1.5. Види аудиту та аудиторських послуг

Аудит — це молода і нова наука в Україні, але законодавча діяль­ність у цій сфері дуже активна, хоч іноді суперечить здоровому глузду. Так, на сьогодні існують різні підходи до класифікації аудиту що по­яснюється застосуванням для цього різник ознак та методів. Це зали­шає великий простір суб'єктивізму, перешкоджає застосуванню кла­сифікації на практиці, не забезпечує достатньої повноти розробки існуючих форм та способів здійснення аудиту. У різних підручниках надаються «свої» підходи[12].

В них аудит поділяють на фінансовий, управлінський, операційний (аудит операцій) і соціальний. Зовсім недавно з'явились державний аудит екологічний, енергетичний, внутрішній, зовнішній і також кабі­нетний.

Аудит повинен захищати не тільки інтереси власника, але й держа­ви, вирішувати проблеми, які стоять перед народним господарством країни.

Ось чому об'єктом державного аудиту визначена діяльність підко­нтрольних підприємств, бюджетних установ постановою Кабінету Мі­ністрів України (КМУ) від 31.12.2005, №177, а також виконання бю­джетних програм постановою КМУ від 10.08.2004, №1017.

Право на здійснення державного аудиту покладене на Контрольно- ревізійне управління.

Чинні законодавчі положення узаконюють кілька різновидів дер­жавного фінансового аудиту.

Це аудит ефективності виконання бюджетних програм, аудит дія­льності бюджетних установ, аудит діяльності державних підприємств, аудит систем внутрішнього контролю.

Сукупність цих різновидів аудиту забезпечує потенційні можливо­сті охоплення контролем мікро та макроекономічного рівнів держав­них фінансів.

Так, наприклад, енергетичний аудит повинен «входити» в екологі­чний.

Потреба у такому аудиті досить велика досить велика, вважаючи те, що прийнята енергетична програма країни до 2030 року.

Отримав розвиток аудит управління якістю, який дозволяє досягти підприємством стандартів ISO 9001:2000. Нажаль, але управління і ко­нтроль кожним видом аудиту не завжди здійснюється Аудиторською палатою України. Багато суперечностей у класифікації екологічного, внутрішнього аудиту. Не зважаючи на все це, усі види аудиту взаємо­пов'язані в єдиній системі контролю, спрямовані на вдосконалення підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. У той же час класифікація аудиту повинна здійснюватись з позиції «перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності»[13].

Суть явища проявляється у його видах. Якщо підходити з цієї точ­ки зору, то кількість видів аудиту значно скорочується.

Так, згідно з Законом «Про аудиторську діяльність» виділяється аудит з ініціативи суб'єктів господарювання (ініціативний) і у випад­ках, передбачених законодавством (обов'язковий).

Проведення аудиту є обов'язковим для: ___           І І              

1.  Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звіт­ності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінан- сових установ та інших суб'єктів госпо­дарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підля­гає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2.  Перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фі­зичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3.  Емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

МСА виділяють внутрішній та зовнішній аудит.

Внутрішній аудит проводиться в середні підприємства на вимогу та за ініціативою його керівництва та від його імені. Внутрішній ауди­тор є штатним працівником підприємства, який під час проведення пе­ревірки керується внутрішніми установчими документами.

Призначаються внутрішні аудитори адміністрацією підприємства. Міжнародними стандартами аудиту дається таке визначення : «Внут­рішній аудит (Internal Auditing) — це діяльність з оцінювання, яка ор­ганізована в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий відділ. Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання та моніторингу адекватності й ефективності функціону­вання систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю»[14].

Міжнародним стандартом аудиту 610 «Розгляд роботи внутріш­нього аудиту» передбачає, що обсяг і мета внутрішнього аудиту змі­нюється й залежить від розміру, структури суб'єкта господарювання, вимог його управлінського персоналу[15].

Як правило внутрішній аудит складається з одного або декількох наведених елементів:

— перевірка економічності та продуктивності діяльності, включа­ючи не фінансові заходи контролю суб'єкта господарювання;

— перевірка дотримання законів, нормативних актів та інших зов­нішніх вимог, а також політики, директив управлінського персоналу та інших внутрішніх вимог.