14.2. Сутність внутрішнього аудиту

магниевый скраб beletage

Сьогодні існує багато тлумачень внутрішнього аудиту. У табл. 14.1 наведено визначення терміна «внутрішній аудит». Для більшої ґрунто­вності використовуються витяги не лише із чинних документів, а й з тих, що втратили чинність.

Різноманітність наведених визначень пояснюється відсутністю єдино­го нормативного документа, який регулював би відносини у сфері внут­рішнього аудиту. Як бачимо, в окремих позиціях вони мають суттєві су­перечності, наприклад, з приводу незалежності думки, висловлюваної внутрішнім аудитом, з приводу того, чим же все таки є внутрішній аудит — оцінювальною діяльністю чи підрозділом тощо. Детально аналізувати кожну суперечність немає сенсу, оскільки кожен орган, який видавав но­рмативний документ, трактував термін «внутрішній аудит» виходячи із власних потреб управління, що не можна вважати неправильним.

ТЛУМАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

з/п

Джерело

Визначення поняття «внутрішній аудит»

1

2

3

1

МСА610 «Розгляд роботи внутрішньо­го аудиту»

Термін «внутрішній аудит» означає оцінювальну діяль­ність служби, створеної суб'єктам господарювання. До функцій внутрішнього аудиту входять, зокрема, переві­рка, оцінювання та моніторинг відповідності й функціо­нування систем бухобліку та внутрішнього контролю. Внутрішній аудит є підрозділом суб'єкта господарюван­ня. Незалежно від ступеня самостійності та об'єктив­ності внутрішнього аудиту він не може досягнути такого ступеня незалежності, якого вимагають від зовнішнього аудитора при висловленні ним думки щодо фінансових звітів. Зовнішній аудитор несе особливу відповідаль­ність за висловлену аудиторську думку, і ця відповіда­льність не зменшується при будь-якому використанні внутрішнього аудиту. Всі судження, що стосуються ауди­ту фінансових звітів, формуються зовнішнім аудитором

2

Норматив24 «Врахування робо­ти спеціалістів вну­трішнього аудиту», затверджений рі­шенням АПУ від 18.12.98 р.№73

Термін «внутрішній аудит» означає діяльність внутріш­ньої аудиторської служби (або служби внутрішніх реві­зорів) підприємства, яку, незалежно від назві', можна розглядати як окремий вид аудиторським послуг, що на­даються незалежним аудитором підприємству. Основні функції служби внутрішнього аудиту, як правило, скла­даються з процедур дослідження окремих операцій під­приємства, оцінки цих операцій і контролю відповідності відображення їх в бухобліку, а також контролю за функ­ціями внутрішньої системи контролю підприємства. Вну­трішній аудит — це складова частина організаційної структури підприємства. І тому, незалежно від рівня авто­номності і об'єктивності, він не може досягнути того са­мого рівня незалежності, що й зовнішній аудит, при ви­словленні незалежної думки щодо фінансової звітності підприємства. Навіть за умови нормального функціону­вання внутрішнього аудиту відповідальність зовнішнього аудитора не може бути зменшена, зовнішній аудитор пер­сонально відповідає за наданий аудиторський висновок

3

Методичні рекоме­ндації щодо прове­дення внутрішнього аудиту фінансових установ, затвердже­ні розпорядженням Держкомісії з регу­лювання ринків фі­нансових послуг від 27.09.2005р. 4660

Внутрішній аудит — незалежна експертна діяльність служби внутрішнього аудиту фінансової установи, яка полягає в проведенні перевірок та здійсненні оцінки, як правило, таких елементів:

—       системи внутрішнього контролю фінансової установи;

—       фінансової та господарської інформації;

—       економічності та продуктивності фінансової установи;

—      дотримання законів, нормативних актів та інших зов­нішніх вимог

з/п

Джерело

Визначення поняття «внутрішній аудит»

1

2

3

4

Положення про ор­ганізацію бухгал­терського обліку та звітності в банках України, затвер­джене постановою Правління НБУ від 30.12.98 р. 566

Внутрішній аудит — це незалежний підрозділ, який не бере участі у виконанні операцій, а періодично здійснює перевірки та оцінює:

