13.4. Огляд європейського досвіду організації контролю якості аудиторських послуг

Ефективний вихід на світові ринки слугує інтересам не тільки тих, хто надає аудиторські послуги, а й інтересам користувачів. Для профе­сії аудитора (а також і бухгалтера) не бажано, щоб у суспільстві допу­скалася можливість поставити під сумнів стандарти і якість роботи ау­диторів. Потрібно визнати факт існування процесу глобалізації техніки удосконалення аудиторської діяльності. Розвиток прийомів та методів удосконалення аудиту в кожній європейській країні повинен, наскіль­ки це можливо, здійснюватися разом з їх розвитком у цілому світі. Стисло розглянемо досвід окремих країн Європи у даній сфері.

В Австрії існує наглядовий орган, який називається «The Kammer der Wirschaftstreuhander». Він наділений повноваженнями застосовува­ти дисциплінарні покарання в разі порушення в аудиторській діяльно­сті норм та законоположень, виконання яких є обов'язковим для усіх без винятку аудиторів.

Основний акцент в питаннях контролю якості аудиту в Австрії ро­биться на поліпшення рівня внутрішнього контролю якості аудиту. Справа у тому, що 62 австрійські компанії із існуючих 89, які зареєст­ровані на Фондовій біржі. Це означає, що внутрішній моніторинг при­ймає форму зовнішнього контролю, який базується на міжнародних вимогах до аудиторської діяльності.

В Бельгії відповідальність за проведення зовнішнього контролю яко­сті аудиту покладена на інститут «Revisuers d'Entreprises» (RE). Усі ауди­тори, які займаються зовнішньою перевіркою, є членами інституту RE і їх професійна діяльність підконтрольна Міністру економіки Бельгії.

В країні створена і діє Вища Рада з питань аудиту та бухгалтерсь­кого обліку. З одного боку, вона виступає в ролі радника Міністра економіки, з іншого — Вища Рада надає консультації та поради вище­згаданому інституту.

Інститут RE віддає перевагу впровадженню в життя перевірки типу «піер», а також здійсненню процедур зовнішнього контролю якості на постійній та систематичній основі.

Відповідна Спостережна комісія в рамках інституту підбирає і рекомен­дує кандидатури перевіряючих, а Рада інституту затверджує або відхиляє їх. Потім та ж Спостережна комісія контролює роботу тих, хто здійснює перевірки (зараз їх налічується більше ста). Такі особи повинні мати що­найменше сім років практичного досвіду роботи в галузі аудиту. Рада ін­ституту контролює роботу цих спеціалістів відносно відповідності перевір­ки вимогам стандартів і об'єктивної оцінки діяльності аудиторської фірми. Обов'язковою умовою для таких осіб є також фахова підготовка на курсах інституту, яку вони повинні пройти перед початком практичної діяльності.

Слід зауважити, що в Бельгії взаємні перевірки «піер» між фірма- ми-партнерами або колишніми партнерами заборонені законом.

За наслідками перевірки призначений зовнішній аудитор складає звіт, який він обговорює, перш за усе, з внутрішнім аудитором та керівництвом фірми, яку перевіряють, після чого передає його голові Спостережної комі­сії інституту. Загальні висновки з приводу результатів здійснення зовніш­нього контролю якості аудиту робить на своєму засіданні Рада інституту.

Греція. Інститут сертифікованих аудиторів Греції «Some Orkoton Elegton (SOE)» — це офіційна професійна організація аудиторів цієї країни. Керівним органом SOE виступає Спостережна Рада, яка фор­мується шляхом делегування до її складу семи представників, які оби­раються З'їздом сертифікованих аудиторів. Ця Спостережна Рада упо­вноважена здійснювати моніторинг діяльності аудиторів, зареєстро­ваних SOE, а також контролювати дотримання аудиторами чинного законодавства країни. Інститут сертифікованих аудиторів також ви­значає професійні та етичні норми і стандарти та уповноважений, у ра­зі потреби, виключати окремих членів із реєстру. Не так давно SOE провела значну реорганізацію і сьогодні розробляє плани стосовно стандартів аудиту та законоположень на майбутнє.

Данія. Зовнішній аудит у Данії здійснюють дві організації: Держа­вні уповноважені бухгалтери (FSR) і Зареєстровані бухгалтери (FRR). Перша із вищезгаданих займає більшу частину аудиторського ринку.

Для того, щоб мати право займатися зовнішнім аудитом, аудитор по­винен мати сертифікат і бути зареєстрованим в Агенції торгівлі і компаній Данії, що створена при Міністерстві бізнесу і промисловості Данії.

Ще у 1994 році FSR у відповідності з Датським аудиторським ста­ндартом № 4 («Контроль якості в професійних фірмах») впровадила для своїх членів нові правила щодо зовнішнього контролю якості ау­диту. Згідно з цими правилами аудиторські фірми і окремі практикую­чі аудитори можуть підлягати зовнішній перевірці, яку проводить інша професійна фірма, тобто перевірці «піер».

Слід також зауважити, що взаємні перевірки заборонені. Нагляд за перевіркою здійснює Комітет контролю якості при FSR, який керуєть­ся у своїй роботі Правилами якості контролю і тими повноваженнями, які цьому Комітету надає статус інституту.

Інша організація «Зареєстровані бухгалтери» (FRR) впровадила зов­нішній контроль якості аудиту в січні 1998 p. Механізм його дії дуже схожий на механізм роботи організації «Державні уповноважені бухгал­тери» (FSR), але спектр дії організації «Зареєстровані бухгалтери» пере­важно охоплює лише фірми. Особи, яким доручається здійснювати пе­ревірки, проходять при інституті спеціальний курс підготовки. Комітет контролю якості FRR здійснює нагляд за роботою перевіряючих.

Ірландія. Аудитор, включений до реєстру, може бут