3. Характеристика рахунків з обліку запасів

магниевый скраб beletage

Для обліку запасів призначені рахунки 2 класу:

20«Виробничі запаси»;

21«Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;

22«Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

23«Матеріали і продукти харчування»;

24«Готова продукція»;

25«Продукція сільськогосподарського виробництва».

Всі рахунки активні, що означає відображення по дебету наявнос­ті запасів та їх надходження, а по кредиту їх вибуття.

До рахунку 20 «Виробничі запаси» відкриваються субрахунки:

201«Сировина в матеріали»;

202«Обладнання, конструкції і деталі до встановлення»;

203«Спец обладнання для науково-дослідних робіт по господар­ських договорах»;

204«Будівельні матеріали»;

205«Інші виробничі запаси».

На субрахунку 201 обліковуються сировина і матеріали корот­котермінового використання для науково-дослідних робіт та капі­тального будівництва. В установах культури на цьому субрахунку обліковуються матеріали, що дорого коштують, отримані зі складу для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей та пам'яток архітектури.

На субрахунку 202 обліковуються будівельні конструкції і деталі, а також обладнання що потребує монтажу і передбачене для встанов­лення та інші матеріальні цінності для будівництва.

На субрахунку 203 у науково-дослідних установах та вищих нав­чальних закладах обліковується спец обладнання придбане для ви­конання науково-дослідних робіт за господарськими договорами за конкретною темою замовника, до передачі його до наукового підроз­ділу.

На субрахунку 204 обліковується будівельні матеріали, придбані за рахунок коштів, що виділені на капітальне будівництво і призна­чені для будівельних і монтажних робіт. На цьому ж субрахунку в підсобних господарствах обліковується посадковий матеріал, прид­баний за рахунок капіталовкладень для закладення садів, ягідників, виноградників.

На субрахунку 205 обліковуються інші запаси, які використову­ються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли до попередніх субрахунків.

На рахунку 21 обліковуються молодняк всіх видів тварин і твари­ни на відгодівлі.

До рахунку 22 відкриваються два субрахунки:

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі та в екс­плуатації». На ньому обліковуються наявність та рух предметів, тер­мін експлуатації яких менше 1 року.

222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального при­значення» . На ньому ведеться облік наявності та руху предметів спе­ціального призначення та тих, що мають обмежене короткострокове використання в окремих галузях.

На рахунку 23 обліковуються матеріали і продукти харчування, що необхідні для функціонування бюджетних установ. Відкривають­ся субрахунки:

231«Матеріали для учбових, наукових та інших цілей». Обліко­вуються реактиви, хімікати, скло і хімпосуд, фотоприлади, папір для виготовлення учбових програм, посібників, піддослідні тварини та інше).

232 «Продукти харчування». Обліковуються продукти харчуван­ня в установах, в кошторисах яких передбачені витрати по коду 1133 «Продукти харчування»

233«Медикаменти та перев'язувальні засоби» . Обліковуються медикаменти, бактерицидні препарати, перев'язувальні засоби, та інші медикаменти в лікарнях, лікувально-профілактичних, лікуваль­но-ветеринарних та інших установах, в кошторисах яких передбачені витрати по коду 1132 «Медикаменти та перев'язувальні засоби».

234 «Господарські матеріали та канцелярське приладдя». Об­ліковуються господарські матеріали для поточних потреб установи: електролампочки, мило, щітки, будівельні матеріали для поточного ремонту, канцелярські прилади. На цьому рахунку обліковуються медикаменти, перев'язувальні засоби в установах, де кошторисом ви­трат ці витрати передбачені за кодом 1131 «Предмети, матеріали, об­ладнання та інвентар».

235 «Паливо, горючі та мастильні матеріали». Обліковуються всі види палива на складах і у матеріально-відповідальних осіб.

236«Тара». Обліковується тара всіх видів як пуста, так і під ма­теріалами.

237«Матеріали в дорозі». Обліковуються матеріали, що оплаче­ні, але не надійшли в склад до кінця місяця. Також матеріали отри­мані в склади груп централізованого постачання і не розподілені по установах. Суми, що відображені на цьому рахунку повинні підтверд­жуватись документально.

238 «Запасні частини до машин і обладнання». Обліковуються за­пчастини призначені для ремонту і заміни зношених частин на маши­нах, обладнанні, тракторах, комбайнах, транспортних засобах, що не обліковуються на рахунку 105.

239 «Інші матеріали». Обліковується сіно, овес, інші види корму і фуражу для тварин, а також насіння, добрива, інші види матеріалів.

На рахунку 24 обліковується готова продукція всіх видів. Перед­бачено тільки один субрахунок 241 «Вироби виробничих майсте­рень», на якому обліковуються отримані у виробничих майстернях вироби, а також готова печатна продукція.

