ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Діяльність бюджетних установ є дуже різноманітною: соціальна сфера, управління державою та місцеве самоврядування, незалежне судочинство тощо.

Особливістю діяльності бюджетних установ є те, що метою їх ді­яльності не є створення прибутку, метою їх діяльності є досягнення передбачених планами та кошторисами показників, виконання по­ставлених в статуті або ж передбачених програмою фінансування завдань і функцій. Діяльність здійснюють за рахунок фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Крім того, бюджетним установам дозволяється здійснювати гос­подарську діяльність: надавати платні послуги, здавати в оренду дер­жавне майно, продавати непотрібні установі основні засоби та інші матеріали, вести наукову роботу за господарськими договорами тощо, що дозволяє одержувати додаткові надходження — спеціальні кошти.

Бюджетні установи свої видатки вони суворо планують в спеці­альних документах — кошторисах, які складають кожною бюджетною установою та узагальнюються в зведених кошторисах вищого розпо­рядника. Зведені кошториси кожний головний розпорядник надає в Міністерство фінансів для включення до видатків Державного бю­джету на наступний бюджетний рік. Таким чином кошторис кожної бюджетної установи є складовою Державного бюджету України.

Виходячи з того, що в діяльності бюджетних установ мають місце як бюджетне фінансування, так і власні кошти зароблені установою, організація та ведення бухгалтерського обліку в бюджетних устано­вах має свої особливості. Вони полягають в тому, що необхідно вести облік та здійснювати постійний контроль за отриманими асигнуван­нями, власними надходженнями та їх використанням відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом, інструкціями Державно­го казначейства та згідно затвердженого кошторису фінансування ді­яльності установи.

На сьогодні бюджетні установи відкривають рахунки в органах Державного казначейства, які здійснюють касове обслуговування установ та контроль за витрачанням коштів.

В цілому організація бухгалтерського обліку здійснюється відпо­відно до закону України «Про бухгалтерський та фінансову звітність в Україні». Але зважаючи на те, що в їх діяльності використовуються державні кошти та майно, ведення обліку активів, зобов'язань та капі­талу суворо регламентується інструкціями Державного казначейства України. Так, для цих організацій наказами Держаного казначейства затверджений План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування, Інструкція про кореспонден­цію рахунків, затверджені форми меморіальних ордерів, карток і книг бухгалтерського обліку, Інструкції з обліку запасів, необоротних ак­тивів, грошових коштів та розрахунків. А також багато інших, що в цілому врегульовують облік окремих видів активів, зобов'язань та власного капіталу бюджетних установ.

Останнім часом Міністерство фінансів України проводить заходи щодо уніфікації бухгалтерського обліку бюджетних установ, а тому приймаються ряд наказів Міністерства фінансів спільно з Держав­ним казначейством про використання положень (стандартів) бухгал­терського обліку, які проте будуть діяти для бюджетних установ з 1 січня 2013 року.

Все це вимагає системного викладення організації обліку доходів та видатків, грошових коштів, інших активів, власного капіталу, опе­рацій по придбанню та використанню матеріальних цінностей, скла­дання звітності тощо.

В посібнику використовується діюча законодавчо-нормативна база з врегулювання бухгалтерського обліку.

Теми, що викладені в посібнику, максимально наближені до на­вчальної програми з вивчення курсу «Облік в бюджетних установах» з підготовки бакалаврів зі спеціальності «Облік і аудит», «Фінанси». Вважаємо, що посібник буде корисним для практикуючих бухгалте­рів та спеціалістів бюджетних установ.