідь яких документах повинно бути)

1

2

Наявність підрозділу (співробітника), який відповідає за організацію внутріш­ньо фірмового контролю якості.

Затверджена наказом структура Фірми, штатний розклад. Наказ про призначення контролера якості. Накази про прийняття замовлення.

Наявність вимог з дотримання принципів професійної етики аудиторів у письмо­вих документах з викладеною політикою та процедурами контролю якості, які за­стосовує суб'єкт аудиторської діяльності. Чи відповідають ці вимоги Кодексу про­фесійної етики, який застосовується в Україні?

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг. Пам'ятка ау­дитору чи фахівцю фірми.

Які процедури з контролю дотримання професійної етики передбачені у суб'єкта аудиторської діяльності?

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг

Яким чином суб'єкт аудиторської діяль­ності забезпечує виконання вимог статті 20 Закону України «Про аудиторську ді­яльність» щодо випадків заборони про­ведення аудиту?

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг. Накази про прийняття замовлення (збереження за­мовника)

Вимоги до найму співробітників (чи є у суб'єкта аудиторської діяльності квалі­фікаційні вимоги для фахівців під час приймання на роботу?)

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг.

Чи є у суб'єкта аудиторської діяльності вимоги щодо підвищення кваліфікації фахівців?

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг

Дотримання вимог АПУ щодо постійно­го удосконалення професійних знань ау­диторів.

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг

Яким чином забезпечена можливість для навчання персоналу за місцем роботи?

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг. Накази по фірмі.

Наявність посадових інструкцій.

Посадові інструкції

Чи встановлений контроль за якістю ро­боти кожного фахівця?

Відмітки контролера якості на робочих документах виконавців, записи у журна­лу обліку внутрішніх консультацій та тренінгів.

Яким чином здійснюється оцінка якості роботи фахівців? Періодичність такої оцінки.

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг

Питання

Відповідь яких документах повинно бути)

1

2

Чи здійснюється ведення «особистих справ» співробітників, в яких відобра­жаються результати їх роботи?

Особиста справа (картка) кожного, хто надавав професійні послуги у Вашій фі­рмі (навіть і ті фахівці, що працювали за підрядом)

Розподіл функцій співробітників під час проведення аудиту.

Наказ про прийняття замовлення. План (Програма перевірки), Особисті завдання виконавцю.

Наявність керівника, який є відповідаль­ним за контроль якості під час виконання конкретного завдання з аудиту.

Наказ про прийняття замовлення.

Призначення по кожному аудиту осіб, які відповідають за перевірку.

Наказ про прийняття замовлення.

Наявність письмових організаційно-роз­порядчих документів по кадровому скла­ду групи з аудиту.

Особиста справа (картка) кожного, хто надавав професійні послуги у Вашій фі­рмі (навіть і ті фахівці, що працювали за підрядом). Інші документи про призна­чення на посаду тощо.

Наявність графіка призначення на вико­нання завдань з аудиту.

Наказ про прийняття замовлення. План або Програма надання послуг

Які заходи застосовуються до співробіт­ників у разі невиконання чи невідповід­ного виконання покладених на них зо­бов'язань.

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг. Накази по фірмі.

Чи визначаються області, в яких потріб­не консультування співробітників?

Журнал проведення внутрішньо фірмо­вих консультацій та тренінгів. Або жур­нал результатів моніторингу виконання послуг. Журнал консультування перед виходом на об'єкт послуги (внутрішньо­го інструктажу)

Чи сформована бібліотека нормативної та довідкової літератури? Як забезпечу­ється доступ співробітників до такої лі­тератури?

Бібліотека кого є, бо навіть у АПУ її немає). Періодичні професійні видання. Встановлена на ПЕОМ будь яка інфор­маційно-довідкова система

Наявність у суб'єкта аудиторської діяль­ності підрозділу (фахівців), чи залуча­ється відповідно кваліфікована зовнішня особа для консультування співробітни­ків?

Журнал проведення внутрішньо фірмо­вих консультацій та тренінгів. Договір на консультаційні послуги. Положення з за­безпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості профе­сійних послуг. Накази по фірмі.

Як документується робота з внутрішньо­го консультування фахівців.

Журнал проведення внутрішньо фірмо­вих консультацій та тренінгів.

Закінчення табл. 13.1

Питання

Відповідь яких документах повинно бути)

1

2

Наявність процедур вирішення розбіж­ності думок.

Положення з забезпечення професійної не­залежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг. Накази по фірмі. Про­токоли робочих нарад з питань забезпечення незалежності професійного судження.

Наявність системи інформаційної безпеки.

Положення з забезпечення професійної не­залежності та внутрішнього контролю яко­сті професійних послуг. Накази по фірмі.

Наявність задокументованої політики прийняття нового завдання та продов­ження співпраці з клієнтом.

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг.

Чи проводиться періодична оцінка існу­ючих клієнтів та її документування?

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг. Аналіз ринку послуг та замовників регіону, де працює фірма

Яким чином суб'єкт аудиторської діяль­ності розглядає питання прийняття кліє­нта? Документування питань прийняття клієнта.

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг.Робочі доку­менти.

Чи призначена особа відповідальна за здійснення моніторингу.

Положення з забезпечення професійної незалежності та внутрішнього контролю якості професійних послуг. Наказ по фі­рмі.

Періодичність здійснення аналізу необ­хідних змін і доповнень до письмового документа з викладеною політикою та процедурами контролю якості.

Важко вигадати офіційний документ. Хай буде аналіз вузьких місць в системі внутрішнього контролю якості.

Періодичність визначення необхідних коригувальних дій і поліпшень, які необ­хідно внести в систему.

Наказ по фірмі.

Яким чином інформується відповідний персоналу фірми про недоліки, ідентифі­ковані в системі контролю якості?

Журнал проведення внутрішньо фірмо­вих консультацій та тренінгів

Чи вживаються заходи відповідним пер­соналом фірми щодо своєчасного впро­вадження необхідних змін у політику та процедури контролю якості?

Накази по фірмі.

Періодичність перевірок завершених за­вдань.

Журнал проведення внутрішньо фірмо­вих консультацій та тренінгів

Чи існує система вжиття заходів за результа­тами оцінки кожного з завершених завдань?

Журнал проведення внутрішньо фірмових консультацій та тренінгів. Накази по фірмі.

Саме ці групи документів повинні бути доступними для зовнішніх контролерів, саме тексти та сама наявність таких документів засвідчує про працюючу у вашій аудиторській фірмі систему внутрішнього кон­тролю якості професійних послуг.