Рахунок 25 призначений для обліку продукції отриманої в учбо­во-дослідних господарствах чи підсобних підрозділах. Виділено тіль­ки один субрахунок 251 «Продукція підсобних (учбових) сільських господарств».

4. Первинний та складський облік запасів

Для оформлення операцій по надходженню і вибуттю запасів призначено ряд типових форм документів, затверджених Інструк­цією № 130 та наказом Мінстатистики № 193.

Матеріали надходять в установу безпосередньо від постачальни­ків та різних організацій, від підрозділів установи, в порядку гума­нітарної допомоги, централізованого постачання, від підзвітних осіб.

Матеріальні цінності, що отримуються в склад установи від по­стачальників оприбутковуються на основі належне оформлених документів постачальників: накладних, товарно-транспортних нак­ладних, рахунків-фактур. Попередньо документи постачальника реє­струються в Журналі обліку вантажів, що надійшли і передаються в бухгалтерію. Бухгалтерія здійснює перевірку документів постачаль­ника і передає на склад для контролю при прийнятті вантажу.

Приймання матеріалів у склад здійснюється завскладом. При цьому він перевіряє дані, що вказані в супроводжуючих документах та фактичною наявністю матеріалів, відповідність їх назвам, сортам, розмірам чи інших показників, що вказані в документах.

При виявленні розбіжностей оформляється Акт про приймання матеріалів (форма З-1 бюджет), що складається приймальною комі­сією з обов'язковою участю представника постачальника, завідуючо­го складом. У випадку неявки представника постачальника в склад комісії включається представник незацікавленої сторони.

В акті послідовно зазначається: найменування, одиниця виміру, номер субрахунку, на яких обліковуються запаси, номенклатурні но­мери, кількість, ціна, вартість матеріалів. Акт складається тільки на фактично прийняті запаси. Акт підписується комісією.

Акт складається в двох примірниках: один з них передається в бухгалтерію для оформлення претензії, а другий залишається в скла­ді для оприбуткування отриманих матеріалів.

Якщо ж розходжень не встановлено, то завскладом оприбутковує матеріали, при цьому розписується в отриманні на супроводжуючих документах. При оприбуткуванні запасів на підставі супроводжую­чих документів постачальника завскладом оформляє Прибутковий ордер ф. М-4 в одному примірнику на кожний документ. Установою може бути прийнятий порядок оприбуткування шляхом проставлян­ня спеціального штампу установи на рахунках чи накладних поста­чальника у формі Прибуткового ордеру, що зменшує витрати доку­ментів та часу для їх складання.

Надходження готової продукції від виробничих майстерень та с-г підрозділів оформляється Актом про приймання матеріалів, який за­тверджує керівник.

Безоплатне отримання запасів (гуманітарна допомога, благо­дійні надходження) оформляється комісією призначеною наказом керівника установи з включенням до її складу представника бухгал­терії та представника вищого органу. Комісія в присутності матері­ально-відповідальної особи перелічує, переважує отримані матеріали та складає Акт приймання запасів, в яком вказує назву, кількість і вартість отриманих матеріалів по ринкових цінах на аналогічні мате­ріали, тобто, їх справедлива вартість. За цим Актом матеріали переда­ються матеріально-відповідальній особі на відповідальне зберігання чи використання, про що вона розписується в Акті.

Отриманні запасів, що придбані за готівку (підзвітними особами) оформляється на основі Звіту про використання коштів наданих на відрядження та під звіт та прикладених до нього документів: чеків, накладних тощо.

Відпуск запасів з місць відповідального зберігання проводиться за документами встановленої форми, що затверджуються керівником установи.

Як зазначено в інструкції № 125, при відпуску використовуються форми документів встановлені наказом Мінстатистики № 193:

М-1 «Журнал обліку вантажів, що надійшли»;

М-2а «Акт списання бланків довіреностей»;

М-3 «Журнал реєстрації довіреностей»;

М-4 «Прибутковий ордер»;

М-7 «Акт про приймання матеріалів»;

М-8 «Лімітно-забірна картка»;

М-9 «Лімітно-забірна картка»;

М-10 «Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів»;

М-11 «Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) ма­теріалів»;

М-12 «Картка № складського обліку матеріалів»;

М-13 «Реєстр №приймання — здачі документів»;

М-14 «Відомість обліку залишків матеріалів на складі»;

М-15 «Акт про приймання устаткування»;

М-15а «Акт приймання — передачі устаткування до монтажу»;

М-16 «Матеріальний ярлик»;

Крім того використовуються наступні форми документів.

Акт списання ф. № 3-2. Використовується для списання запасів, що встановлені як непридатні для подальшого використання. Скла­дається комісією, призначеною керівником установи в двох при­мірниках. Перший здається в бухгалтерію, а другий залишається у матеріально-відповідальної особи. В ньому послідовно вказують по кожному найменуванню запасів: номенклатурний номер, назву мате­ріалів, що списуються, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю, вартість, термін перебування в експлуатації та підстава непридатнос­ті. Вказується причина списання та спосіб знищення. Акти затверд­жуються керівником у встановленому порядку.

