13.2. Зовнішній контроль якості аудиторських послуг

«Якість — сукупність усіх властивостей, які роблять речі відмін­ними одна від одної» (Енциклопедичний словник Ф.Брокгауза та І.Ефрона)

«Якість — наявність суттєвих ознак, властивостей, особливостей, які відрізняють один предмет від іншого» (Словник російської мови С.І.Ожегова).

«Якість — сукупність притаманних рис та характеристик продукції або послуг, які надають їм можливість задовольнити потреби, які вже визначені чи очікуються споживачем такої про­дукції чи таких послуг» (Великий економічний словник Інституту Нової Економіки).

Якщо виходити з останнього наведеного вище визначення якості, то аудиторські послуги будуть тим якісніше, чим більше вони задово­льнятимуть потребі чи очікування їх отримувачів. Єдина проблема для України — дуже вже різняться очікування замовників аудиторських послуг. Тут величезне розмаїття — від кримінальних схем незаконно­го отримування ПДВ з бюджету, до введення в оману власників щодо реального стану речей на підприємстві. На жаль кримінальність відно­син у сфері бізнесу та загальна корумпованість в країні, унеможлив­лює прийняття визначення якості аудиторських послуг саме як задо­волення очікувань їх замовника.

Тому Аудиторська палата України, у «Положенні з національної практики контролю якості аудиторських послуг» (див. додаток И), за­твердженого рішенням від 27.09.2007 р. № 182/4 (ПНПКЯ 1) визнає якісною таку аудиторську послугу, «...яка надається Фірмами з дотриманням Професійних стандартів, законодавчих і норматив­них вимог, що регулюють аудиторську діяльність, та задовольняє потреби користувачів» (Вступ, п. 3). Цікаво, що в самому тексті цьо­го Положення, а рівно і у тексті Положення з зовнішньої перевірки якості аудиторських послуг, в розділах під назвою «Визначення» АПУ не наважилася привести офіційне визначення якості для аудиторських послуг. Тому слід виходити з п. 3 Вступу ПНПКЯ 1.

Вимоги чинного законодаест ва, положення МСА, Вимоги Кодексу професійної етики, рішення АПУ

Таким чином, якість аудиторської послуги може бути забезпечена на наступних етапах її надання замовнику (див. рис. 13.4).

Якщо виходити з того, що надання аудиторської послуги як процес не цікавить замовника, а його цікавить результат таких послуг, то кри­терії якості можна прикласти до наступних елементів (див. рис. 13.3)

На останньому етапі включається замовник, зі своїми очікування­ми або своїм власним баченням результату аудиторської послуги. Тут можуть виникнути (і нажаль виникають) конфлікти інтересів різних груп учасників цього процесу. Найнеприємніше для аудитора, це про­тиріччя щодо результату аудиторських послуг між: аудиторами та управлінським персоналом; між аудиторами та власниками; між управлінським персоналом та власниками; між різними групами влас­ників; між управлінським персоналом та державними фіскальними ко­нтролерами.

Якщо з процесом надання професійних послуг начебто все зрозу­міло — всі його етапи та процедури повинні максимально відповідати відповідним стандартам надання впевненості та етичним вимогам, то зо робити з вимогами замовника? Тут вступає в дію Договір на надан­ня професійних послуг, умови якого можуть (але не обов'язково) міс­тити визначення їхньої якості. Зазвичай на практиці слід дотриму­ватися вимог ст. 16, 17, 19 та 20 Закону. Порушення цих статей в ході аудиторської практики дуже ймовірно у наступному може бути визнано як надання неякісних аудиторських послуг, особливо при наявності скарги на аудитора або аудиторську фірму. Бо ми пам'ята­ємо, що якість аудиторської послуги — це відповідність чинному за­конодавству, стандартам, етичним нормам та рішенням АПУ.

З викладено вище може скластися враження, що аудитор, це просто технічний контролер, який все робить за законом та стандартами. На­гадаємо, що міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної Федерації Бухгалтерів, не є інструкцією, методич­ними рекомендаціями або жорстко регламентованим порядком дій. Це збірник принципів та процедур (МСА, Передмова. Статус міжнаро­дних стандартів, виданих Радою МСАНВ, п. 10), за якими професій­ний аудитор повинен надавати свої послуги суспільству (як, до речі, і міжнародні стандарти обліку цієї ж організації). У п. 11 Передмови до стандартів можна прочитати, що «...природа стандартів РМСАНВ потребує (а не рекомендує — підкреслено автором!) від професійних бухгалтерів застосування професійного судження.

Таким чином якість -це відповідність ряду вимог (закону, станда­ртів, етичних норм, рішень АПУ). І чим ближче аудиторська практика та її результати до встановлених вимог, тим вище рівень якості профе­сійних аудиторських послуг.

До аудитора-СПД або на аудиторську фірму, з метою зовнішньої перевірки якості їхніх професійних послуг можуть прийти (див. рис. 13.5):

Контролери громад ської організації аудиторів, контролері професійного об'єднання аудиторських фірм, членом яких є або аудигор-СПД, або керівник аудиторської фірми (або сама фірма)

В разі безпідставної відмови надати контролерам від АПУ до­кументів чи пояснень, які останнім необхідні для того, щоб впевнити­ся що у Вас дійсно існує та засто­совується внутрішня система конт - ролю якості професійних послуг, або створення для перевіряючи штучних переш код у їхній роботі, цей факт може бути винесено на розгляд АПУ за яким у Вас є шанс бути виключеним з Реєстру Ауди - торської палати України.