—      адекватність і ефективність заходів та системи внут­рішнього контролю;

—      управління ризиками і кредитним та інвестиційним портфелем;

—      повноту, своєчасність і достовірність фінансової та іншої звітності;

—      дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку;

—      відповідність регулятивним вимогам

5

Положення про орга­нізацію внутрішнього аудиту в комерцій­них банках України, затверджене поста­новою Правління НБУ від 20.03.98р. 114

Внутрішній аудит банку — це незалежна оцінка системи внутрішнього контролю, встановленого у комерційному банку. Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена на аналізі інформаційної системи, включаючи систему бухобліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансо­вої та операційної інформації, дослідженні економічнос­ті та ефективності операцій

6

Розпорядження КМУ «Про схвален­ня Концепції розви­тку державного вну­трішнього фінанси- вого контролю» від 24.05.2005 р. 158р

Внутрішній аудит — форма контролю, що забезпечує функціонально незалежну оцінку діяльності органів державного сектора та дає впевненість Кабінету Мініст­рів України, Мінфіну, іншим заінтересованим централь­ним органам виконавчої влади, керівництву органів державного сектора в тому, що система державного управління функціонує у спосіб, який максимально зни­жує ризик шахрайства, допущення помилок чи нерента­бельності. Метою внутрішнього аудиту є надання реко­мендацій з удосконалення діяльності органу державного сектора, підвищення ефективності процесів управління, що сприяє досягненню мети органом державного секто­ра. До завдань внутрішнього аудиту належить також за­безпечення ефективного внутрішнього контролю стосо­вно понесених витрат. Здатність надання незалежних та об'єктивних рекомендацій є основною відмінністю вну­трішнього аудиту від інших форм контролю

7

Положення про ор­ганізацію бухобліку і звітності виконання державного та міс­цевого бюджетів. Державне казначей­ство України, затвер­джено наказом від 28.11.2000 р. 119

Внутрішній аудит — це незалежний підрозділ, який не бере участі у виконанні операцій, а періодично здійснює перевірки та оцінює: адекватність і ефективність систе­ми внутрішнього контролю; повноту, своєчасність і дос­товірність фінансової та іншої звітності, дотримання принципів і внутрішніх процедур обліку; відповідність регуляторним вимогам (п. 3.3)

з/п

Джерело

Визначення поняття «внутрішній аудит»

1

2

3

8

Принципи корпора­тивного управління. Затверджені рішен­ням Держкомісії 3 цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. 571

Служба внутрішнього аудиту — постійно діючий струк­турний підрозділ товариства, який здійснює функції по­точного контролю за його фінансово-господарською ді­яльністю. Назва умовна. Товариства необмежені у використанні інших назв цього структурного підрозділу (наприклад, контрольно-ревізійна служба) (п.5.1.)

9

Адамс Р. Основи аудита. — М.: Ау­дит, ЮНИТИ, 1995

Контроль, який здійснюється шляхом перевірки та оцін­ки адекватності і ефективності інших видів контролю

10

Андреев В.Д. Прак- тический аудит (справочное по- собие). — М: Зко- номика, 1994.

Може розглядатись як невід'ємна частина загальної сис­теми управлінського контролю... роль внутрішнього ау­диту була розширена шляхом включення до неї оцінки якості інформації, яка генерується управлінською інфо­рмаційною системою та складає основу для ухвалення рішень, а також оцінки корисності застосовуваної мето­дики аналізу інформації (с. 23)

11

Андреев В.Д. Внут- ренний аудит: Уче- бное пособие. — М.: Финансьі й ста­тистика, 2003

Система контролю, яка організована на суб'єкті госпо­дарювання в інтересах його власників (або керівництва) та яка регламентована внутрішніми документами. Внут­рішній аудит являє собою незалежну компетентну оцін­ку фінансово-господарської та управлінської діяльності, що здійснюється в самій організації, заснована на сис­темному науково-обґрунтованому процесі об'єктивному зборі, аналізі і оцінці свідчень про економічні заходи та події з метою встановлення критеріїв ефективності ро­боти, прогнозу майбутнього розвитку, розробки рекоме­ндацій та порад (с. 30)

12

Бутинець Ф. Ф. Ау­дит: Підручник для студентів спеціаль­ності «Облік і ау- дит»вищих навча­льних закладів. — Житомир: ПП «Ру­та», 2002

Організована на підприємстві, діюча в інтересах його керівництва та (або) власників і регламентована внутрі­шніми нормативними актами система контролю за до­триманням встановленого порядку ведення бухобліку, складання та подання надійності функціонування всієї системи внутрішнього контролю (с. 188)

13

Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малю- га Н.М. Контроль і ревізія. Підручник. — Житомир, ЖІТІ, 2000.