Накладна (вимога) ф. № З-3. Використовується для видачі за­пасів стороннім організаціям та внутрішнього переміщення. Склада­ється в бухгалтерії у двох примірниках, підписується керівником та головним бухгалтером і дає право на отримання матеріалів зі складу чи інших місць.

Меню-вимога на видачу продуктів харчування Ф. № З-4. Слу­жить підставою для відпуску та списання продуктів харчування. Складається щодня лікарем-дієтологом і працівником бухгалтерії на основі кількості хворих в розрізі сніданку, обіду та вечері з роз­рахунку на одні особу. На підставі даних про кількість осіб, що хар­чуються, норм витрат продуктів розраховується кількість продуктів для відпуску продуктів зі складу на кухню установи. Документ під­писується лікарем (дієтсестрою), кухарем про приймання продуктів та комірником про видачу продуктів. Затверджується керівником установи.

Меню-вимога з підписами осіб про видачу та отримання про­дуктів харчування передається в бухгалтерію у терміни встановлені Графіком документообігу, але не менше ніж три рази на місяць. Дані меню-вимоги записуються в щомісячну Накопичувальну відомість по витрачанню продуктів харчування ф. № З-13.

Меню-вимога на видачу продуктів харчування ф. № З-4а.

Аналогічна формі № З-4, але використовується при автоматизо­ваному обліку. В ній містяться додаткові дані про шифр продуктів, шифр витрачання та інші.

Забірна картка ф. № З-5. Призначена для оформлення відпуску матеріалів, продукції молочних кухонь та інших запасів, що відпуска­ються систематично на протязі місяця. Вона виписується в бухгалте­рії на кожного одержувача на декілька найменувань, що відносяться до одного коду КЕКВ. Виписується в 2-х примірниках. В забірних картках завскладом проставляє кількість відпущених матеріалів та розписується про відпуск, а отримувач про отримання продукції. Тому один з примірник з підписом про отримання цінностей зберіга­ється в складі, другий з підписом завскладом про видачу матеріаль­них цінностей — в отримувача. Виписується на термін 15 днів для що­денного відпуску і на місяць — при періодичному відпуску. Відпуск здійснюється строго в межах ліміту.

Понадлімітний відпуск здійснюється тільки на підставі окремої накладної ф. 3-3. Ліміти встановлюються центральним органом ви­конавчої влади за відомчою підпорядкованістю виходячи з планової потреби в запасах та норм витрат, а при відсутності таких докумен­тів — встановлюються установою самостійно.

Заміна одного матеріалу іншим теж оформляється окремою нак­ладною.

В забірній картці на відпуск продуктів молочній кухні крім того проставляється кількість тари, що повертається отримувачем.

По закінченні місяця завскладом підводить підсумки, записує в кни­гу складського обліку кількість відпущених матеріалів, а забірну картку разом з іншими первинними документами передає в бухгалтерію.

Подорожній лист вантажного автомобіля, Подорожній лист лег­кового автомобіля. Використовується для списання фактично витра­ченого пального на роботу вантажних та легкових автомашин, але не більше норм витрат, встановлених для окремих марок автотранспорту.

Організація складського обліку

Відповідальність за приймання, зберігання і відпуск запасів по­кладається на матеріально відповідальних осіб, призначених наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збе­реження матеріальних цінностей, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

З метою забезпечення збереження цінностей в установах належ­ним чином організується складський облік. Для цього виділяються спеціально обладнані приміщення — склади.

Облік запасів за місцем відповідального зберігання ведеться мате­ріально-відповідальною особою в Книзі складського обліку (ф. З-9) за найменуваннями, сортами, кількістю. В ній ведеться облік на скла­ді матеріалів, продуктів харчування, готових виробів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, інших запасів.

Книга видається завскладом в бухгалтерії. При цьому вона пови­нна бути прошнурована, сторінки пронумеровані та їх кількість заві­рена підписом головного бухгалтера установи та скріплена печаткою.

Книга ведеться у розрізі найменувань матеріалів, при цьому вка­зують місце зберігання запасів, їх ціну, ґатунок, розмір, кількість, джерело отримання та видачі запасів. Записи здійснюються по кож­ному документу про приймання чи видачу запасів і після кожного за­пису в Книзі виводиться залишок матеріалів.

Облік запасів в складі та в бухгалтерії може вестись з присвоєн­ням запасам номенклатурних номерів.

Номенклатурний номер — це умовний числовий код обліку, який присвоюється групі предметів однієї назви, якості і ціни. Він має 7 знаків:

- перші три цифри означають код субрахунку — наприклад, 231;

-четверта цифра означає номер підгрупи — 1 - реактиви і хімікати;

- останні три цифри означають порядковий номер у підгрупі: 051 — спирт етиловий.

