За бюджетними програмами (програмна класифікація видат­ків та кредитування бюджету).

Використовується при формуванні бюджету по програмно-цільо­вому методу.

3.За економічною характеристикою операцій по видатках — еко­номічна класифікація видатків (ЕКВ). За цією ознакою вони поді­ляються на поточні та капітальні.

Класифікація кредитування бюджету систематизує кредитуван­ня бюджету за типом позичальника та поділяє операції з кредитуван­ня на надання кредитів з бюджету і повернення кредитів до бюджету.

У складі витрат (видатків) бюджету виділяються витрати (видат­ки) споживання і витрати (видатки) розвитку відповідно до бюджет­ної класифікації.

Економічна класифікація видатків. Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економіч­ними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської ді­яльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти насе­ленню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх отри­мувачів з точки зору виконання бюджету.

Ця класифікація є важливою для планування та організації облі­ку видатків кожної бюджетної установи. Адже всі видатки планують­ся в кошторисі і відображаються в бухгалтерському обліку та звітнос­ті за кодами економічної класифікації видатків.

При цьому кожному конкретному виду видатків (статті видат­ків) присвоєно 4-рівневий цифровий код, який скорочено познача­ють буквами: КЕКВ (код економічної класифікації видатків). Таке кодування дозволяє отримувати інформацію про конкретні видатки установи.

Відповідно до економічної класифікації, видатки бюджетних установ поділяються на поточні та капітальні.

Поточні видатки — це видатки бюджетів, що спрямовуються на виконання бюджетних програм та які забезпечують поточне функці­онування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, за­ходів та надання поточних трансфертів населенню та підприємствам.

Таким видаткам присвоєно код 1000.

В свою чергу ця група видатків конкретизується окремими вида­ми видатків, що об'єднані в групи економічно однорідних видатків та мають свій код. Зокрема це такі.

1100 — Видатки на товари і послуги, в тому числі:

1110 — Оплата праці всіх працівників бюджетних установ, премії, матеріальна допомога, винагорода, одноразові допомоги при виході на пенсію, відставку та інше. Величина заробітної плати відобража­ється без нарахувань на оплату праці;

1112 — грошове утримання військовослужбовців.

1120 — Нарахування на заробітну плату. Нарахування на фонд оплати до фондів соціального страхування (за встановленими тари­фами), обов'язкове страхування відповідно до законодавства.

1130— «Придбання товарів і послуг». За цим кодом здійснюється придбання предметів і матеріалів, термін експлуатації яких не пере­вищує 365 календарних днів або вартість яких без ПДВ не перевищує 1000 грн.

До цієї категорії видатків відносять:

1131— «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі м'який інвентар та обмундирування»;

1132— «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»;

1133— «Продукти харчування»;

1134— «Оплата послуг (крім комунальних);

1135— «Інші видатки»;

1140 — «Видатки на відрядження»;

1150 — «Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення,що мають загальнодержавне зна­чення»;

1160— «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»; в тому числі:

1161— «Оплата теплопостачання»;

1162— «Оплата водопостачання та водовідведення»;

1163— «Оплата електроенергії»;

1164— «Оплата природного газу»;

1165— «Оплата інших комунальних послуг»;

1166— «Оплата інших енергоносіїв».

1170 — «Дослідження і розробки, видатки державного (регіональ­ного) значення».

До цієї категорії відносять видатки, передбачені на дослідження і розробки, що включають оплату різноманітних послуг, наданих згід­но укладених угод сторонніми установами та організаціями, в ціну яких входять витрати установи — надавача послуг. Тобто, це видатки на виконання науково-дослідних робіт за рахунок держбюджету.

1171 — «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по ре­алізації державних (регіональних) програм» — включає видатки по забезпеченню розвитку у певній галузі економіки. Наприклад, «Докорінне поліпшення земель підприємствами агропромислового комплексу», «Селекція в тваринництві та птахівництві», «Загально­державна космічна програма».

1172 — «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку. Наприклад, молодіжні програми, участь в проведенні олімпійських ігор та інші.

1200 — Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями.

Включають виплату процентів за позиками та дисконт (або пре­мія) за цінними паперами (різниця між ціною продажу та номіналь­ною вартістю цінних паперів).

1300 — Субсидії та поточні трансферти.

Під субсидіями розуміють всі невідплатні поточні виплати під­приємствам, що не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат чи товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних під­приємств.

Трансфертні платежі — це невідплатні і безповоротні платежі, які не є при дбанням товарів чи послуг, наданням кредиту або виплатою непогашеного боргу.

Трансферти населенню — це поточні платежі фізичним особам або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені для збільшення їх доходу. Трансферти населенню мо­жуть надаватись як у готівковій формі так і шляхом оплати рахунків. Це наприклад, можуть бути видатки на харчування, комунальні по­слуги, оплата за проїзд тощо.