Невід'ємна частина загальної системи управління. Ство­рюється на середніх і великих підприємствах, виконує контрольні функції залежно від мети і завдань, покладе­них на внутрішніх аудиторів підприємства (с. 137)

з/п

Джерело

Визначення поняття «внутрішній аудит»

1

2

3

14

Бурцев В.В. Органи- зация системи вну- треннего кон-троля коммерческой орга- низации. — М.: Зкзамен, 2000.

Організована внутрішніми документами організації дія­льність з контролю ланок управління та різних аспектів функціонування організацій, яка здійснюється предста­вниками спеціального контрольного органу в межах до­помоги органам управління організації (загальним збо­рам учасників господарського товариства, спілки або членів виробничого кооперативу, наглядовій раді, раді директорів, виконавчому органу (с. 212)

15

БелухаМ.Т. Курс аудиту. — К: Вища школа, 1998.

Внутрішній аудит проводиться власником залежно від необхідності управління маркетингом з метою визна­чення платоспроможності та уникнення банкрутства (с. 74)

16

Бьічкова С.М. Ос­нови аудита. М.: «Бухгалтерский учет», 2000

Спосіб незалежної оцінки ефективності діяльності орга­нізації і органів її управління (с.191)

17

Правила (стандар­ти) аудиторской де- ятельности. — М.: «Бухучет», 1997. Перечень терминов й определений.

Організована на економічному суб'єкті в інтересах його власників і регламентована його внутрішніми докумен­тами система контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухобліку та надійністю функціону­вання системи внутрішнього контролю

18

Пантелєєе В.П., Корінько М.Д. Вну­трішній аудит, К: Держ. академія ста­тистики обліку та аудиту Держ. Комі­тету статистики України. — 2006.

Внутрішній аудит — це діяльність, яка організована в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий підрозділ підприємства або окрема посадова особа. Го­ловна увага внутрішнього аудиту зосереджена на аналізі інформаційної системи, включаючи систему бухобліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та опера­ційної інформації, дослідженні економічності й ефекти­вності в цілому. Функції внутрішнього аудиту охоплю­ють, зокрема, перевірку, оцінку та моніторинг адекват­ності й ефективності функціонування систем бухобліку і внутрішнього контролю. Складова внутрішньогосподар­ського контролю (с. 167)

19

Сухарева Л.А., Ре- тюнських Е.Б. Вну- тренний аудит меж- дународного депар- тамента банка: ме- тедология, органи- зация й методика. — Донецк, Дон ГУЗТ, 200

Незалежна об'єктивна діяльність у вигляді перевірок та управлінського консультування, спрямована на підви­щення та удосконаленні місії банку шляхом системного внутрішнього контролю і підвищення ефективності про­цесів управління ризиками (с. 17)

Національний норматив №24, хоч і скасований, на нашу думку, до­сить повно і одночасно стисло дає уявлення про внутрішній аудит сто­совно умов нашої країни: «Можливості і мета діяльності служби внут­рішнього аудиту мають дуже широкий спектр та напрямки і залежать від розміру та структури підприємства, а також потреб керівництва. Як правило, функції внутрішнього аудитора складаються: з контролю фу­нкціонування та організації систем бухгалтерського обліку і внутріш­нього контролю. Контроль за організацією систем бухгалтерського об­ліку і внутрішнього контролю — це виконання частини функції керівництва підприємства. Служба внутрішнього аудиту, як правило, відповідає перед керівництвом підприємства за постійне спостережен­ня та контроль за функціонуванням цих систем. Фахівці служби внут­рішнього аудиту надають рекомендації з удосконалення цих систем; експертизи фінансової і оперативної інформації, огляду коштів, які ви­користовуються для ідентифікації, виміру, класифікації і інформуван­ня; підготовки оглядів ефективності діяльності підприємства, включа­ючи нефінансові засоби керівництва; контролю за дотриманням українського законодавства і виконанням всіма підрозділами підпри­ємства його внутрішньої політики щодо здійснення діяльності».