Номенклатурний номер спирту етилового буде: 2311051.

Номенклатурні номери вказуються на ярликах, стелажах де вони розміщені та у книзі складського обліку, а також в усіх первинних до­кументах з обліку руху запасів.

У встановлені терміни (відповідно до графіка документообігу) завскладом комплектує прибуткові та видаткові документи, на їх підставі складає Реєстр приймання-здачі документів ф. № М-13 в двох примірниках, які разом з документами подає до бухгалтерії. В бухгалтерії перевіряється поданий звіт та роблять записи в облікових регістрах. Один примірник Реєстру повертається завскладом.

5. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів

В бухгалтерії ведеться аналітичний та синтетичний облік запасів.

Аналітичний облік ведеться за назвами, видами, сортами та за ма­теріально-відповідальними особами. При цьому облік узгоджується з встановленими установою номенклатурними номерами. В склад­ському і аналітичному обліку слід окремо вести облік запасів, що придбані по коштах загального фонду, спеціального фонду, та тих що надійшли як гуманітарна допомога.

Для аналітичного обліку використовують такі регістри:

1. Книга кількісно-сумового обліку (ф. З-6). Використовується для аналітичного обліку запасів (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі та продуктів харчування) в кількісному і вартісно­му вираженні. Записи в них здійснюються на підставі Реєстрів приймання-здачі документів (звітів завскладом), первинних документів. Аналітичні рахунки відкриваються за встановле­ними номенклатурними номерами, тобто, за назвами, сортами запасів по їх кількості та вартості.

2. Оборотна відомість (ф. З-11). Використовується для пере­вірки правильності записів в обліку запасів в аналітичному та синтетичному обліку. Відкривається по кожному субрахунку.

3. Картки кількісно-сумового обліку (ф. З-7). Картки можуть вестись як альтернативний обліковий регістр аналітичного обліку. Їх будова аналогічна Книзі кількісно-сумового обліку з тією різницею, що кожна картка призначена для обліку од­ного найменування запасів. Картки кількісно-сумового облі­ку реєструються в Описах карток кількісно-сумового обліку (ф. З-14). В централізованих бухгалтеріях Описи ведуться окремо за кожною установою, що обслуговується.

При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку Книги кількісно-сумового обліку (Картки кількісно-сумового обліку) можуть не застосовуватися.

4. Книга обліку тварин (ф. З-8). Використовується для аналі­тичного обліку тварин на вирощуванні та тварин на відгодів­лі. В ній відкриваються окремі аналітичні рахунки за видами та віковими групами молодняку тварин, та по видах тварин на відгодівлі. Тварини обліковуються за кількістю, живою вагою та вартістю за матеріально-відповідальними особами. Відкри­вається на рік.

5. Журнал реєстрації битого посуду ф. № З-10. Ведеться для спи­сання битого посуду в установах, що мають в своєму складі кух­ні. Всі сторінки Журналу повинні бути пронумеровані, Журнал прошнурований і на останній сторінці підписом головного бух­галтера та печаткою установи завіряється кількість листів. Записи до нього здійснює на протязі місяця матеріально-від­повідальна особа, яка вказує дату, назву предметів та кількість битого посуду (прописом). Члени постійно діючої комісії пе­ревіряють факт наявності битого посуду та завіряють ці дані своїми підписами в журналі. Битий посуд вилучається та зни­щується. Щоквартально (або щомісячно) комісія за даними Журналу складає акт на списання битого посуду, який затвер­джується керівником установи.

При автоматизації обліку вирішення організації складського та бухгалтерського обліку досягається веденням машинної картотеки. Завдяки цьому ведеться по предметний облік та досягається тотож­ність даних складського і бухгалтерського обліку.

Основним узагальнюючим регістром синтетичного обліку є Жур- нал-Головна.

Надходження запасів записується до Головної книги на підставі меморіальних ордерів:

- № 4 (Накопичувальна відомість розрахунків з різними дебіто­рами ф. № 408);

- № 6 (Накопичувальна відомість розрахунків з різними креди­торами ф. № 409);

- № 7 (Накопичувальна по розрахунках в порядку планових пла­тежів ф. № 410);

- № 8 (Накопичувальна відомість по розрахунках з підзвітними особами ф. № 386);

- № 11 (Зведення накопичувальних відомостей по надходженню продуктів харчування, ф. № 398 — бюджет).

Для узагальнення інформації по вибуттю та переміщенню запасів в бухгалтерії на підставі первинних документів складають:

Меморіальний ордер № 10 (Накопичувальна відомість про ви­буття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів ф. № 439 — бюджет);

Меморіальний ордер № 11 (Зведення накопичувальних відомос­тей про надходження продуктів харчування ф. № 396 — бюджет);

Меморіальний ордер №12 (Накопичувальна відомість по витра­чанню продуктів харчування ф. № 411 — бюджет);

Меморіальний ордер № 13 (Накопичувальна відомість витра­чання матеріалів ф. № 396 — бюджет). Записи в них кореспондують з кредиту рахунків обліку запасів в дебет різних рахунків.

