НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Олександр Дмитрович ДАНІЛОВ Тетяна Василівна ПАЄНТКО

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Відповідальний за випуск - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 15.03.2011. Формат 60х84 1/16 Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT. Умовн. друк. арк. 14,4. Наклад - 800 прим. (1-й завод І - 400 прим).

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

Який вигляд має програма поглибленого фінансового аналізу?

Програма поглибленого фінансового аналізу має такий вигляд:

1. Попередній огляд економічного і фінансового становища суб'єкта господарювання.

1.1. Характеристика загального спрямування фінансово-господарської діяльності.

1.2. Виявлення «хворих» статей звітності.

2. Оцінка й аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання.

2.1. Оцінка майнового стану.

2.1.1. Побудова аналітичного балансу-нетто.

2.1.2. Вертикальний аналіз балансу.

2.1.3. Горизонтальний аналіз балансу.

2.1.4. Аналіз якісних зрушень у майновому стані.

2.2. Оцінка фінансового стану.

2.2.1. Оцінка ліквідності.

2.2.2. Оцінка фінансової стійкості.

3. Оцінка й аналіз результативності фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання.

3.1. Оцінка основної діяльності.

3.2. Аналіз рентабельності.

3.3. Оцінка позиції на ринку цінних паперів.

Як оцінюється структура джерел фінансових ресурсів підприємства?

Структура джерел фінансових ресурсів підприємства оцінюється за допомогою трьох показників:

Що таке платоспроможність?

Платоспроможність — це можливість підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити сої строкові зобов'язання.

Коли підприємство має добрий фінансовий стан, воно стійко платоспроможне. При дослідженні поточної платоспроможності порів1. Як час, необхідний для продажу активу.

2. Як суму, одержану від продажу активу.

1. Найбільш строкові зобов'язання (П1) — кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками, інші короткострокові пасиви.

Які показники характеризують ліквідність та платоспроможність підприємства?

Ліквідність підприємства можна охарактеризувати, розрахувавши ряд коефіцієнтів (рис. 11.1).

Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності) — узагальнюючий показник ліквідності. Він розраховується як відношення поточних активів до поточних зобов'язань:

= А1 + А 2 + А3 (11.6)

п П1 + П 2

Показник вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов'язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов'язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5 — 2,5. За світовим досвідом це співвідношення має бути більше 2.

Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) — розраховується як відношення поточних активів за мінусом виробничих запасів і витрат до поточних пасивів, до ліквідних активів відноситься і готова продукція:

= А. + - М - 3 , (11.7)

кл П1 + п 2

де ВЗ — виробничі запаси;

З — витрати.

Теоретично достатнім вважається значення показника 0,7—0,8.

Ліквідність характеризує суб'єкт господарювання з погляду його здатності розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями за певні проміжки часу за допомогою перетворення ліквідних активів у гроші.

Платоспроможність у вузькому розумінні означає можливість суб'єкта господарювання погасити наявними у нього грошима поточні зобов'язання негайно за першою вимогою кредитора. Отже, йдеться про постійну наявність у підприємства грошових коштів.

Коефіцієнт платоспроможності розраховується як відношення грошових коштів до поточних зобов'язань:

А1 - грошові еквіваленти

Кпл =--------------------- — —------------------ (11.8)

П1 + п 2

Теоретичне значення цього показника 10—15 % [50, с. 185].

На які групи можна поділити показники рентабельності?

Усі показники рентабельності можна поділити на чотири групи: S показники рентабельності щодо реалізації; S показники рентабельності щодо активів;

S показники рентабельності щодо власного капіталу і зобов'язань;

S показники рентабельності витрат і продукції. До першої групи належать такі показники:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом) — являє собою відношення валового прибутку (маржинального

доходу) до чистої виручки від реалізації (чистого доходу):

*вп = ^, (11.10)