Звернемо особливу увагу на такі формулювання п. 5 Нормативу № 24:

—  «мають дуже широкий спектр та напрямки»;

—  «залежить від розміру та структури підприємства, а також пот­реб керівництва»;

—  «виконання частини функції керівництва підприємства»;

Вони виразно характеризують основні відмінності внутрішнього аудиту від зовнішнього, зокрема «потреби керівництва».

Тобто у той час як зовнішній аудит має за мету надання повної та достовірної інформації зовнішнім користувачам, внутрішній аудит служить для задоволення потреб власників та менеджерів. Зовнішній аудит ні за яких обставин не може виконувати будь-яких керівних фу­нкцій на підприємстві, тоді як внутрішньому аудиту це властиво.

Внутрішній аудит служить для задоволення потреб власників та менеджерів.

Водночас, внутрішній аудит має багато спільного із зовнішнім ау­дитом, проте він не може повністю замінити останнього через цілий ряд факторів, основним з яких є фактор незалежності.

Пам'ятаємо, що згідно з МСА 610:

Незалежно від ступеня самостійності та об'єктивності внутрі­шнього аудиту він не може досягнути такого ступеня незалежності, якого вимагають від зовнішнього аудитора при висловленні ним думки щодо фінансових звітів.

Частково виконувати функції зовнішнього аудиту внутрішній ау­дит може і виконує. Це випливає з аналізу МСА 610. Як правило, зов­нішній аудитор здійснює процедури оцінки і перевірки роботи внут­рішнього аудиту з метою скорочення витрат часу на проведення ауди­ту. Тобто, якщо зовнішнього аудитора влаштовують контрольні про­цедури, що виконуються внутрішнім аудитором, він їх повторно не проводить, а лише здійснює їх оцінку і перевірку, про що обов'язково зазначає у своїх робочих документах та підсумковій аудиторській до­кументації. Слід звернути увагу на те, що такий підхід дає змогу підп­риємствам економити суттєві суми коштів на послугах зовнішніх ау­диторів.

Внутрішній аудит не може повністю замінити зовнішній аудит, проте виконує окремі процедури, які можуть використовуватись для потреб зовнішнього аудиту.

Перш ніж перейти до аналізу функцій, які виконує внутрішній ау­дит, необхідно розібратися чим відрізняється він від зовнішнього. Для цього розглянемо таблицю 14.2.

Таблиця 14.2

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ

Критерій, за яким здійсню­ється порівняння

Зовнішній аудит

Внутрішній аудит

1

2

3

Регламентація діяльності

Регламентований на рівні за­кону

Регламентується внутрішніми положеннями підприємства

Залежність від підприємства

Незалежний

Підконтрольний власнику

Обов'язковість контролю

Обов'язковий лише у випадках, передбачених Законом «Про аудиторську діяльність»

Внутрішній контроль обов'язко­вий для всіх підприємств з ме­тою забезпечення збереження власності

Мета організа­ції контролю

Підтвердження достовірності фінансової звітності

Захист інтересів власників щодо збереження власності, економно­го та ефективного використання ресурсів. Отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обо­в'язків відповідно до цілей підп­риємства. Дотримання відповід­ності політиці, планам, процеду­рам, законодавству

Виконання фун­кцій управління

Не виконує

Виконує

Користувачі інформації

Зовнішні користувачі

Власники, менеджери

Критерій, за яким здійсню­ється порівняння

Зовнішній аудит

Внутрішній аудит

1

2

3

Свобода вибо­ру завдань

Заснований на загальноприй­нятих нормах, стандартах дія­льності, регламентований та певною мірою централізова­ний

Створюється виходячи із цілей і завдань управління підприємст­вом. Держава регламентує лише основні напрямки внутрішнього контролю (проведення інвента­ризацій, організація документоо­бігу тощо)

Об'єкти вивчення

Розділи та ділянки бухгалтер­ського обліку

Цикли діяльності підприємства (закупівель, продаж, інвестицій тощо).