Таблиця 42

Кореспонденція рахунків з обліку запасів

 

Кореспонденція

Зміст операції

рахунків

Дт

Кт

Надходження запасів

Придбання від різних організацій:

 

 

Оприбутковано запаси (на їх купівельну вартість)

20, 21, 23

361, 364, 675

Одночасно відображається сума ПДВ:

 

 

Продовження табл. 42

Списана на видатки установи по загальному фонду (якщо придбані за рахунок загального фонду)

801, 802

361, 364, 675

- списано на видатки по спеціальних коштах (по придбаних запасах за рахунок спеціального фон­ду і установа не є платником ПДВ)

811-813

361, 364, 675

- віднесені на податковий кредит з ПДВ (по при­дбаних за рахунок спеціального фонду і установа є платником ПДВ)

641

364, 361, 675

Оприбуткування запасів, що надійшли як гумані­тарна допомога

324

712

364

324

23

364

Оприбутковані запаси від ліквідації необоротних активів, малоцінних предметів

324

711

364

324

231, 234, 235, 238, 239

364

Витрачання запасів

Вартість витрачених запасів списується на видатки установи відповідно до напрямків їх використання, джерел придбання та за кодами КЕКВ

Списані витрачені матеріали на витрати установи, що придбані за рахунок загального фонду

801, 802,

201-205, 231-236, 238, 239

Списані витрачені матеріали на витрати по спеці­альному фонду, що придбані за рахунок спеціаль­ного фонду

811, 813

201-205, 231-236, 238, 239

Списані матеріали, що надійшли як гуманітарна до­помога, благодійні надходження тощо

812

201-218, 231-236, 238, 239

Переоцінка запасів

До оцінка

201-218, 231-236, 238, 239

441

Уцінка

441

201-218, 231-236, 238, 239

6. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Планом рахунків для обліку молодняку тварин передбачено ра­хунок:

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі». До нього відкрива­ються субрахунки:

211 «Молодняк тварин на вирощуванні»;

212 «Тварини на відгодівлі»;

213 «Птиця»;

214 «Звірі»;

215 «Кролі»;

216 «Сім»ї бджіл»;

217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада»;

218 «Худоба, прийнята від населення для реалізації».

По дебету рахунку відображається надходження тварин за їх кількістю, вагою та вартістю, а по кредиту — вибуття з різних причин.

На субрахунку 211 «Молодняк тварин на вирощуванні» ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

1) велика рогата худоба, телички 9за роками народження), бички (за роками народження); нетелі, корови, первістки для реаліза­ції;

2) свині: поросята до двох місяців (до відлучення від матки), по­росята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонт­ні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

3) вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народ­ження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорун­ні, напівтонкорунні, напівгрубошерстні, грубошерстні;

4) кози: молодняк народження поточного минулого року; молод­няк народження минулого року;

5) коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.

На цьому рахунку відображається приплід молодняку (лошат), якщо в установі є робочі коні, які утримуються за рахунок бюджет­них коштів і обліковуються у складі основних засобів.

На субрахунку 212 «Тварини на відгодівлі» ведеться облік наяв­ності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основно­го стада на відгодівлю і нагул за видами худоби:

1)велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі;

2) свині на відгодівлі;

3) віці на нагулі та відгодівлі;

4) кози на нагулі та відгодівлі.

На субрахунку 213 «Птиця» ведеться облік наявності, надход­ження і вибуття всієї птиці, як молодняку, так і дорослої, за такими обліковими групами:

- кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; про­мислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

- кури м'ясного напрямку: молодняк; м'ясні курчата; маточне стадо;

3) качки: доросле стадо; молодняк;

4) гуси: молодняк; доросле стадо;

5) індики: молодняк, доросле стадо;

6) цесарки: молодняк, доросле стадо;

7) перепілки: молодняк, доросле стадо.

На субрахунку 214 «Звірі» ведеться облік наявності, надходжен­ня та вибуття хутрових звірів за видами: молодняк; основне стадо.

На субрахунку 215 «Кролі» ведеться облік кролів за породами та за видами: молодняк, основне стадо.

На субрахунку 216 «Сім'ї бджіл» обліковується бджолині сім'ї за кількістю сімей та їх вартістю в цілому на пасіці.

На субрахунку 217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада» ведеться облік поголів'я і первісної вартості продуктивних тварин і робочої худоби, вибракованих і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без відгодівлі, за видами.

На субрахунку 218 «Худоба, прийнята від населення для реаліза­ції» ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації».

