ТЕМА 12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

магниевый скраб beletage

1. Поняття власного капіталу бюджетних установ та за­вдання обліку.

2.Облік фондів бюджетних установ.

3.Облік результатів виконання кошторисів.

Використані джерела

1. «Про порядок здійснення річних заключних оборотів». Наказ ДКУ від 02.01.2002р. № 07-04/3-5.

1. Поняття власного капіталу бюджетних установ та завдання обліку

Під власним капіталом бюджетних установ розуміють частину активів, що забезпечують функціонування та нормальний ритм робо­ти із здійснення основних функцій.

Власний капітал виступає гарантією організації діяльності бю­джетних установ.

Він складається із сум створених фондів у необоротних активах, фондів у малоцінних та швидкозношуваних предметах, результатів виконання кошторисів та результатів переоцінок окремих активів.

Власний капітал обліковується на рахунках 4 класу. Вони пасив­ні, це означає, що створення фондів відображається по кредиту цих рахунків, а зменшення фондів по їх дебету.

Завдання обліку:

1.Контроль за формуванням фондів за джерелами утворення і їх зменшення за напрямками і причинами.

2.Визначення результатів виконання кошторисів за бюджетний

рік.

3. Забезпечення користувачів різних рівнів управління інформа­цією про власний капітал.

2. Облік фондів бюджетних установ

Для обліку фондів призначені рахунки:

40 «Фонд в необоротних активах», який має субрахунок

401 «Фонд в необоротних активах за їх видами».

Призначений для обліку вкладень в фонд необоротних активів.

41 «Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах», що має субрахунок

411 «Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами».

Ці рахунки пасивні, по кредиту відображається створення фон­дів, а по дебету — його зменшення за рахунок нарахування зносу та списання залишкової вартості вибувших об'єктів, а по рахунку 411 — за рахунок списання балансової вартості списаних МШП.

Необхідність створення цих фондів зумовлена такими причина­ми:

1) В момент придбання цих активів установа витрачає грошові кошти, що закладені в кошторисі установи на видатки по від­повідних кодах на придбання цих активів, а для звітування та контролю за виконанням кошторисів у видатках необхідно ві­дображати всю суму понесених витрат. Саме через створення фондів установа має змогу досягти цього такими записами: Дт 81, 71 Кт 40, 41.

2)Придбані активи (необоротні та МШП) служать довгий час (рік або більше), при цьому вони частково втрачають свою вартість, що проявляється в нарахуванні зносу. Сума зносу не зменшує балансову вартість цих активів, а зменшує суму ство­рених фондів. Завдяки цьому можна контролювати реальну вартість активів, що знаходяться на балансі установи.

Через створення фондів установа чи вищий орган має можливість спостерігати за наявністю власних активів упродовж тривалого часу.

Основні кореспонденції зі створення та зменшення фондів в нео­боротних активах, малоцінних та швидкозношуваних предметах при­ведені в Таблиці 65.

В балансі залишок по рахунку 401 має дорівнювати залишковій вартості необоротних активів. Залишок по рахунку 411 має дорівню­вати сумі залишків МШП на рахунку 22.

Таблиця 65

Основні записи з утворення та зменшення фондів

 

Кореспонденція

Зміст запису

рахунків

Дт

Кт

Фонд в необоротних активах.

1. Зведено і прийнято в експлуатацію заново побу­

103, 106

401

довані будинки, споруди, передавальні пристрої чи роботи з реконструкції

 

 

2. Створення фондів по придбаних необоротних ак­

801, 802

401

тивах за рахунок загального фонду

 

 

3. Створення фондів по придбаних необоротних ак­

811-813

401

тивах за рахунок спеціального фонду

 

 

4. Безкоштовно отримані нові необоротні активи

101-122

364

одночасно створюється фонд

812

401

5. Безкоштовно отримані необоротні активи, що

 

 

були в експлуатації:

 

 

на первісну вартість (включаючи знос)

101-122

364

одночасно створюються фонди (на залишкову

812

401

вартість)

 

 

Відображається сума зносу нарахована попереднім

812

13

власником

 

 

6. Проведена індексація необоротних активів:

 

 

дооцінка вартості активів

101-122

401

дооцінка зносу

101-122

13

7. Створення фондів по оприбуткованих надлиш­

104-122,

401

ках необоротних активів, що виявлені при інвента­

 

 

ризації:

 

 

8. Нараховано знос по необоротних активах

401

13

9. Списана залишкова вартість необоротних активів

401

101-122

при їх вибутті

 

 

10. Списана сума зносу об'єктів, що вибули

13

101-122

11. Списані реалізовані необоротні активи (крім бу­

 

 

дівель і споруд):

 

 