Періодичність контролю

Як правило, не частіше одного разу на рік

Здійснюється безперервно

Ступінь

відкритості

інформації

Відкритість інформації (ауди­торський висновок оприлюд­нюється, аудиторський звіт — за умовами договору. Як пра­вило, аудиторський звіт є конфіденційною інформацією)

Конфіденційність

Ступінь

надійності

інформації

Інформація оцінюється у всіх суттєвих аспектах

Приблизні, оперативні оцінки

Прив'язка до часу

Наступний контроль, після здійснення господарської опе­рації

Поєднання методів попередньо­го, поточного та наступного ви­дів контролю, супровід діяльнос­ті.

Право на здій­снення діяль­ності

Для здійснення аудиторської діяльності необхідний серти­фікат

Сертифікат аудитора України не потрібен

Регулярність роботи

Залежність від клієнтів, влас­тива певна сезонність

Постійний характер роботи

Право вибору робіт аудитором

Право вибирати клієнта, пого­джуватись чи не погоджува­тись на перевірку

Обов'язковість виконання дору­чень та розпоряджень власників, менеджерів.

Відповідаль­ність

Згідно з умовами договору — перед клієнтом, за порушення порядку заняття аудиторсько­го діяльністю — позбавлення сертифіката, виключення із Реєстру

Несуть відповідальність перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за до­тримання повноважень

Критерій, за яким здійсню­ється порівняння

Зовнішній аудит

Внутрішній аудит

1

2

3

Громадські інтереси

Допомога у забезпеченні пов­ноти та ефективності фінансо­вих звітів, що їх надають фі­нансовим установам як ча­сткове підтвердження кредито­спроможності, а акціонерам — для залучення капіталу

Забезпечення упевненості надій­ної системи внутрішнього конт­ролю, що підвищує достовірність зовнішньої фінансової інформа­ції їх роботодавцям

Суб'єкти та характер діяльності

Здійснюється як підприємни­цька діяльність аудиторськи­ми фірмами або аудиторами — підприємцями, незалежни­ми від замовника, аудитору необхідний сертифікат ауди­тора України та запис у Реєст­рі суб'єктів аудиторської дія­льності

Здійснюється працівниками спе­ціальної служби підприємства. Діяльність з оцінювання в межах підприємства. Служба внутріш­нього контролю є частиною сис­теми внутрішньогосподарського контролю та незалежна від інших структурних та функціональних підрозділів підприємства

Визначення кола питань

Передбачено законами України, МСА, рішеннями ДКЦПФР України або визначається за­мовнику у договорі. Домінує аудит фінансової звітності.

Визначається адміністрацією пі­дприємства (власником), на яко­му створено службу внутрішньо­го аудиту, або відповідно до плану роботи служби. Внутріш­ній аудит виконує функцію кон­тролю.

Методи аудиту

Методи проведення аудиту, робочі документи аудитора мають ба­гато спільного. Існують розбіжності на рівні деталей, в ступені то­чності та періодах проведення перевірок. У внутрішньому аудиті переважає експертиза, оцінка, моніторинг

Підсумкові документи з аудиту

Аудиторський звіт та аудитор­ський висновок надається за­мовнику та всім зацікавленим особам. Форма аудиторського висновку регламентована МСА

Аудиторський висновок, звіт про проведений аудит, акт перевірки та пропозиції щодо усунення встановлених зауважень, служ­бова довідка, рекомендації, кон­сультації, прогноз надаються ор­гану, що призначив перевірку

Звітність про діяльність аудиторського підрозділу

Аудиторський висновок нада­ється замовнику аудиту та всім зацікавленим особам, звіт типової форми № 1аудит аудиторської фірми про вико­нані роботи (послуги) нада­ється АПУ.

Звіт про діяльність служби внут­рішнього аудиту надається орга­ну, якому підпорядкована така служба

Сутність внутрішнього аудиту розкривається також у його функці­ях. Наповнення функцій внутрішнього аудиту конкретним змістом за­лежить від особливостей діяльності підприємства і має здійснюватися тим органом управління, якому підпорядковується служба внутріш­нього аудиту. Завдання конкретної служби можуть бути різними зале­жно від специфіки роботи підприємств, від особливостей його органі­заційної структури і від завдань, які ставить перед собою адміністрація у даний момент.