Аналітичний облік ведеться за встановленими видами та вікови­ми групами в Книзі обліку тварин (ф. З-8). В ній вказується підста­ва для запису (номер меморіального ордера), зазначається кількість, вага та вартість тварин і кореспонденція рахунків при надходженні та вибутті тварин.

Приплід тварин оприбутковується за плановою собівартістю на підставі Акта на оприбуткування приплоду, який складається в день отримання приплоду. Щомісяця тварин зважують для визначення приросту живої ваги. Він оцінюється за плановою собівартістю 1 ц приросту.

Падіж молодняку тварин і тварин на вирощуванні розглядаєть­ся, як втрати виробництва і відносяться на збільшення собівартості вирощеного поголів'я. Крім випадків, коли падіж стався з вини ма­теріально-відповідальної особи і сума завданих збитків нею відшко­довується.

Молодняк тварин, що переходить на наступний рік для подаль­шого вирощування і відгодівлі, а також молодняк худоби, що пере­водиться в основне стадо оцінюється по фактичній собівартості їх живої ваги, але не вище заготівельних цін на худобу, що продається державі.

Закуплені тварини оцінюються за фактичною собівартістю їх придбання. Сума сплаченого ПДВ відноситься за рахунок загального чи спеціального фонду, або на податковий кредит, якщо установа є платником ПДВ.

Відповідно до плану рахунків бюджетних установ витрати на утримання тварин будуть відображатись по дебету рахунку 822 ««Ви­трати підсобних (навчальних) сільських господарств». Отриманий приплід, приріст живої маси оприбутковується з кредиту рахунку 822. Реалізація тварин відображається на рахунку 722 «Доходи під­собних сільських господарств».

Таблиця 43

Кореспонденції рахунків з обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

 

Кореспонденція

Зміст запису

рахунків

Дт

Кт

Оприбутковано приплід тварин

211

822

Оприбутковано приріст

211

822

Оприбутковано придбаних тварин (на вартість без ПДВ)

21

675, 364

Суму ПДВ віднесено на видатки

822

641

Продовження табл. 43

Суму ПДВ відносять на податковий кредит

641

364, 675

Списано за рахунок установи падіж тварин

822

21

Отримано від забою тварин м'ясні продукти

251

211-218

Реалізовано тварин: списано за собівартістю

722

21

Нарахована виручка за реалізовані тварини

364

722

Надійшли кошти

313, 323

364

7. Облік матеріалів та продуктів харчування

Окремі бюджетні установи в своїй діяльності використовують продукти харчування (лікарні, дитячі установи, навчальні та оздо­ровчі заклади тощо). Такі матеріальні цінності обліковуються на ра­хунку 232 «Продукти харчування».

Основним документом, що регулює облік продуктів харчування є Інструкція з обліку продуктів харчування в лікувально-профілак­тичних та інших установах охорони здоров'я, що утримуються за ра­хунок Держбюджету. Затверджена Наказом Міністерства охорони здоров»я СССР від 05.05.1983 р. № 530.

Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходи­ти до закладів разом з супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

Продукти харчування відносяться до тих видів запасів, які при неправильних умовах зберігання можуть принести шкоду здоров'ю людей. Тому установи повинні забезпечити належні умови зберіган­ня продуктів та контролю за їх якістю при прийнятті та при спожи­вані. Тому при прийманні продуктів вони перевіряються комірни­ком, завідувачем виробництва кухарем та залучаються працівники медичного закладу (або ж це лікар-дієтолог чи медсестра-дієтолог). При встановленні фактів неякісних продуктів вони передаються по­стачальнику разом з висновком лікаря чи санепідемстанції.

Надходження продуктів в установу обліковується в Накопичу­вальній відомості по надходженню продуктів харчування типової форми З-12. Записи в ній здійснюються на підставі первинних до­кументів по надходженню продуктів від постачальників (накладні, ТТН) в кількісному і вартісному вираженні , в розрізі постачальників по кожному найменуванню продуктів. Складаються окремо по кож­ній матеріально-відповідальній особі. Якщо таких осіб декілька, то по закінченні місяця на їх підставі складається Зведення накопичу­вальних відомостей № 398), що є одночасно Меморіальним ордером № 11. Такий меморіальний ордер відображає тільки надходження продуктів в порядку планових платежів. Тому надходження продук­тів харчування відображається також і по меморіальних ордерах № 4, 6, 8 (рахунки 364, 675, 362).

Відпуск продуктів на кухню оформляється документом Меню- вимога на отримання продуктів харчування типової форми. Склада­ється щодня в 2-х екземплярах: 1 для складу, 2 — для повара. В ній записують витрачання продуктів за кожний день по їх назвах. Скла­дає працівник бухгалтерії та лікар-дієтолог за даними про наявність хворих, (інших осіб, що харчуються), їх дієт, розкладки на приготов- лення страв.

