14.4. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю

Роль і значення служби внутрішнього аудиту в системі управління та внутрішньогосподарського контролю визначається її взаємозв'яз­ками з іншими службами та підрозділами підприємства (табл. 14.3).

Таблиця 14.3

Підрозділ підприємства

Форма зв'язку підрозділу та служби підприємства зі службою внутрішнього аудиту

1

2

Адміністрація

Служба внутрішнього аудиту отримує від адміністрації розпоря­дження, накази, плани для виконання, а надає результати переві­рок, експертиз, аналізу, оцінки діяльності, рекомендації, обґрунту­вання заходів

Відділ поста­чання (тендер­ний комітет)

Служба внутрішнього аудиту здійснює контроль стану матеріаль­но-технічного забезпечення