8. Інвентаризація розрахунків

магниевый скраб beletage

Установи зобов'язані обов'язково проводити інвентаризацію роз­рахунків у такі терміни:

1)розрахунки по платежах до бюджету — не менше 1 разу на квартал;

2)розрахунки установи з вищою організацією — не менше 1 разу на квартал;

3)розрахунки з дебіторами та кредиторами — не менше 2 рази на рік;

4)розрахунки в порядку планових платежів — та з депонента­ми — не менше 1 разу на місяць.

При інвентаризації розрахунків установи складають Акти звірки розрахунків з кожною організацією — дебітором чи кредитором. В Актах звірки розрахунків зазначається сума заборгованості на перше число звітного періоду, що обліковується в бюджетній установі. Акт направляється поштою чи передається безпосередньо працівником установи (як правило, працівником бухгалтерії) для підтвердження даної заборгованості. При цьому в Акті сума заборгованості підтвер­джується підписами керівника та головного бухгалтера та скріпля­ється гербовою печаткою як установою так і іншою організацією, з якою проводиться звірка розрахунків. Ці акти дають можливість під­твердити суми заборгованості в обліку бюджетних установ.

Інвентаризаційна комісія звіряє дані обліку про дебіторську та кредиторську заборгованість з отриманими підтвердженнями. На бухгалтерських рахунках повинні залишатись тільки узгоджені суми. Якщо до кінця звітного періоду розходження, що виникли не урегу­льовані, то їх залишають на балансі за даними бухгалтерського обліку.

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки по­винна встановити:

- правильність розрахунків з банками, податковими органами, вищими установами, іншими структурними підрозділами;

- заборгованість підзвітних сум,

- обґрунтованість заборгованості по нестачам і крадіжкам та стягнення такої заборгованості;

- правильність і обґрунтованість сум дебіторської та кредитор­ської заборгованості, включаючи ті суми термін позовної дав­ності по яких минув;

- реальність заборгованості з працівниками по зарплаті;

-чи були прийняті міри по стягненню дебіторської заборгова­ності у встановлені терміни.

Результати інвентаризації розрахунків оформляється Актом роз­рахунків з дебіторами та кредиторами (за встановленою формою), в якому відображається:

- найменування перевірених суб'єктів;

- суми виявленої неузгодженої дебіторської та кредиторської за­боргованості;

- суми заборгованості по якій минув термін позовної давності.

До Акта додається Довідка (встановленої форми) в якій вказу­ється назва і адреса дебіторів та кредиторів, сума заборгованості, за що виникла, з якого часу і на основі яких документів. В ній в окремій графі по тих сумах по яких минув термін позовної давності вказують особи винні в пропуску цих термінів.