3. Характеристика рахунків з обліку запасів

Для обліку запасів призначені рахунки 2 класу:

20«Виробничі запаси»;

21«Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;

22«Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

23«Матеріали і продукти харчування»;

24«Готова продукція»;

25«Продукція сільськогосподарського виробництва».

Всі рахунки активні, що означає відображення по дебету наявнос­ті запасів та їх надходження, а по кредиту їх вибуття.

До рахунку 20 «Виробничі запаси» відкриваються субрахунки:

201«Сировина в матеріали»;

202«Обладнання, конструкції і деталі до встановлення»;

203«Спец обладнання для науково-дослідних робіт по господар­ських договорах»;

204«Будівельні матеріали»;

205«Інші виробничі запаси».

На субрахунку 201 обліковуються сировина і матеріали корот­котермінового використання для науково-дослідних робіт та капі­тального будівництва. В установах культури на цьому субрахунку обліковуються матеріали, що дорого коштують, отримані зі складу для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей та пам'яток архітектури.

На субрахунку 202 обліковуються будівельні конструкції і деталі, а також обладнання що потребує монтажу і передбачене для встанов­лення та інші матеріальні цінності для будівництва.

На субрахунку 203 у науково-дослідних установах та вищих нав­чальних закладах обліковується спец обладнання придбане для ви­конання науково-дослідних робіт за господарськими договорами за конкретною темою замовника, до передачі його до наукового підроз­ділу.

На субрахунку 204 обліковується будівельні матеріали, придбані за рахунок коштів, що виділені на капітальне будівництво і призна­чені для будівельних і монтажних робіт. На цьому ж субрахунку в підсобних господарствах обліковується посадковий матеріал, прид­баний за рахунок капіталовкладень для закладення садів, ягідників, виноградників.

На субрахунку 205 обліковуються інші запаси, які використову­ються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли до попередніх субрахунків.

На рахунку 21 обліковуються молодняк всіх видів тварин і твари­ни на відгодівлі.

До рахунку 22 відкриваються два субрахунки:

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі та в екс­плуатації». На ньому обліковуються наявність та рух предметів, тер­мін експлуатації яких менше 1 року.

222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального при­значення» . На ньому ведеться облік наявності та руху предметів спе­ціального призначення та тих, що мають обмежене короткострокове використання в окремих галузях.

На рахунку 23 обліковуються матеріали і продукти харчування, що необхідні для функціонування бюджетних установ. Відкривають­ся субрахунки:

231«Матеріали для учбових, наукових та інших цілей». Обліко­вуються реактиви, хімікати, скло і хімпосуд, фотоприлади, папір для виготовлення учбових програм, посібників, піддослідні тварини та інше).

232 «Продукти харчування». Обліковуються продукти харчуван­ня в установах, в кошторисах яких передбачені витрати по коду 1133 «Продукти харчування»

233«Медикаменти та перев'язувальні засоби» . Обліковуються медикаменти, бактерицидні препарати, перев'язувальні засоби, та інші медикаменти в лікарнях, лікувально-профілактичних, лікуваль­но-ветеринарних та інших установах, в кошторисах яких передбачені витрати по коду 1132 «Медикаменти та перев'язувальні засоби».

234 «Господарські матеріали та канцелярське приладдя». Об­ліковуються господарські матеріали для поточних потреб установи: електролампочки, мило, щітки, будівельні матеріали для поточного ремонту, канцелярські прилади. На цьому рахунку обліковуються медикаменти, перев'язувальні засоби в установах, де кошторисом ви­трат ці витрати передбачені за кодом 1131 «Предмети, матеріали, об­ладнання та інвентар».

235 «Паливо, горючі та мастильні матеріали». Обліковуються всі види палива на складах і у матеріально-відповідальних осіб.

236«Тара». Обліковується тара всіх видів як пуста, так і під ма­теріалами.

237«Матеріали в дорозі». Обліковуються матеріали, що оплаче­ні, але не надійшли в склад до кінця місяця. Також матеріали отри­мані в склади груп централізованого постачання і не розподілені по установах. Суми, що відображені на цьому рахунку повинні підтверд­жуватись документально.

238 «Запасні частини до машин і обладнання». Обліковуються за­пчастини призначені для ремонту і заміни зношених частин на маши­нах, обладнанні, тракторах, комбайнах, транспортних засобах, що не обліковуються на рахунку 105.

239 «Інші матеріали». Обліковується сіно, овес, інші види корму і фуражу для тварин, а також насіння, добрива, інші види матеріалів.

На рахунку 24 обліковується готова продукція всіх видів. Перед­бачено тільки один субрахунок 241 «Вироби виробничих майсте­рень», на якому обліковуються отримані у виробничих майстернях вироби, а також готова печатна продукція.

Рахунок 25 призначений для обліку продукції отриманої в учбо­во-дослідних господарствах чи підсобних підрозділах. Виділено тіль­ки один субрахунок 251 «Продукція підсобних (учбових) сільських господарств».

4. Первинний та складський облік запасів

Для оформлення операцій по надходженню і вибуттю запасів призначено ряд типових форм документів, затверджених Інструк­цією № 130 та наказом Мінстатист