7. Облік довгострокових зобов'язань

магниевый скраб beletage

До довгострокових зобов'язань бюджетних установ відносять такі, які не виникають у процесі звичайної діяльності , не є характер­ними для установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.

До довгострокових зобов'язань належать зобов'язання по отри­маних довгострокових позиках, виданих довгострокових векселях, інші фінансові довгострокові зобов'язання.

Облік довгострокових зобов'язань ведеться на рахунках 5 класу.

Для обліку довгострокових позик призначений рахунок 50 «Дов­гострокові позики». До нього відкриваються субрахунки:

501«Довгострокові кредити банків»

502«Відстрочені довгострокові кредити банків»

503«Інші довгострокові позики».

На субрахунку 501 обліковують суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті від­повідно до чинного законодавства, термін сплати по яких настане в наступні бюджетні роки.

Порядок отримання кредиту, терміни подання документів, пога­шення кредиту регулюється кредитною угодою з банком та норма­тивним документом органів виконавчої влади чи місцевого самовря­дування.

На субрахунку 502 обліковуються суми відстрочених довгостро­кових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунку 503 обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою відповідно до чинного законодавства.

На цьому субрахунку також обліковуються позики, надані бюд­жетом вищого рівня бюджетам нижчого рівня на поворотній основі. Наприклад, надання сільським, селищним, міським радам позик з ра­йонного чи обласного бюджетів.

Аналітичний облік ведеться за кожною позикою в меморіальному ордері №16 в довільній формі.

Таблиця 35

Типові кореспонденції

Зміст запису

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Отримано довгостроковий кредит в установі банку

319

501

Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту

501

502

Перераховано з поточного рахунку в погашення кредиту

501, 502

319

Продовження табл. 35

Отримання короткострокового кредиту в установі банку

319

601

Відстрочення терміну погашення короткостроково­го кредиту

601

602

Відображено поточні зобов'язання з довгостроко­вого кредиту

501

611

Погашення короткострокового кредиту

601

319

Погашення довгострокового кредиту

611

319

Нарахування відсотків здійснюється за рахунок джерела пога­шення кредиту (80, 81).