ТЕМА 11. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА

магниевый скраб beletage

1. Характеристика виробництва в бюджетних установах.

2. Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень.

3. Облік витрат підсобних (навчальних, учбових) сільських господарств.

4. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із замовниками.

Використані джерела

1.Методичні рекомендації щодо застосування Положення № 16 «Витра­ти» при визначенні вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторсь­ких робіт, що затверджено Наказом міністерства освіти і науки від 13.03.2001 року № 19.

2. Положення про договори на створення науково-технічної продукції, що затверджена Постановою Державного комітету СРСР з науки і техніки від 19.11.87. № 435.

3. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Підручник. — Київ: КНЕУ, 2003. — 483 с.

1. Характеристика виробництва в бюджетних установах

Поняття виробництва в бюджетних установах має свою специфі­ку, оскільки виробничими підрозділами виступають окремі види ви­робництв по створенню матеріальних чи інтелектуальних цінностей в порядку виконання основного призначення установи. Так вироб­ничими підрозділами вважаються колектив науковців, що виконують науково-дослідні роботи за господарськими договорами, учбові май­стерні, підсобні сільські господарства.

В цих підрозділах створюється продукція, яка є готовою до вико­ристання. Вона може продаватись, передаватись на потреби установи чи інше.

Характерним для обліку виробництва є поділ витрат на прямі та непрямі.

Прямі — це такі витрати, які можна безпосередньо віднести на со­бівартість вироблюваної продукції.

Непрямі — це такі, які не можна прямо віднести на собівартість вироблюваної продукції, а тому вони попередньо збираються на окре­мому рахунку, а потім розподіляються між видами продукції, пропо­рційно базі розподілу.

Крім того витрати відображаються за статтями витрат. Зважаючи на специфіку та різноманітність діяльності установ вона може бути різною, і відповідно до стандарту 16 «Витрати» вони встановлюються установою самостійно.

Для обліку процесу відображення виробничих витрат та форму­вання собівартості виробленої продукції призначений рахунок 82 «Виробничі витрати», що має відповідні субрахунки. По дебету його відображаються витрати, а по кредиту — надходження продукції, пе­реданих замовникам виконаних робіт.

Для обліку доходів отриманих від реалізації продукції та послуг призначений рахунок 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт».

Грошові кошти, що їх отримують від реалізації ви робленої про­дукції та послуг відносяться до власних надходжень по групі «Кошти отримані як плата за послуги».

Фінансові результати визначаються на рахунку 72 та в кінці року списуються на результати виконання кошторису по спеціальному фонду (рахунок 432).

2. Облік витрат виробничих (навчальних) майстерень

Виробничі навчальні майстерні утворюються з метою виконання відповідних функцій з трудової підготовки контингенту учнів. Про­філь роботи виробничих майстерень визначають вищі органи управ­ління, беручи до уваги місцеві можливості, умови та педагогічну до­цільність конкретного виду праці.

Майстерні можуть утримуватись за рахунок загального та спеці­ального фонду, відповідно до кошторисів.

Для обліку витрат та отримання готових виробів призначений рахунок 821 «Витрати виробничих навчальних майстерень». По де­бету обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції чи надання послуг. Залишок субрахунку 821 означає суму витрат неза­вершеного виробництва. По дебету цього рахунку відображаються такі прямі витрати:

- витрати на матеріали;

- витрати на оплату праці виробничих працівників;

- відрахуваня на соціальні заходи;

- витрати на електроенергію;

- інші прямі витрати.

Непрямі витрати попередньо обліковуються на рахунку 826, а в кінці місяця розподіляються між видами продукції чи виробів пропо­рційно прямій оплаті праці, матеріальним витратам чи всім прямим витратам.

До непрямих витрат по виробничих майстернях належать витрати:

- зарплата обслуговуючого персоналу, відрахування на соціальні заходи, оренда приміщень, поточний ремонт приміщень та інші.

Об'єктом обліку є партія однорідних виробів.

Аналітичний облік ведеться за об'єктами обліку (видами виробів чи партіями виробів) і статтями витрат у багатографних книгах чи картках (ф. № 283).

Продукцію виробничих майстерень оприбутковують за фактич­ною собівартістю, тому розрахунки по визначенню фактичної собі­вартості одержаних готових виробів визначають щомісяця, складаю­чи при цьому калькуляційні розрахунки.

Калькуляційною одиницею є одиниця продукції чи виріб.

Собівартість закінчених виробництвом виробів буде становити:

- сума незавершеного виробництва на початок місяця,

- плюс сума витрат поточного місяця

- мінус сума незавершеного виробництва на кінець місяця.

