ТЕМА 13. ЗВІТНІСТЬ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

магниевый скраб beletage

11. Основні вимоги по складанню звітності.

2. Класифікація звітності та терміни її подання.

3.Склад фінансової звітності.

Використані джерела

1.Про затвердження Порядку складання фінансової звітності розпоряд­никами та одержувачами бюджетних коштів. Затверджено спільним наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України № 164 від 25.05.2010 р.

2. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності». Постанова Кабінету міністрів України № 419 від 28.02.2000 року (зі змінами).

3. Бюджетний кодекс від 08.07.2010 р. № 2456.

1. Основні вимоги по складанню звітності

Фінансова звітність бюджетних установ — це бухгалтерська звіт­ність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяль­ності та рух грошових коштів установ за звітний період, яка склада­ється для користувачів з метою прийняття відповідних рішень.

Методологічно і організаційно звітність є невід'ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним ета­пом облікового процесу, що обумовлює єдність показників, які в ній відображаються, з первинним та обліковими регістрами. Фінансова звітність бюджетних установ складається з дотриманням принципів, що викладені в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінан­сову звітність».

Регулювання питань методології фінансової звітності бюджет­них установ покладено Міністерство фінансів та Держказначейство України, які затверджують нормативні акти щодо їх складання, вста­новлюють форми фінансової звітності для бюджетних установ.

Бюджетні установи надають звітність про виконання кошторисів доходів і видатків, податкову та статистичну звітність.

Звітним періодом для складання звітності є бюджетний період, який становить календарний рік, що починається 1 січня і закінчу­ється 31 грудня одного року.

Порядок № 164 визначає склад і правила складання місячної, квартальної та річної фінансової звітності, вимоги до розкриття її елементів.

1. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень.

2. Фінансова звітність має відповідати аналогічним даним бух­галтерського обліку та звітності органів Державного казначейства України.

Для дотримання цієї вимоги передбачається, що дані фінансової звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів переві­ряються в частині відповідності аналогічним даним, відображеним в бухгалтерському обліку органів Державного казначейства України. Усі примірники фінансової звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова звітність головних роз­порядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпоряд­никам вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Державного казначейства України, засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності та додатків до Пояснювальної записки.

Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що фі­нансова звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних ко­штів складена відповідно до вимог цього Порядку, дані фінансової звітності є тотожними аналогічним даним бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України і підлягають консолідації у зведеній фінансовій звітності розпорядників бюджетних коштів ви­щого рівня.

3. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі про­ведені господарські операції, які відображені в бухгалтерському об­ліку.

4.Звітність складається наростаючим підсумком з початку року.

Це означає, що:

• Звітним періодом для складання місячної фінансової звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.

• Звітним періодом для складання квартальної фінансової звіт­ності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.

• Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.

Для установ що створені чи ліквідовані на протязі бюджетного року встановлені наступні терміни завітності:

• Звітним періодом для розпорядників бюджетних коштів, які створені протягом звітного року, є період від створення розпо­рядників бюджетних коштів до кінця звітного року.

• Звітним періодом для розпорядників бюджетних коштів, що ліквідуються, є період з початку звітного року до дати при­йняття рішення про ліквідацію розпорядників.

•Розпорядники бюджетних коштів, у яких згідно із законодав­ством України протягом звітного періоду була проведена ре­організація (змінена підпорядкованість), фінансову звітність складають за весь звітний період та подають у повному обсязі за новою підпорядкованістю з урахуванням залишків на поча­ток звітного року. Розпорядники коштів вищого рівня у зведе­ній фінансовій звітності ураховують дані фінансової звітності таких розпорядників бюджетних коштів у повному обсязі на­ростаючим підсумком з початку звітного року включно.

5.Форми фінансової звітності складаються у гривнях з копійка­ми.

6. Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передба­ченими показниками граф, рядків. За відсутності даних незаповнені графи та рядки заповнюються нулями. Додаткові показники у фор­ми фінансової звітності вводити забороняється.

7. Форми фінансової звітності, при складанні яких не були дотри­мані положення цього Порядку, органами Державного казначейства України не візуються та повертаються на доопрацювання з супровід­ним листом, у якому зазначаються норми Порядку, які не були до­тримані, та терміни, у які необхідно усунути недоліки.Ця фінансова звітність повторно надається до обслуговуючих органів Державного казначейства на перевірку та візування.

8.Зведена фінансова звітність складається головними розпоряд­никами бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової звіт­ності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової звітності за своїми опе­раціями.

9.Перевірка та порівняння окремих показників у формах фінан­сової звітності здійснюються відповідно до Рекомендацій щодо звір­ки показників форм фінансової звітності та довідок до пояснювальної записки розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

2. Класифікація звітності та терміни її подання

Розрізняють звітність:

По складу: місячна, квартальна, річна.

По обсягу: індивідуальна, зведена.

За користувачами: фінансова, податкова, статистична.

Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують терміни подачі фінансової звітності підпорядкованими установами з таким розрахунком, щоб вони вкладались у терміни подання фінансової звітності до органів Державного казначейства України, з урахуван­ням термінів, визначених Міністерством фінансів України.

Терміна подання фінансової звітності бюджетних установ вста­новлені Постановою № 419:

• Місячна звітність — не пізніше 5 числа наступного за звітним місяця;

• Квартальна — не пізніше 15 числа наступного за завітним квар­талом місяця;

•Річна — не пізніше 22 січня наступного за звітним року.

• Звітність подається у повному обсязі безпосередньо головним бухгалтером.