В навчальних та оздоровчих закладах для визначення потреби в продуктах харчування складаються двотижневі меню, які погоджу­ються з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служ­би. На їх підставі завідуючий харчоблоком та медичним працівником складаються щоденні меню-розклад та меню, які підписуються керів­ником закладу. Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей за­кладу, але з різним виходом страв за віковими групами, наведеними в нормах харчування. Щоденне меню-розклад ураховує норми харчу­вання, наявні продукти та продовольчу сировину.

Для узагальнення даних про відпуск продуктів на підставі Меню- вимог складається Накопичувальна відомість по витрачанню про­дуктів харчування ф. № З-12, в якій на підставі даних меню щодня записується витрачання продуктів на протязі місяця по їх назвах та кількості. У встановлені терміни разом з меню-вимогою вона здаєть­ся в бухгалтерію.

В свою чергу в бухгалтерії на підставі накопичувальних відомос­тей З-12 складається меморіальний ордер № 12, який являє собою Зведення накопичувальних відомостей ф. З-12. В ньому записи відо­бражаються по витрачанню продуктів з кредиту рахунку 232 в дебет різних.

Таблиця 44

Кореспонденції рахунків з обліку продуктів харчування

 

Кореспонденція

Зміст запису

рахунків

Дт

Кт

Оприбутковані продукти харчування

232

361, 675, 364

Отримана тара

236

361, 364, 675

Списана сума ПДВ

801, 802, 811-813, 641

361

Списана вартість витрачених продуктів харчування:

 

 

придбаних за рахунок загального фонду

801, 802

232

придбаних за рахунок спеціальних коштів

811, 813

232

отриманих, як гуманітарна допомога

812

232

Списані природні втрати в межах норм природного убутку по продуктах, що придбані в поточному році

801, 802, 811-813

232

Списані природні втрати в межах норм природного убутку по продуктах, що придбані в минулому році

431, 432

232

Надійшла тара з продуктами

236

361, 364, 675

Списано бій тари за рахунок установи

801, 802

236

Списано бій тари за рахунок винних осіб

363

236

Повернено тару постачальнику

361, 364, 675

236

8. Облік медикаментів

На рахунку 233 «Медикаменти та перев'язувальні засоби» облі­ковуються медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, сиро­ватки, вакцини, кров та перев'язувальні засоби в лікарнях, лікуваль­но-профілактичних, лікувально-ветеринарних та інших закладах, у кошторисах яких передбачені асигнування за кодом 1132 «Медика­менти та перев'язувальні засоби». На цьому субрахунку обліковують­ся також допоміжні та аптекарські матеріали в лікувальних закладах, які мають свої аптеки.

Медикаменти знаходяться на відповідальному зберіганні осіб, з якими укладені договори про повну матеріальну відповідальність.

Медикаменти надходять на склад від постачальників відповідно до укладених з постачальниками договорів та супроводжуються спе­цифікацією, рахунками і накладними у підзвіт фармацевту або іншій матеріально-відповідальній особі, що призначена наказом керівника закладу (це може бути головна медична сестра). На основі цих до­кументів медикаменти оприбутковуються у підзвіт вказаним особам.

В складі ведеться книга складського обліку в якій ведеться пред­метно-кількісний облік. При цьому в Книгу складського обліку за­носять всі дані за медикаменти: повне найменування, дозування, фа- сування та кількість.

На підставі специфікацій та накладних медикаменти ведеться об­лік виконання договірних зобов'язань з постачальниками за формою № 6-МЗ у міру надходження медикаментів, які реєструються фарма­цевтом.

Відпускаються лікарські засоби зі складу в структурні підрозді­ли з розрахунку на фактичну кількість хворих на підставі замовлень- вимог за формою № 434. Ці документи складаються у 2-х примірниках і затверджуються керівником закладу. Замовлення-вимога підпису­ється керівником закладу або начмедом, завідуючим відділенням, го­ловною медсестрою, старшою медсестрою підрозділу.

Отримані зі складу лікувальні засоби зберігаються у відділеннях у підзвіті старшої медсестри за видами у спеціальних шафах, нарко­тичні засоби — у сейфах, швидкопсувні — у холодильниках.

Для обліку отриманих медикаментів старша медсестра відділен­ня веде Книгу предметно-кількісного обліку форми № 8-МЗ, куди за­писує надходження медикаментів. В ній зазначається найменування медикаментів, дозування, фасування та кількість. В окремому жур­налі довільної форми ведеться облік затребуваних і виданих медика­ментів, до якого записують найменування лікарського засобу, одини­ця виміру, кількість затребуваних і виданих препаратів.

Для постійного забезпечення потреб відділення в потрібних меди­каментах медичні сестри, які працюють на медичному посту відділен­ня, у маніпуляцій них кабінетах, перв'язочній, операційній здійснюють вибірку медикаментів, яких не вистачає для роботи та оформляють замовлення-вимогу на ім'я старшої медсестри відділення.

За цими замовленнями-вимогами старша медсестра відділення видає медикаменти та записує їх при цьому в журналі виданих меди­каментів.

