ТЕМА 10. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІЛЬНИХ РЕСУРСІВ

магниевый скраб beletage

11. Організація обліку операцій з централізованого поста­чання.

Використані джерела

1. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей. Наказ ДКУ від 16 грудня 2002 року № 232.

1. Організація обліку операцій з централізованого постачання

Централізоване постачання матеріальних цінностей може відбу­ватись за рахунок:

- загального фонду,

- інших надходжень спеціального фонду,

- власних надходжень спеціального фонду.

Крім того централізовані постачання може здійснювати бюджет­на установа або ж госпрозрахункова.

Від цього залежить відображення в обліку цих операцій.

Проте у всіх випадках взаємовідносини між головним розпоряд­ником бюджетних коштів, установою — замовником та установою — закупником, а також такої, що має статус госпрозрахункової організа­ції, регулюються угодою про централізоване постачання або ж іншим відомчим документом з цього питання.

Бухгалтерський облік таких операції ведеться на єдиному балан­сі, але з метою контролю за такими операціями установа закупник та замовник може вести окремий облік таких матеріальних цінностей на окремих субрахунках. За рішенням установи може вестись окремий меморіальний ордер.

Звірку розрахунків слід здійснювати щоквартально і обов'язково перед складанням річного звіту.

1. Централізоване постачання здійснюється бюджетною установою за рахунок коштів загального фонду та інших надходжень спеціально­го фонду. В даному випадку інші надходження спеціального фонду є такими, що отримані в якості перерозподілених власних коштів.

В цьому випадку видатки здійснюються виключно на підставі кошторису складеного і затвердженого за вимогами, встановленими КМУ та Міністерством фінансів.

На основі кошторису установі-закупнику перераховуються ко­шти на окремий рахунок в казначействі і ці кошти використовуються на закупівлю матеріальних цінностей за договором централізованої поставки.

Передаються закуплені матеріальні цінності установі-замовнику на безоплатній основі. (оскільки ці витрати вже оплачені з державно­го бюджету).

На використані установою-замовником матеріали та запаси уста- нові-закупнику передається примірник Акта на списання таких ма­теріалів.

Відображення в обліку таких операцій оформляється такими ко­респонденціями.

Таблиця 59

Кореспонденції рахунків з обліку централізованого постачання матеріальних цінностей

Зміст операції

По загальному фонду

По u

надход спецс

іших

женнях

>онду

 

Дт

Кт

Дт

Кт

Операції в установі-закупнику:

1. Одержано асигнування для за­купок

311, 321

701, 702

313, 326

713

2. Відображення фактичних ви­датків по закупівлі ТМЦ

801, 802

66, 65, 372, 364

813

66, 65, 372, 364

3. Оприбутковані ТМЦ на баланс установи-закупника

104-119

364, 675

104-199

364, 675

Одночасно

801, 802

401

813

401

4. Оприбутковані МШП

221-222

364, 675

221-222

364, 675

Одночасно

813

411

813

411

Продовження табл. 59

5. Оприбутковані запаси, матері­али

20, 23

364, 675

20, 23

364, 675

6. Передані установі-замовнику:

 

 

 

 

Основні засоби

401

104-119

401

104-119

МШП

411

22

411

22

Матеріали, запаси

683

23, 20

684

23, 20

7. На основі Акта на списання ма­теріалів установа-закупник спи­сує витрачені матеріали.

801,802

683

813

684

Операції в установі-замовнику

1. Отримано безоплатно від уста- нови-закупника:

 

 

 

 

Основні засоби

104-119

401

104-119

401

МШП

22

411

22

411

Матеріали, запаси

20, 23

683

20, 23

684

Списані матеріали та запаси, що використані на потреби установи на основі Акта на списання

801, 802

20,23

813

20, 23

2. Операції з централізованого постачання за рахунок коштів за­гального фонду або ж інших надходжень спеціального фонду, коли закупником є госпрозрахункова організація.

Основою фінансування таких операцій є кошторис загального чи спеціального фонду. Операції відображаються так.

Таблиця 60

Кореспонденції рахунків з обліку централізованого постачання

Зміст операції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Дт

Кт

Дт

Кт

Операції в госпрозрахунковій організації-закупника (облік з використан­ням стандартів)

Отримані кошти від установи-за- мовника

311

685

 

 

Закуплені матеріальні цінності

20, 22, 10, 11

63

 

 

Продовження табл. 60

Передано замовнику

685

20, 22, 10, 11

 

 

Операції в установі — замовника

Перераховано кошти на централі­

683

311, 321

684

314, 324

зовані закупки

 

 

 

 

Отримані матеріальні цінності

104-119

683

104-119

684

Одночасно запис

801, 802

401

813

401

Отримані МШП

22

683

22

684

Одночасно

801, 802

411

813

411

Отримані запаси

20, 23

683

20, 23

684

При списанні

801, 802

20, 23

813

20, 23

3. Операції з централізованого постачання за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли закупник є бю­джетною установою.

В цьому випадку затверджується у встановленому порядку ко­шторис за рахунок власних коштів. Закупнику відкривається окре­мий рахунок в держказначействі. Оплата коштів на централізовану закупівлю проводиться на основі Плану використання бюджетних коштів, який затверджується керівником установи, що визначила установу-закупника.

Придбані установою закупником матеріальні цінності облікову­ються на за балансовому рахунку 06 «Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання», а при передачі їх установі-за- мовнику списуються з цього рахунка.

Установа замовник проводить такі записи.

Таблиця 61

Кореспонденція рахунків з обліку централізованого постачання

Зміст операції

Дт

Кт

Перераховано кошти установі-закупнику

684

323, 324, 313, 314

Отримані основні засоби

104-119

684

Одночасно створюються фонди

811-812

401

Продовження табл. 61

Отримані МШП

22

684

Одночасно

811-812

411

Отримані матеріали

20, 23

684

При списанні матеріалів

811, 812

20, 23

При централізованих закупках за рахунок власних коштів коли закупником є госпрозрахункова організація операції у установі-за- мовнику відображаються аналогічно, а в організації-закупнику — від­повідно до стандартів обліку та Плану рахунків № 291.