4. Склад і класифікація видатків

магниевый скраб beletage

В бюджетних установах всі видатки обліковуються у відповіднос­ті з бюджетною класифікацією визначеною в Бюджетному кодексі та Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, що затверджена спільним наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства від 25.11.2008 року № 495.

Практика ведення обліку та діючі нормативні документи дозво­ляють класифікувати витрати бюджетних установ в бухгалтерському обліку за такими ознаками:

1. В залежності від джерел покриття:

- видатки загального фонду;

- видатки спеціального фонду.

Обидва види видатків плануються в кошторисі, а бухгалтерський облік цих видатків ведеться відокремлено на окремих рахунках.

2.В залежності від етапу руху бюджетних коштів:

- касові видатки;

- фактичні видатки.

Касовими видатками вважаються всі суми проведені органом Державного казначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного та поточного рахунку як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків.

Наприклад, оплачено рахунок за матеріальні цінності або ж по­слуги, отримано в касу за грошовим чеком тощо. Повернення коштів на рахунки відновлює касові видатки. Наприклад, зараховано на ре­єстраційний рахунок кредиторська заборгованість за неотримані ма­теріальні цінності чи послуги.

Основним завданням обліку касових видатків є контроль за ці­льовим витрачанням бюджетних коштів відповідно до кошторисних призначень за кодами економічної класифікації видатків.

Фактичними видатками вважаються всі дійсні витрати по вико­нанню кошторису, що підтверджені первинними документами (на­приклад, нарахована заробітна плата, списана вартість використаних матеріалів та ін.). Тобто, господарські операції відображаються в бух­галтерському обліку за принципом нарахування: видатки відобража­ються в тому періоді, коли вони виникають, незалежно від того, коли будуть сплачені кошти.

Фактичні видатки як правило не збігаються з касовими ні в часі, ні в сумі.

Оскільки частина придбаних матеріалів залишається в складі не­використаними, частина коштів залишається в розрахунках з різни­ми організаціями.

Касові та фактичні видатки є окремими об'єктами бухгалтерсько­го обліку, при цьому їх планують і обліковують за єдиною економіч­ною класифікацією видатків.

3. Наступна класифікаційна ознака — економічна класифікація видатків (КЕКВ). За цією класифікацією всі видатки бюджетних установ поділяються на поточні та капітальні.

За такою класифікацією всі видатки відображаються в обліку та бухгалтерській звітності.