- на залишкову вартість

401

103-122

Продовження табл. 65

- на суму зносу

13

103-122

Фонд в малоцінних та швидкозношуваних предметах

1. Придбані МШП:

 

 

перший запис

22

364, 363, 675

другий запис по створенню фонду:

 

 

за рахунок загального фонду

801, 802

411

за рахунок спеціального фонду

811-813

411

2. Оприбутковані надлишки, виявлені при інвента­ризації

221

711

Одночасно створюється фонд

811

411

3. Отримано безоплатно МШП:

221

364

одночасно створюється фонд

812

411

6. Реалізовані МШП

411

221

7. Списано МШП, як непридатні до використання

411

221

8. Видано зі складу в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн за одиницю (комплект)

411

221/1

9. Списано нестачу МШП за рахунок установи

411

221

Аналітичний облік ведеться в багатографних картках за джерела­ми формування та напрямках зменшення.

Операції з обліку фондів відображаються в меморіальних орде­рах № 9,10 та інших.

3. Облік результатів виконання кошторисів

Відповідно Наказу Держказначейства «Про порядок здійснення річних заключних оборотів», починаючи з 2000 року доходи і витра­ти установ завершальними оборотами в кінці року списуються на ре­зультати виконання кошторису, а саме:

1) доходи і видатки загального і спеціального фонду

2)доходи і видатки за іншими джерелами власних надходжень

3)вартість переоцінених запасів та матеріалів

В кінці року на результати фінансової діяльності відносяться суми депонентської, кредиторської та дебіторської заборгованості, по яких минув термін позовної давності.

Не списуються на результати фінансової діяльності сума незавер­шеного виробництва в виробничих майстернях, по сільськогосподар­ському виробництву, по науково-дослідних роботах по договорах.

Для визначення фінансового результату виконання кошторису бюджетних установ призначений рахунок 43, що призначений для визначення результату установи від надання державних послуг, реа­лізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису по загальному та спеціальному фонду за результатами року. Має субра­хунки:

431«Результат виконання кошторису за загальним фондом»;

432«Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Рахунки активно-пасивні. Залишок на цих рахунках може бути

дебетовим чи кредитовим, але завжди відображається в пасиві ба­лансу.

Методика визначення фінансового результату наступна: доходи порівнюються з витратами на рахунках 431 та 432, а сума перевищен­ня обліковується як залишок на рахунку 431 чи 432. Основні бухгал­терські проведення за цими операціями приведені в Таблиці 66.

Таблиця 66

Кореспонденції рахунків з обліку результатів виконання кошторисів

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

По загальному фонду

 

 

Списані заключними оборотами використані за рік асигнування загального фонду

701, 702

431

Списані фактичні видатки проведені у поточному році за рахунок загального фонду

431

801, 802

По спеціальному фонду

 

 

Заключними оборотами списуються доходи спеці­ального фонду:

 

 

- по коштах, отриманих як плата за послуги

711

432

Продовження табл. 66

- по інших джерелах власних коштів (гуманітарна допомога, гранти, дари)

712

432

- доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

713

432

Списуються доходи, отримані від батьків за утриман­ня дітей в дошкільних установах

714

432

Списані видатки спеціального фонду:

 

 

- по видатках понесених для надання платних послуг

432

811

- по видатках за іншими джерелами власних надход­жень

432

812

- по видатках за іншими надходженнями спеціаль­ного фонду

432

813

Виробництво

 

 

Списані доходи від реалізації виробів виробничих майстерень (фінансовий результат)

721

432

Списані доходи від реалізації продукції підсобних (учбових) сільських господарств (фінансовий ре­зультат)

722

432

Списані доходи від реалізації НДР по договорах (фі­нансовий результат)

723

432

Переоцінка активів

 

 

Списується вартість переоцінених запасів та матері­алів:

 

 

Дооцінка матеріалів придбаних по загальному фонду

441

431

Матеріалів придбаних по спецфонду

441

432

Уцінка матеріалів придбаних по загальному Фонду

431

441

Уцінка матеріалів придбаних по спецфонду

432

441

Заборгованість

 

 

Списані суми дебіторської заборгованості по яких минув термін позовної давності:

 

 

Що виникла по загальному фонду

431

363, 364

Що виникла по спеціальному фонду

432

363, 364

Списано кредиторську заборгованість по якій минув термін позовної давності:

 

 

Продовження табл. 66

Що виникла по загальному фонду

364, 675

431

Що виникла по спеціальному фонду

364, 675

432

Списана депонентська заборгованість по якій минув термін позовної даності

671

431, 432

Аналітичний облік за субрахунками 431 та 432 ведеться окремо за кожним фондом на багатографних картках (ф. № 292).

Синтетичний облік операцій з виведення фінансового результату виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом відобра­жається окремо за загальним та спеціальним фондом в меморіально­му ордері № 14.