1310 — «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (устано­вам, організаціям).

1320 — «Поточні трансферти органам державного управління ін­ших рівнів». Відносяться кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи дотації бюджетам інших рівнів), інші поточні трансфери органам державного управління.

1340 — «Поточні трансферти населенню».

Трансферти населенню — це поточні платежі фізичним особам, або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді для збільшення їх доходу. Це може бути окрема добавка до бюджету кон­кретної сім'ї, особам чи компенсація окремих видів витрат, наприклад на харчування, на оплату проїзду, на комунальні послуги, та інше; до­помога інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії, пенсії, путівки на оздоровлення.

1341 — «Виплата пенсій і допомоги».

1342 — «Стипендії».

1343 — «Інші поточні трансферти населенню».

1350 — «Поточні трансферти за кордон». Включають платежі ін­шим країнам, членські внески в міжнародні організації.

Капітальні видатки — це платежі з метою придбання необорот­них активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, невідплатні платежі, що передаються одержувачам бюджетних коштів з метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи пошкодженням необоротних активів. Такі видатки відображаються за кодом 2000. Зокрема це такі.

2100 — «Придбання основного капіталу» — витрати на придбан­ня або створення власними силами основних засобів та інших нео­боротних матеріальних активів.

2110 — придбання обладнання та предметів тривалого (більше року) терміну використання (транспортних засобів, виробниче об­ладнання, меблі, дитяче та медичне обладнання, меблі для закладів культури, музейні фонди, література тощо).

2120 — капітальне будівництво (придбання). в тому числі:

2121— будівництво (придбання) житла;

2123 — інше будівництво (придбання);

2130 — капітальний ремонт, реконструкція і реставрація; в тому числі:

2131— капітальний ремонт і реконструкція жилого фонду;

2133 — капітальний ремонт інших об'єктів;

2140 — реконструкція та реставрація;

2141— реконструкція житлового фонду;

— реконструкція інших об'єктів;

— реставрація пам'яток культури, історії, архітектури;

2200 — «Створення державних запасів і резервів».

Сюди відносять витрати на закупівлю товарів для створення стра­тегічних і надзвичайних запасів та інших товарів, що мають особливо важливе значення для країни, зокрема, державний фонд дорогоцін­них металів та каміння, а також державний матеріальний резерв.

2300 — «Придбання землі і нематеріальних активів».

2400 — «Капітальні трансферти».

Капітальні трансферти це безповоротні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення чи погашення їх фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних ак­тивів, компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного ка­піталу або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. в тому числі:

2410 — капітальні трансферти підприємствам (установам, орга­нізаціям);

2420 — капітальні трансферти органам державного управління ін ших рівнів;

2430 — капітальні трансферти населенню;

2440 — капітальні трансферти за кордон;

2450 — капітальні трансферти до бюджету розвитку.

Класифікація видатків виділяє такі групи видатків як нерозподі­лені видатки та видатки на кредитування.

Нерозподілені видатки — це витрати із резервних фондів держав­ного і місцевих бюджетів та фондів непередбачених видатків Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних і місцевих адміні­страцій, виконкомів місцевих рад. Вони мають код 3000.

Кредитування. В результаті надання кредитів за рахунок бю­джетних коштів у позичальників виникають зобов'язання перед бюджетом і ці кошти мають бути повернені до бюджету. Тому сюди відносяться надання кредитів та їх повернення. Видатки цієї групи мають код 4000. Поділяються на підгрупи:

4100 — «Внутрішнє кредитування». Передбачає кредитування органів управління інших рівнів, державних підприємств, фінансо­вих установ. Окремо виділено надання та повернення кредитів.

4110 — Надання внутрішніх кредитів;

4120 — Повернення внутрішніх кредитів;

4200 — «Зовнішнє кредитування». Включає кредитування і пла­тежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам та ін­шим суб'єктам. Деталізується:

4210 — Надання зовнішніх кредитів;

4220 — Повернення зовнішніх кредитів.

Видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються за таки­ми колами економічної класифікації видатків бюджету:

1171«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалі­зації державних (регіональних) програм».

1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) про­грам, не віднесені до заходів розвитку».

1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, органі­заціям).

Розподіл видатків за їх видами дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх одержувачів з точ­ки зору виконання бюджету.

Відповідно до затвердженого 8 липня 2010 року Бюджетного ко­дексу захищені видатки — це видатки загального фонду бюджету, об­сяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затвердже­них бюджетних призначень.

Захищеними видатками Державного бюджету України визнача­ються видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного боргу;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабі­літації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково- технічні розробки.