9. Облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості

магниевый скраб beletage

Дуже часто виникають ситуації, коли, у зв'язку з відсутністю коштів в бюджетних установах виникають суми непогашеної креди­торської заборгованості, яка може обліковуватись не один рік. Тому Наказом Держказначейства від 08.05.2001 року № 73 затверджений Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних уста­нов, термін позовної давності яких минув.

Термін позовної давності встановлений три роки згідно з ст. 71 Цивільного кодексу.

Списання кредиторської заборгованості, термін позовної давнос­ті якої минув проводиться установами щоквартально по спеціально­му та загальному фонду (крім власних надходжень).

Для цього наказом керівника створюється спеціальна комісія або ж цю роботу проводить щорічна інвентаризаційна комісія. До її скла­ду обов'язково включаються головний бухгалтер чи його заступник та працівник бухгалтерії, що веде облік розрахунків.

За результатами інвентаризації розрахунків комісія складає Акт інвентаризації розрахунків довільної форми, в якому вказується сума кредиторської заборгованості, (строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення), дата її виникнення, причини, на­зва і адреса кредитора, а також заходи, що були проведені по її пога­шенню (це можуть бути листи до установ вищого рівня про виділен­ня коштів для її погашення).

Акт затверджується керівником установи і передається вищому розпоряднику для розгляду та прийняття рішення щодо її списання. У випадку прийняття позитивного рішення вища установа видає на­каз про її списання.

Така процедура здійснюється для кредиторської заборгованості, що виникла по загальному фонду та спеціальному фонду (крім влас­них надходжень).

По коштах спеціального фонду, що є власними надходженнями, списання такої кредиторської заборгованості здійснюється щоквар­тально в такому ж порядку, але рішення про списання приймається керівником установи самостійно. Списання проводиться за наказом керівника установи. Інформація про списання такої заборгованості по спеціальних коштах (власних) надається вищому розпоряднику.

За таким же порядком списується і депонентська заборгованість.

Списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, в центральних органах виконавчої влади, інших головних розпорядників бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондом здійснюється в вищевказаному порядку на підставі наказу головного розпорядника коштів.

Відповідно до Інструкції № 242, прострочена дебіторська забор­гованість — це заборгованість, що виникає на 30-й день після закінчен­ня терміну обов'язкового платежу згідно з укладеним договором, або якщо дата платежу не визначена після виписування рахунку на оплату.

Дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої ми­нув — це дебіторська заборгованість, що обліковується після закін­чення терміну позовної давності.

Безнадійна дебіторська заборгованість — це поточна дебіторсь­ка заборгованість, щодо якої є впевненість про неповернення її борж­ником або за якою строк позовної давності минув.

Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється на підставі Акта інвентаризації, Довідки до акта інвентаризації розра­хунків з дебіторами та кредиторами та рішення керівника відповідно до Інструкції № 90.

Безнадійна дебіторська заборгованість одночасно зі списан­ням відноситься на за балансовий рахунок 07 «Списані активи та зобов'язання» і обліковується тут ще протягом 5 років. З метою на­гляду за можливістю її стягнення, якщо стануться зміни фінансового стану неплатоспроможних дебіторів.

Таблиця 36

Кореспонденції рахунків

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Списана кредиторська заборгованість по якій ми­нув термін позовної давності:

 

 

- за загальним фондом

675, 364

431

- за спеціальним фондом

675, 364

432

2. Списання депонентської заборгованості, термін позовної давності якої минув

671

431, 432

3. Списання дебіторської заборгованості по якій минули терміни позовної давності:

 

 

- за загальним фондом

431

364, 363

- за спеціальним фондом

432

364, 363