Отриману продукцію оприбутковують на рахунок 24 «Готова

продукція», субрахунок 241 «Вироби виробничих (навчальних) май­стерень».

Для обліку реалізації виробів призначений рахунок 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень». Він є порівняльним і призначений для визначення фінансового результату від реалізації продукції виробничих майстерень. На суму реалізованої продукції кре­дитується рахунок 241 та дебетується рахунок 721. Кредитовий зали­шок означає прибуток і по закінченні року списується на рахунок 432.

Для обліку розрахунків з реалізації виробів використовують ра­хунок 633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані

послуги з власних надходжень».

Таблиця 62

Кореспонденції рахунків

 

Кореспонденція

Зміст запису

рахунків

Дт

Кт

1. Відображення прямих витрат:

 

 

Зарплата виробничих працівників

821

661

відрахування на соціальні заходи

821

65

видано зі складу матеріали

821

234, 235, 238, 239

списана вартість електроенергії

821

675

2. Відображення непрямих витрат:

 

 

Зарплата апарату управління

826

661

відрахування на соціальні заходи

826

65

витрати на опалення приміщень

826

675

витрати на поточний ремонт приміщень

826

675

3. Списані та розподілені непрямі витрати між ви­дами виробів

821

826

4. Оприбутковані готові вироби по фактичній со­бівартості

241

821

5. Реалізація виробів:

 

 

списано собівартість реалізованих виробів

721

241

нараховано покупцям дебіторську заборгованість на вартість виробів в цінах реалізації

633

721

Відображено податковий кредит (установа є плат­ником ПДВ)

721

641

Зараховані кошти на рахунок установи

313, 323

633

Передані вироби майстерень для потреби установи

232, 239

241

Визначення фінансового результату здійснюється в кінці бюджетного року, заключними оборотами

721

432

3. Облік витрат підсобних (навчальних, учбових) сільських господарств

Сільськогосподарські підрозділи, що є на балансі бюджетної установи виробляють сільськогосподарську продукцію і частково за­безпечують її потреби в продуктах харчування.

Для обліку виробничого процесу призначений рахунок 822 «Ви­трати підсобних (навчальних) сільських господарств.

По дебету цього рахунку на протязі бюджетного відображаються прямі виробничі витрати. Непрямі відображаються на рахунку 826, які розподіляються по закінченні року.

Облік організується за галузями: землеробство та тваринництво. Об'єктами обліку витрат у рослинництві є окремі культури (групи культур), а в тваринництві — окремі групи тварин.

Прямі витрати відносять безпосередньо на об'єкти обліку за стат­тями витрат, а непрямі відносяться на протязі року на рахунок 826 за статтями витрат, а по закінчення року розподіляються між вида­ми продукції пропорційно до вартості продукції в цінах реалізації чи плановій собівартості.

На протязі року продукцію с-г виробництва оприбутковують за плановою собівартістю, а по закінченні року визначають її фактичну собівартість, при цьому спочатку визначають собівартість продукції рослинництва, а потім тваринництва. Методи калькулювання вико­ристовують загальноприйняті.

При складанні калькуляційних розрахунків спочатку із всієї суми витрат виокремлюють суму витрат під урожай майбутнього року — це буде сума незавершеного виробництва, а решта суми буде становити фактичну собівартість продукції. Калькуляційну різницю списують в дебет рахунку 251 або ж на ті рахунки куди була витрачена продукція.

Таблиця 63

Кореспонденції рахунків з обліку сільськогосподарського виробництва

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Віднесені прямі витрати на сільськогосподарське виробництво:

 

 

Продовження табл. 63

зарплата

822

661

відрахування на соціальні заходи

822

651-654

списані корми

822

239

списане насіння на посів

822

239

списані добрива

822

239

віднесені послуги

822

675

Віднесені непрямі витрати:

 

 

зарплата адміністративно-управлінському персоналу

826

661

відрахування на соціальні заходи

826

65

Відрядження

826

362

Інші

826

675, 364

Розподілені накладні витрати наприкінці року за ви­дами продукції

822

826

Оприбуткована готова продукція

251

822

Оприбутковано приплід тварин та приріст тварин за плановою собівартістю

211

822

Списано загиблий молодняк з вини установи

822

211, 212

Реалізація с-г продукції:

 

 

списано по собівартості

722

251

нараховано суму доходу

364

722

сума ПДВ

722

641

Передано готову продукцію на потреби установи

232, 239

251

Отримано від забою тварин м'ясні продукти за пла­новими цінами

251

211-218

Списана калькуляційна різниця

232, 239, 722

822

4. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами із замовниками

Наукові установи та вищі навчальні заклади здійснюють науко­во-дослідну діяльність, що може фінансуватись з загального фонду

бюджету, або виконуватись за рахунок замовників — господарюючих суб'єктів та за їх рахунок.

