5. Програмно-цільове фінансування : Бухгалтерський облік у бюджетних установах : B-ko.com : Книги для студентів

5. Програмно-цільове фінансування

Відповідно до Концепції застосування програмно-цільового ме­тоду в бюджетному процесі, метою його впровадження є встановлен­ня безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та ре­зультатами їх використання.

У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовуєть­ся на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради).

Особливими складовими програмно-цільового метод у бюджет­ному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджет­них програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.

Бюджетна програма — це сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визна­чення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. Здійснення видатків на основі бюджетних програм передбачає визначення їх конкретних від­повідальних виконавців.

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є юридична особа, що має окремий рахунок та бухгалтерський баланс. Він визна­чається головним розпорядником бюджетних коштів за письмовим погодженням з Мінфіном (місцевим фінансовим органом) на стадії складання проекту державного (місцевого) бюджету на наступний рік.

Відповідальний виконавець бюджетних програм визначається головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Мі­ністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом). Від­повідальним виконавцем бюджетних програм може бути головний розпорядник бюджетних коштів за бюджетними програмами, вико­нання яких забезпечується його апаратом, та/або розпорядник бю­джетних коштів нижчого рівня, який виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.

Результативні показники бюджетної програми використову­ються для оцінки ефективності бюджетної програми і включають кількісні та якісні показники, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досяг­нення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.

Такі показники мають підтверджуватися офіційною державною ста­тистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерсько­го, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.

При такій формі фінансування головні розпорядники розробля­ють паспорти бюджетних програм на кожну окрему програму вихо­дячи з бюджетних запитів та бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік у тижневий термін після набрання чинності закону про Державний бюджет.

Паспорт бюджетної програми — це документ, що визначає суму коштів, затверджену в державному бюджеті для виконання бюджет­ної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, на­прями діяльності, відповідальних виконавців, результативні показ­ники та інші характеристики бюджетної програми.

Паспорти затверджуються спільним наказом Мінфіну та голов­ного розпорядника в місячний термін з дня набуття чинності зако­ну Про Державний бюджет. На основі паспортів буде здійснюватися контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних ко­штів і аналіз виконання бюджетної програми.

Відповідальний виконавець бюджетних програм у процесі їх ви­конання забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефектив­ності бюджетних програм здійснюється на підставі аналізу результа­тивних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм визначаються Міністер­ством фінансів України.

За бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потре­бує нормативно-правового визначення механізму використання бюд­жетних коштів, головні розпорядники коштів державного бюджету розробляють проекти порядків використання коштів державного бюджету та забезпечують їх затвердження у терміни, визначені Ка­бінетом Міністрів України.

Порядок використання бюджетних коштів має містити:

-цілі та напрями використання бюджетних коштів;

-відповідального виконавця бюджетної програми, підстави та/ або критерії залучення одержувачів бюджетних коштів до ви­конання бюджетної програми;

-завдання головного розпорядника бюджетних коштів, розпо­рядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бю­джетних коштів), що забезпечують виконання бюджетної про­грами, з визначенням порядку звітування про її виконання (у тому числі щодо результативних показників) та заходів впливу у разі її невиконання;

-у разі потреби — порядок, терміни та підстави, а також критерії розподілу (перерозподілу) видатків між адміністративно-тери­торіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з ура­хуванням відповідних нормативно-правових актів;

-конкурсні вимоги до інвестиційних програм (проектів), вклю­чаючи порядок та критерії їх відбору, а також критерії та умови визначення виконавців таких програм (проектів);

-критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким на­дається державна підтримка з бюджету, а також визначення об­сягу такої підтримки;

-умови та критерії конкурсного відбору позичальників та про­ектів (програм), на реалізацію яких надаються кредити з бюд­жету; умови надання кредитів з бюджету та їх повернення, включаючи положення щодо здійснення контролю за їх повер­ненням;

-положення щодо необхідності перерахування коштів за бю­джетними програмами, які передбачають надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;

-шляхи погашення бюджетної заборгованості у разі її наявності;

-вимоги щодо необхідності відображення у первинному та бух­галтерському обліку отриманих (створених) оборотних і нео­боротних активів бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, у тому числі отриманих (створених) в ре­зультаті проведення централізованих заходів;

-у разі потреби — положення щодо здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, визначення умов і термінів поставки та прове­дення розрахунків;

-інші положення щодо особливостей бюджетної програми.

В бухгалтерському обліку бюджетні установи відображають до­ходи та видатки за кожною окремою програмою за кодами економіч­ної класифікації видатків.