ТЕМА 12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

1. Поняття власного капіталу бюджетних установ та за­вдання обліку.

2.Облік фондів бюджетних установ.

3.Облік результатів виконання кошторисів.

Використані джерела

1. «Про порядок здійснення річних заключних оборотів». Наказ ДКУ від 02.01.2002р. № 07-04/3-5.

1. Поняття власного капіталу бюджетних установ та завдання обліку

Під власним капіталом бюджетних установ розуміють частину активів, що забезпечують функціонування та нормальний ритм робо­ти із здійснення основних функцій.

Власний капітал виступає гарантією організації діяльності бю­джетних установ.

Він складається із сум створених фондів у необоротних активах, фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметах, результатів виконання кошторисів та результатів переоцінок окремих активів.

Власний капітал обліковується на рахунках 4 класу. Вони пасив­ні, це означає, що створення фондів відображається по кредиту цих рахунків, а зменшення фондів по їх дебету.

Завдання обліку:

1.Контроль за формуванням фондів за джерелами утворення і їх зменшення за напрямками і причинами.

2.Визначення результатів виконання кошторисів за бюджетний

рік.

3. Забезпечення користувачів різних рівнів управління інформа­цією про власний капітал.

2. Облік фондів бюджетних установ

Для обліку фондів призначені рахунки:

40 «Фонд в необоротних активах», який має субрахунок

401 «Фонд в необоротних активах за їх видами».

Призначений для обліку вкладень в фонд необоротних активів.

41 «Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах», що має субрахунок

411 «Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами».

Ці рахунки пасивні, по кредиту відображається створення фон­дів, а по дебету — його зменшення за рахунок нарахування зносу та списання залишкової вартості вибувших об'єктів, а по рахунку 411 — за рахунок списання балансової вартості списаних МШП.

Необхідність створення цих фондів зумовлена такими причина­ми:

1) В момент придбання цих активів установа витрачає грошові кошти, що закладені в кошторисі установи на видатки по від­повідних кодах на придбання цих активів, а для звітування та контролю за виконанням кошторисів у видатках необхідно ві­дображати всю суму понесених витрат. Саме через створення фондів установа має змогу досягти цього такими записами: Дт 81, 71 Кт 40, 41.

2)Придбані активи (необоротні та МШП) служать довгий час (рік або більше), при цьому вони частково втрачають свою вартість, що проявляється в нарахуванні зносу. Сума зносу не зменшує балансову вартість цих активів, а зменшує суму ство­рених фондів. Завдяки цьому можна контролювати реальну вартість активів, що знаходяться на балансі установи.

Через створення фондів установа чи вищий орган має можливість спостерігати за наявністю власних активів упродовж тривалого часу.

Основні кореспонденції зі створення та зменшення фондів в нео­боротних активах, малоцінних та швидкозношуваних предметах при­ведені в Таблиці 65.

В балансі залишок по рахунку 401 має дорівнювати залишковій вартості необоротних активів. Залишок по рахунку 411 має дорівню­вати сумі залишків МШП на рахунку 22.

Таблиця 65

Основні записи з утворення та зменшення фондів

 

Кореспонденція

Зміст запису

рахунків

Дт

Кт

Фонд в необоротних активах.

1. Зведено і прийнято в експлуатацію заново побу­

103, 106

401

довані будинки, споруди, передавальні пристрої чи роботи з реконструкції