Облік цих операцій є окремою ділянкою обліку і має такі завдання:

1.Облік і контроль виконання тематичного плану в цілому та за окремими договорами

2.Формування своєчасної, повної і достовірної інформації про фактичні витрати на НДР.

3. Обґрунтування розрахунків по визначенню фактичної собівар­тості НДР.

4. Контроль за дотриманням планових показників собівартості та виявлення фінансових результатів за кожною темою.

Відповідно до Закону «Про податок на додану вартість» від опо­даткування ПДВ звільняються операції з фундаментальних, науково- дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, що фінансуються з державного бюджету України.

Щодо робіт, виконуваних за господарськими договорами, такої пільги нема. Тому вони оподатковуються податком на додану вар­тість на загальних підставах.

Відносини між виконавцями та замовниками НДР по господар­ських договорах регулюється Положенням № 435.

Відповідно до нього між замовником та виконавцем укладається договір на виробництво (передачу) науково-технічної продукції ти­пової форми.

Цей договір має 6 розділів, в яких викладена інформація про вид робіт, термін їх здачі, зміст і терміни виконання основних етапів, міс­це виконання робіт, їх вартість, порядок оплати, порядок здачі та при­ймання робіт, відповідальність сторін за невиконання чи невідповід­не виконання обов'язків, інші умови.

До угоди додаються програма робіт, календарний план і кошто­рисні розрахунки.

Договір може бути доповнений додатковою угодою, якщо вини­кає необхідність змінити окремі умови договору.

Укладені договори та додаткові угоди обов'язково реєструються в плановому відділі, при цьому кожному договору та додатковій угоді присвоюється порядковий номер — код НДР.

Загальний склад витрат на НДР визначено в Методичних реко­мендаціях № 19. Зокрема в обліку вони групуються за такими стат­тями витрат:

1 — сировина, основні та допоміжні матеріали, купівельні напів­фабрикати, комплектуючі вироби (включаючи витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на виконання НДР)

2 — спецустаткування для наукових (експериментальних) ро­біт. Зазначена стаття містить витрати на виготовлення і придбання устаткування, верстатів, пристроїв, інструментів, приладів, стендів, апаратів, механізмів, іншого обладнання спеціального призначення, необхідних для проведення конкретної НДР.

3— заробітна плата та інші виплати виконавцям НДР. До цієї статті відносять прямі витрати на оплату праці працівникам, що за­йняті безпосередньо у виконанні НДР.

4— відрахування на соціальні заходи.

5 — інші виробничі витрати, до складу яких включаються ви­трати, що їх можна безпосередньо віднести на виконання НДР, зо­крема витрати на роботи, пов'язані з виконанням НДР, здійснюваних сторонніми організаціями; втрати від браку; сума одержана від поста­чальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби.

6— витрати на оплату службових відряджень виконавців НДР

7— витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовід- ведення та інше утримання виробничих приміщень

8— витрати на обслуговування виробничого процесу, до складу яких входять оплата праці, відрахування на соціальні заходи, медич­не страхування працівників апарату управління структурними під­розділами, що обслуговують виробництво. Та інші.

09-інші загально виробничі витрати, які охоплюють витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середови­ща; витрати на утримання і експлуатацію, ремонт, операційну оренду необоротних активів загально виробничого призначення.

Накладні витрати представлені статтями:

 — адміністративні витрати, до складу яких входять витрати на службові відрядження, утримання апарату управління та іншого за­гальногосподарського апарату установи;

— витрати на збут, до складу яких включаються і витрати на зв'язок.

— інші операційні витрати чи інші витрати загальногосподар­ського призначення: витрати на утримання основних засобів, інших не­оборотних матеріальних активів загальногосподарського призначення;

витрати на врегулювання спорів у суді; реалізаційні витрати; втрати від знецінення запасів; втрати від штрафів, нестач; та інші.

Об'єктом планування, обліку і калькулювання є окремі теми згід­но з етапами їх виконання.

При плануванні НДР розраховують кошторисну вартість вико­нання кожної теми та окремих її етапів. При цьому оформляють каль­куляції кошторисної вартості робіт. У вартість робіт слід включати суму прямих та непрямих витрат, в тому числі і на придбання спеці­ального устаткування, матеріалів для виконання робіт, а також суму прибутку за встановленим відсотком рентабельності.

Облік і калькулювання НДР здійснюють позамовним методом.

Здійснення витрат та відображення їх в обліку починається тіль­ки при умові:

-затвердженого тематичного плану НДР наукової установи;

-укладання договору з замовником;

-надходження авансу від замовника.

