1. Економічний зміст та завдання обліку запасів

магниевый скраб beletage

До запасів бюджетних установ відносять оборотні матеріальні активи, що належать установі і забезпечують її функціонування, ви­трачання яких планується здійснити на протязі року.

Термін очікуваного використання встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю своїми на­казами, а якщо таких нормативних документів нема, то термін вико­ристання встановлюється установою самостійно в момент придбання запасів.

При цьому використання запасів на протязі поточного бюджет­ного періоду не є обов'язковим — частина їх може бути перехідними залишками на наступний бюджетний рік з тим щоб забезпечити її ді­яльність на початку нового року. Використання запасів здійснюється тільки на передбачені статутними документами завдання або ж в про­цесі надання платних послуг, що заплановані та передбачені кошто­рисом установи.

На відміну від госпрозрахункових підприємств в бюджетних уста­новах при використанні запасів їх вартість не відноситься на собівар­тість послуг чи діяльності установи, а списується на видатки кошторису за відповідним кодом ЕКВ. В частині спеціальних коштів, якщо устано­ва здійснює госпрозрахункову господарську діяльність: виробництво сільськогосподарської продукції, вироби виробничих майстерень, на­уково-дослідні роботи по господарських договорах, надання платних послуг тощо, вартість використаних запасів відноситься на собівартість відповідного виробництва чи послуг за відповідним кодом ЕКВ.

Завдання обліку запасів:

1.Правильне і своєчасне документальне оформлення операцій з надходження, руху та вибуття запасів.

2.Контроль за збереженням та рухом запасів на складах.

3.Контроль за раціональним використанням запасів і додержан­ням норм їх використання.

4.Своєчасне виявлення запасів, що не використовуються для прийняття рішень щодо їх реалізації чи списання.

5.Дотримання діючого законодавства з обліку запасів.

Запаси бюджетних установ обліковуються за місцем їх відпові­дального зберігання та в бухгалтерії.