На сьогодні всі бюджетні установи та одержувачі бюджетних ко­штів перебувають на касовому обслуговуванні в органах Держказна- чейства. Тому саме органи Держказначейства встановлюють розпо­рядникам і одержувачам бюджетних коштів державного та місцевого бюджетів терміни подання фінансової звітності за місцем їх обслуго­вування в межах терміні встановлених постановою КМУ № 419.

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають у по­вному обсязі:

1. Місячну фінансову звітність — до органів Державного казна­чейства України.

2.Квартальну та річну фінансову звітність до:

- органів Державного казначейства України;

- розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.

3.Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену квартальну та річну фінансову звітність подають:

- Державному казначейству України;

- Рахунковій палаті.

4. Копії зведеної річної фінансової звітності, попередньо переві­реної Державним казначейством України, подаються до Міністер­ства фінансів України.

5.Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів зведену квар­тальну та річну фінансову звітність подають органу Державного каз­начейства України.

6. Копії зведеної річної фінансової звітності, попередньо завізо­ваної в органах Державного казначейства України, подаються до від­повідних фінансових органів. Форма N 5 «Звіт про рух необоротних активів»подається додатково органу державної статистики за місцем реєстрації розпорядників бюджетних коштів.

7. Форми фінансової звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державного каз­начейства України.

При несвоєчасному поданні фінансової звітності Мінфін, Держ- казначейство та їх територіальні органи мають право припиняти пе­рерахування коштів або оплату рахунків з їх реєстраційних рахунків.

Податкова звітність надається в ці органи в терміни, що встанов­лені відповідними податковими законами.

Статистична звітність — за термінами встановленими Держком- статом.

3. Склад фінансової звітності

Згідно з Порядком № 164 визначені склад фінансової звітності та її надавачі, до них зокрема відносять:

Розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів та Фонди: Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхуван­ня з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробницт­ві та професійних захворювань України.

Вони складають та подають місячну, квартальну та річну фінан­сову звітність.

Місячна фінансова звітність є незначною за обсягом та призна­чена для оперативного контролю за наявністю грошових коштів та заборгованості установ.

Квартальна звітність є більш об'ємною та включає форми щодо використання отриманих коштів. Руху заборгованості, наявності ак­тивів тощо.

Місячна звітність розпорядниками бюджетних коштів склада­ється та подається за формами:

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (позики міжнародних фінансових організа­цій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);

• Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);

• Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1);

•Пояснювальна записка з довідками, що підтверджують наяв­ність коштів та заборгованості на відповідних рахунках.

Квартальна фінансова звітність розпорядниками бюджетних ко­штів складається та подається за формами:

•Баланс (форма № 1);

• Звіт про надходження та використання коштів загального фон­ду (форма № 2д, № 2м);

• Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м);

• Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м);

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);

• Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (форма № 4-4д);

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (позики міжнародних фінансових організа­цій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);

• Звіт про рух необоротних активів (форма № 5);

• Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);

• Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1).

До неї додається Пояснювальна записка з довідками

Річна фінансова звітність складається та подається розпорядни­ками бюджетних коштів у складі:

• Баланс (форма № 1);

• Звіт про надходження та використання коштів загального фон­ду (форма № 2д, № 2м);

• Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м);

• Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м);

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);

• Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д);

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (позики міжнародних фінансових організа­цій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);

• Звіт про рух необоротних активів (форма № 5);

• Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6);

• Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, 7м);

• Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1);

•Звіт про результати фінансової діяльності (форма № 9д, № 9м);

•Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріаль­них цінностей (форма № 15);

•Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій;

•Пояснювальна записка з довідками, зокрема такими:

-Довідка про рух грошових коштів;

-Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках;

-Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебу­вають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

-Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків;

-Довідка про депозитні операції;

-Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;

-Довідка про використання іноземних грантів;

-Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення;

-Довідка про небюджетну кредиторську заборгованість;

-Довідка про причини виникнення простроченої кредитор­ської заборгованості загального фонду;

-Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контр­олюючими органами;

-Довідка щодо виконання головними розпорядниками розпи­су витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжна­родних фінансових організацій складається і подається до органів Державного казначейства України головними розпо­рядниками коштів державного бюджету, що виконують про­грами спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

Одержувачами бюджетних коштів фінансова звітність склада­ється та подається за такими формами.

Місячна звітність:

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (позики міжнародних фінансових організа­цій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);

• Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);

• Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1).

Квартальна та річна фінансова звітність одержувачами бюджет­них коштів складається та подається за формами:

• Звіт про надходження та використання коштів загального фон­ду (форма № 2д, № 2м);

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (позики міжнародних фінансових організа­цій) (форма № 4-3д.1, № 4-3м.1);

• Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);

• Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1).

Такі бюджетні організації, як Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України скла­дають і подають фінансову звітність:

Місячну звітність Фонди подають до Держказначейства у складі:

• Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м).

Квартальну та річну фінансову звітність Фонди складають та подають до Державного казначейства України за формами:

• Звіт про надходження та використання коштів загального фон­ду (форма № 2д, № 2м);

• Звіт про надходження і використання інших надходжень спе­ціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м);

•Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м);

•Звіт про виконання кошторису Фонду;

•Баланс та Звіт про виконання бюджету Фонду (за формами та у порядку, встановленими нормативно-правовими актами від­повідних Фондів).

Крім того, Фонди подають звітність до Міністерства фінансів України за формами:

•Звіт пр виконання кошторису Фонду;

•Баланс та Звіт про виконання бюджету Фонду (за формами та у порядку, встановленими нормативно-правовими актами від­повідних Фондів).

Звіти про виконання кошторисів Фондів щоквартально подають­ся також Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Ра­хунковій палаті.