5. Бухгалтерський облік видатків по загальному фонду

Для обліку фактичних видатків загального фонду бюджетних установ планом рахунків передбачено рахунок 80 «Видатки із загаль­ного фонду».

До нього відкриваються субрахунки:

801«Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»;

802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи».

Це активні рахунки. По дебету цих рахунків на протязі бюджет­ного періоду на підставі належне оформлених документів відобража­ються здійснені витрати за кодами ЕКВ з кредиту різних рахунків. По закінченні року записами по кредиту рахунку 80 «Видатки із за­гального фонду» вони списуються на дебет рахунку 431 «Результат виконання кошторису по загальному фонду».

На субрахунку 801 обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та інші заходи. Видатки бюджетних коштів здійснюються у відповідності з кошто­рисом.

На субрахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи» обліковуються фактичні видатки установ, що фінансуються з місцевого бюджету відповідно до кошторису.

Рахунки

бух­галтер­ського обліку

Відо­бра­ження видатків

Рахунок 80

«Видатки із загального фонду»

Спи­сання видатків

Рахунок 431

«Результат виконання кошторису за загальним фондом»

Спи­сання доходів

Рахунок 70

«Доходи загального фонду»

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

Дт

Кт

 

 

 

Рис. 1. Схема обліку фактичних видатків та доходів загального фонду

Видатки відображаються в різних меморіальних ордерах, на під­ставі яких записи по дебету рахунку 801, 802 відображаються в регі­страх аналітичного обліку.

Аналітичний облік фактичних видатків ведеться в «Картках ана­літичного обліку фактичних видатків» за кожним кодом програмної та функціональної класифікації видатків, в розрізі кодів КЕКВ.

Карточка відкривається на місяць і заповнюється на підставі ме­моріальних ордерів. Суми відновлених (повернених на рахунки ра­ніше проведених платежів, надходження готівкою) видатків запису­ються на зворотній стороні картки.

Підсумки визначаються за місяць та з початку року з врахуван­ням відновлених видатків, та потім переносяться як залишки на по­чаток місяця в відкриту Картку на наступний міс