Як свідчить досвід розвинутих країн, до основних функцій внутрі­шнього аудиту належать:

—  контрольна;

—  координаційна;

—  аналітична;

—  інформаційна;

—  консультаційна;

—  захисна.

Контрольна функція внутрішнього аудиту полягає у визначенні адекватності політики підприємства встановленим параметрам та оці­нка ефективності обліку і менеджменту. Внутрішні аудитори переві­ряють роботу окремих підрозділів підприємств з метою оцінки внут­рішнього контролю, політики та внутрішніх процедур, оцінюють дисципліну виконання персоналом вказівок та наданих раніше реко­мендацій.

Координаційна функція — полягає в плануванні роботи внутрі­шнього аудитора виходячи з потреб акціонерів, інвесторів, прав­ління підприємства та раціонального використання можливостей підрозділу.

Аналітична функція — це експертна оцінка та аналіз ефективності важливих аспектів господарської діяльності.

Інформаційна функція — інформування керівництва підприємства про результати перевірок, виявлені факти порушень вимог законодав­ства або внутрішніх правил.

Консультаційна функція — надання поточних консультацій пра­цівникам підрозділів.

Захисна функція — це заходи, спрямовані на збереження активів підприємства від потенційних крадіжок та фактів шахрайства, неефек­тивного управління бізнесом.

Безпосередньо з функціями пов'язані і завдання внутрішнього ау­диту. До основних завдань внутрішнього аудиту відносять

—  перевірку бухгалтерської інформації;

—  перевірку оперативних даних, якими користується система управ­ління;

—  перевірку засобів і способів ідентифікації інформації; вивчення окремих статей звітності;

— перевірку сальдо і оборотів за окремими рахунками бухобліку;

— перевірку і моніторинг системи бухобліку; перевірку і моніто­ринг системи внутрішнього контролю; перевірку дотримання законів і внутрішніх правил; контроль за дисципліною виконання рішень керів­ництва або власників;

— вивчення та оцінка ефективності системи внутрішнього конт­ролю;

— перевірку наявності, стану й збереження майна підприємства; перевірку поточної діяльності окремих структурних підрозділів;

— оцінку та контроль використовуваного програмного забезпе­чення;

— контроль дотримання комерційної таємниці; розслідування окремих випадків (розкрадання, обману, помилки на значні суми) та неадекватних дій персоналу управління;

— оцінку ефективності використання ресурсів (фінансових, мате­ріальних, трудових, інтелектуальних);

— розробку рекомендацій з усунення невідповідностей щодо під­вищення ефективності діяльності.

Об 'єкти внутрішнього аудиту можуть бути різні залежно від осо­бливостей економічного суб'єкта і вимог його керівництва або влас­ника. До основних об'єктів внутрішнього аудиту належать такі:

— організація і методика ведення бухобліку (облікова, податкова, амортизаційна та інші види політики, план документообігу тощо);

— дотримання якісних характеристик фінансової звітності;

— організація податкового обліку, складання податкової звітності, своєчасність сплати податків;

— система управління підприємством та його структура;

— система та стан внутрішнього контролю (контрольна політика);

— організація фізичного захисту активів підприємства; фінансовий стан і платоспроможність підприємства, рівень забезпеченості ресур­сами та їх використання;

— стан дотримання вимог законів, нормативних актів, розпоря­джень адміністрації, технології та норм, що регламентують діяльність підприємства;

— інші процеси господарської діяльності підприємства (викорис­тання робочого часу, продуктивності праці).

Слід відзначити, що український внутрішній аудит значно відріз­няється від внутрішнього аудиту зарубіжних колег. Це пов'язано з тим, що незалежність внутрішнього аудиту в Україні умовна, відсутні єдині вимоги до професійного та освітнього рівня внутрішніх аудито­рів, не до кінця розроблена і законодавча база, багато питань не є нау­кового обґрунтування. Ось чому виникає інтерес з'ясувати місце внут­рішнього аудиту в управлінні. Для цього розглянемо наступні па­раграфи.