6. Облік розрахунків зі страхування

магниевый скраб beletage

Бюджетні установи є юридичними особами і в своїй діяльності здійснюють операції по загальнообов'язковому державному страху­ванню у відповідності до діючого законодавства на загальних підста­вах.

Відповідно до діючого законодавства розрізняють такі види загальнообов'язкового державного страхування:

-пенсійне страхування;

-страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

-страхування на випадок безробіття;

-страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

-інші види страхування (наприклад, медичне страхування), пе­редбачені законами України.

Внески до цих фондів сплачують роботодавці та працівники за ставками, що встановлюються для них нормативними актами.

Для обліку розрахунків по страхуванню призначені рахунки:

651 « Розрахунки із пенсійного забезпечення»;

652 «Розрахунки із соціального страхування»;

653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття»;

654 «Розрахунки з інших видів страхування».

До Пенсійного фонду бюджетні установи сплачують суму нара­хування на заробітну плату розмірі 33,2% від фактичних витрат на оплату праці, з яких утримується податок з доходів фізичних осіб.

Утримання із зарплати працівників становить 2% від суми нара­хованої зарплати.

Для службовців, що мають статус державного службовця, а також працівників на посадах робота на яких дає право на отримання більш високих пенсій (науково-педагогічних працівників, народних депу­татів, прокурорів та ін) утримання до Пенсійного фонду диференці­йоване:

1% — до 150 грн.

2% — 151-250 грн.

3% — 251-350 грн.

4% — 351-500 грн.

5% — більше 501 грн.

До Фонду соціального страхування нарахування на зарплату ста­новить 1,5%. Утримується із зарплати працівників:

- 0,5%, якщо заробіток менше прожиткового мінімуму для пра­цездатної особи;

- 1% якщо заробіток більше цієї суми.

До Фонду безробіття нарахування на зарплату становить 1,3%, а утримується з доходів працівника 0,5% незалежно від суми зарплати.

До Фонду страхування від нещасного випадку нараховується 0,2%, а утримання із зарплати до цього фонду не здійснюються.

Законодавством встановлені максимальні суми доходів праців­ників, що підлягають соціальному страхуванню.

Слід мати на увазі, що ставки нарахування на зарплату та утри­мань із неї до вказаних фондів можуть змінюватись на основі законо­давчих актів.

Суми відрахувань на соціальне страхування щомісячно включаєть­ся до фактичних видатків бюджетних установ і відносяться на ті самі рахунки, на які віднесено нараховану заробітну плату. Витрати відо­бражаються по коду КЕКВ-1120 «Нарахування на заробітну плату».

Аналітичний облік ведеться на картках аналітичного обліку за кожним фондом. Синтетичний облік ведеться в меморіальному ор­дері № 5.

Бюджетні установи складають та здають звітність цим організаці­ям на загальних підставах.

Кореспонденції рахунків з обліку розрахунків з фондами соціаль­ного страхування в Таблиці 40.

Таблиця 40

Кореспонденції рахунків з обліку внесків до фондів соціального страхування

Зміст

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Нарахування на заробітну плату до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, фонду за­йнятості, Фонду страхування від нещасного випадку

80, 81, 82

651-654

2. Утримано внески із заробітної плати до вказаних фондів

661

651-653

3. Нараховано допомогу по листку непрацездатності:

 

 

за перші 5 днів (за рахунок установи)

80, 81, 82

661

За інші дні непрацездатності, починаючи з шостого (за рахунок фонду соціального страхування)

652

661

4. Перераховані внески до органів соціального стра­хування

651-654

311, 312, 313, 323, 316, 326