У структурних підрозділах медикаменти обліковуються за таки­ми групами:

-загальна група;

-отруйні лікарські засоби;

-наркотики;

-етиловий спирт;

-дорогі препарати і перев'язувальний матеріал.

На підставі щоденних замовлень-вимог складається Підсумована відомість кількісних витрат медикаментів. Старші медсестри відді­лень здають до бухгалтерії на початку місяця «Звіт про витрату ме­дикаментів» в кількісному виразі, до яких додають замовлення-ви- моги. Цей звіт є підставою для списання витрачених медикаментів з підзвіту матеріально-відповідальної особи.

Головна медсестра щомісяця подає до бухгалтерії Звіт про рух ме­дикаментів за формою № 2-МЗ. Цей звіт затверджується керівником установи. Бухгалтер перевіряє цей звіт та звіряє його дані з даними звітів старших медсестер: дані про передачу медикаментів зі складу в підрозділи. На основі представлених звітів та супровідних докумен­тів до нього в бухгалтерії оприбутковуються отримані медикаменти від постачальників, як гуманітарна допомога.

Протаксувавши звіти старших медсестер підрозділів, бухгалтер заносить усі дані про витрати медикаментів у відділеннях до загаль­ної витрати закладу. В бухгалтерії складається оборотна відомість (форма № 296), в якій зазначається залишки медикаментів за їх на­звами, кількість, ціною та сумою.

Для контролю за медикаментами щомісяця здійснюється звірка даних бухгалтерського і складського обліку. Крім того, два рази на рік проводиться їх інвентаризація.

Особливу групу медичних засобів становлять наркотичні засо­би. Порядок їх зберігання та використання регулюється «Порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України», що затверджений наказом МОЗ України від 18.12. 1997 року № 356.

Лікувальні засоби, що відносяться до цієї групи встановлені «Пе­реліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до за­конодавства України», затвердженого наказом комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 23.03.1998 року № 7.

Наркотичні засоби можуть використовуватись тими закладами охорони здоров'я, що мають відповідну ліцензію, яка видається Дер­жавною службою лікарських засобів і виробів медичного призначен­ня за погодженням з МВС.

З аптечних складів наркотичні засоби відпускаються лише для ме­дичних цілей державним і комунальним закладам охорони здоров'я, що мають лікарняні ліжка. Перелік таких закладів затверджується на­казом керівника обласного (міського) управління охорони здоров'я.

Порядок отримання, і відпуску наркотичних і психотропних лі­карських засобів відділеннями, кабінетами, постами з аптек цих за­кладів в конкретному лікувальному закладі визначається наказом головного лікаря.

У всіх лікувальних закладах, їх відділеннях, амбулаторіях, ФАПах, здоровпунктах, медсанчастинах тощо, де дозволено зберігати та засто­совувати наркотичні засоби здійснюється їх предметно-кількісний облік у спеціальних журналах (книгах) встановленої наказом № 356 форми. Ці журнали (книги) повинні бути прономеровані прошнуро­вані та завірені:

- у ЛПЗ — круглою печаткою та підписом головного лікаря;

- в амбулаторіях, дільничних лікарнях, ФАПах і здоров пунк­тах — підписом керівника з печаткою вищого за підпорядкова­ністю ЛПЗ;

- на постах — підписом завідувача відділення, до якого відно­ситься цей пост, та печаткою ЛПЗ.

Використання наркотичних і психотропних лікарських засобів оформляється зразу ж після надання хворому медичної допомоги. Використані ампули з під зазначених засобів повинні щоденно, за ви­нятком вихідних і святкових днів, здаватися особами, відповідальни­ми з їх зберігання, у комісію зі знищення порожніх ампул.

Знищення порожніх ампул проводиться не менше одного разу на 10 днів. Після цього негайно має бути складений і підписаний всіма членами комісії акт за встановленою наказом № 356 формою № 12.

Комісія зі знищення порожніх ампул у складі не менше 3 чоловік створюється за наказом головного лікаря ЛПЗ. Очолює її заступник головного лікаря з лікувальної роботи, а в закладах де така посада не затверджена — головним лікарем.

Невикористані наркотичні засоби, що залишилися у медпраців­ника здаються відповідальній особі ЛПЗ за актом передачі.

Типові кореспонденції рахунків з обліку операцій з медикамента­ми приведені в Таблиці 45.

Таблиця 45

Кореспонденції по надходженню та вибуттю медикаментів

Зміст операції

Кореспонденції рахунків

Дт

Кт

Оприбутковано медикаменти від постачальників

233

675, 364

Списано витрачені медикаменти, КЕКВ 1132

801, 802

233

Оприбутковано медикаменти як гуманітарна допо­мога:

 

 

На основі довідки про надходження у натуральній формі та Акта про приймання матеріалів

324

712

364

324

233

364