3. Облік грошових коштів загального фонду

магниевый скраб beletage

При виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосо­вується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Державне казначейство України, що діє у складі Міністерства фінансів Укра­їни, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у На­ціональному банку України.

На цей рахунок зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі, надходження до бюджету з інших джерел. В той же час Держ- казначейство з цього рахунку здійснює платежі на користь суб'єктів господарської діяльності, що надали товари чи послуги розпорядни­кам бюджетних коштів.

Відкриття та закриття рахунків бюджетних установ в органах Держказначейства регулюється інструкціями Держказначейства. Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає: - розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержу­вачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

- контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зара­хуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;

- ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про вико­нання бюджетів з дотриманням національних положень (стан­дартів) бухгалтерського обліку;

- здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

В територіальних відділеннях Держказначейства для бюджетних установ (на ім'я розпорядників бюджетних коштів) відкриваються реєстраційні рахунки по обліку коштів загального фонду та спеціаль­ні реєстраційні рахунки для обліку коштів спеціального фонду. Для обслуговування рахунків з органом Держказначейства укладається договір на обслуговування рахунку.

Зміст та призначення кожного рахунку вказано в таблиці 1.

Таблиця 1

Кошти загального фонду бюджету

Призначення коштів, що обліковуються на рахунку

На утримання установи

311 «Поточні рахунки на видатки установи»

321 «Реєстраційні ра­хунки»

Кошти бюджету переведені головному розпоряднику чи розпоряднику 2 рівня для перерозподілу та переведен­ня підвідомчим установам

312 «Поточні рахунки для переведення під­відомчим установам»

322 «Особові рахун­ки»

За здійсненими операціями систематично установі надається ви­писка з рахунку.

Для відображення в обліку господарських операцій з грошовими коштами загального фонду призначений меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів в органах держ­казначейства (установах банків)» (форма 381 бюджет). Цей меморі­альний ордер має дві частини: в першій відображається надходження коштів(дебет рахунку), а в іншій частині — їх витрачання (кредит рахунку). Записи здійснюються на підставі виписок з рахунків. По закінченні місяця підраховуються обороти по дебету та кредиту ра­хунку, записується залишок на початок та кінець місяця.

Меморіальні ордери відкриваються окремо по кожному реєстра­ційному (особовому, поточному) рахунку. При наявності декількох рахунків по кожному відкривається та ведеться окремий меморіаль­ний ордер, що нумерується: № 2-1, № 2-2, № 2-3 і т.д.

Таблиця 2

Кореспонденції рахунків з обліку асигнувань та грошових коштів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Отримані асигнування головним розпорядником на особові рахунки в держказначействі для переве­дення підвідомчим установам:

 

 

По держбюджету

322, 312

701

По місцевому бюджету

322, 312

702

Переведені головним розпорядником кошти на реє­страційні рахунки нижчим розпорядникам

701, 702

312, 322

Отримані бюджетними установами асигнування із загального фонду на утримання установи, що фі­нансується з держбюджету:

 

 

- на реєстраційний рахунок

321

701

- на поточний рахунок

311

701

Отримані асигнування із загального фонду устано­вами, що фінансуються з місцевого бюджету:

 

 

- на реєстраційний рахунок

321

702

- на поточний бюджетний рахунок

311

702

Отримані асигнування із загального фонду шляхом видачі векселя

341

701, 702

Списані залишки невикористаних коштів виділе­них асигнувань в кінці року

701,702

311, 321

312, 322

Відізвані кошти розпорядниками вищого рівня

701, 702

311, 321, 322, 312

Перераховані різним організаціям за товари чи по­слуги

364,675

311, 321

Перераховано податки

641

311, 321

Продовження табл. 2

Перераховано внески до органів соціального стра­хування

65

311, 321

Отримано в касу

301

311, 321

Списані доходи в кінці року в порядку закриття ра­хунків на результати виконання кошторису по за­гальному фонду

701, 702

431