Аналітичний облік витрат ведеться в багатографних картках об­ліку витрат на НДР за кожною темою та згідно з встановленою но­менклатурою калькуляційних статей.

Для обліку витрат по виконанню робіт по НДР призначено ра­хунок 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами», по дебету якого відображаються прямі витрати.

Накладні витрати відображаються по дебету рахунку 826 і щомі­сячно розподіляються між окремими темами пропорційно до прямої заробітної плати.

Витрати на проведення НДР відображаються в обліку на підставі первинних та зведених документів в тому звітному періоді, в якому їх здійснено, незалежно від часу оплати.

Фактична собівартість закінчених НДР визначається на підставі карток аналітичного обліку підсумовуванням витрат за калькуляцій­ними статтями за весь період виконання робіт.

Для проведення аналізу використання коштів бухгалтером що­місяця складається Звіт про виконання кошторису витрат на прове­дення НДР та Зведена відомість витрат на проведення НДР, в яких приводяться дані по кожній темі та в цілому по установі. Причому Відомість витрат по НДР дає можливість звірити дані аналітичного та синтетичного обліку.

Виконані та передані замовнику роботи оформляються Актом приймання-передачі виконаних НДР. Вони складаються на кожний виконаний етап або в цілому по темі. На їх підставі в обліку прово­дять реалізацію виконаних робіт.

Під час виконання тем проводиться закупівля необхідного облад­нання та устаткування, яке після закінчення робіт може бути переда­не в користування виконавцю. В такому випадку проводиться його інвентаризація, під час якої встановлюють склад такого майна, його стан, придатність, суму зносу за чинними нормами і оприбутковують, як безоплатно отримане.

НДР, які не пройшли всі стадії виробництва, випробування, тех­нічного приймання належать до незавершеного виробництва і зали­шаються на кінець року в залишку на рахунку 823 на окремих аналі­тичних рахунках за темами.

При відображенні операцій щодо НДР, використовують такі ра­хунки:

351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи». Для обліку попередньої оплати, що надходить від замовни­ків.

634«Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті». Для обліку сум, що надходять за вже виконані та передані замовнику НДР.

632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно- конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів»

635«Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання роботи, за господарськими договорами». Використовується для роз­рахунків при залученні для виконання НДР підрядників.

723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Таблиця 64

Кореспонденції рахунків по виконанню госпрозрахункових НДР

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1. Отримано аванс від замовника НДР (100% або 50%)

313, 323

351

Продовження табл. 64

відображено ПДВ (якщо платник ПДВ)

641/1

641

2. Перераховано співвиконавцям для виконання НДР

635

313, 323

3. Прийняті від співвиконавців роботи по НДР

823

635

4. Оприбутковано спеціальне обладнання для ви­конання НДР

203

675, 364

на суму ПДВ якщо установа є платником ПДВ

641

675

на суму ПДВ (якщо не платник ПДВ)

823

675

5. Оприбутковані матеріали для виконання НДР

23, 201

675

на суму ПДВ, якщо установа не є платником ПДВ

823

675

якщо платник ПДВ

641

675

6. Передано спеціальне обладнання в науковий від­діл

823

203

одночасно обліковується на забалансовому рахунку

02

 

7. Використано матеріали для проведення НДР

823

23, 201

8. Нарахована зарплата виконавцям

823

661

9. Відрахування на соціальні заходи

823

65

10. Списані витрати по відрядженню

823

362

10. Відображені непрямі витрати

826

Різні

11. Розподілені і списані непрямі витрати

823

826

12. Повернено невикористані матеріали в склад

23

823

13. По актах виконаних робіт передані НДР замов­нику, тому на підставі Акта проводять реалізацію робіт:

 

 

списується фактична собівартість робіт

723

823

Здача замовнику виконаних НДР по вартості дого­вору та нараховано замовникові заборгованість по виконаних роботах

634

723

відображено сума ПДВ (для платників ПДВ)

723

641/1

зараховано отриманий аванс

351

634

14. Отримано кошти від замовника в остаточний розрахунок

313,323

634

Продовження табл. 64

15. В кінці року заключними оборотами списується фінансовий результат

 

 

на суму прибутку

432

723

на суму збитку

723

432

16. Оприбутковано спецобладнання після завер­шення роботи, по ціні можливого використання, як безоплатно отримане (замовнику не передається) на підставі акту інвентаризації (основні засоби): на первісну вартість

104-106

711

на залишкову вартість

811

401

на суму зносу

811

13

Оприбутковані МШП

221

711

Одночасно

811

411

Оприбутковані невикористані матеріали

231, 234

711

Одночасно списуються з забалансового обліку

 

02